תנאי זכאות לקצבת ילדים

גישת בית הדין לעבודה היא כי תכלית קצבת ילדים היא טובת הילד. מי שמקבל אותה בפועל הוא הילד. ההורה מקבל את הקצבה בנאמנות על מנת לדאוג לטובת הילד. סעיף 65 לחוק הביטוח הלאומי, הוא הסעיף הקובע את תנאי הזכאות לקצבת ילדים - תנאי זכאות אלה דורשים הן כשירות של "ההורה", והן כשירות של "הילד", שהרי קצבת ילדים משתלמת עבור הילד שהוא הגורם שבגללו ועבורו משולמת הקצבה. עוד נפסק כי הזכות לקבל קצבת ילדים היא לילד. לא להורה. שאלמלא כן היה כל הורה זכאי לקצבה. החוק לא מזכה כל הורה מבוטח בקיצבת ילדים. החוק מזכה את הילד. על כן כאשר הורה אחד מקבל קצבה בעבור הילד לא יהא הורה שני זכאי לקצבה זו. הקצבה משולמת למי שהילד נמצא עמו גם אם הוא אינו ההורה הטבעי. משהקצבה היא בעבור הילד, היא שייכת לילד, לא יוכל הילד באמצעות הוריו לקבל כפל קצבה. על כן לא יהא כל אחד מההורים זכאי לקיצבה אלא רק אחד מהם או מי שהילד מצוי אצלו. סעיף 71 לחוק הביטוח הלאומי דן במצב בו הורה מת או חדל להיות מבוטח וקובע כי אם מת ההורה המבוטח או חדל להיות מבוטח, תשתלם מכוחו קצבת הילדים שהיתה משתלמת בעד הילד אילולא מת או אילולא חדל להיות מבוטח; ואולם אם היה לילד הורה שני, והוא זכאי לקצבה, תשולם הקצבה מכוחו של ההורה השני. עם מות ההורה המובטח לא חדל הילד לקבל קיצבה. בית הדין לעבודה הדגיש כי לשון החוק רואה בקצבה זכות של הילד ולא של ההורה. אילו היתה הקצבה זכות של ההורה היה כל הורה מבוטח זכאי לקצבה ומשנפטר הורה היתה הקצבה מפסיקה להשתלם. אין הקיצבה בגדר הכנסה של ההורים המבוטחים אלא כסף נאמנות הוא שההורים מופקדים על הוצאתו עבור הילדים ומטעמם. ואכן סעיף 73 לחוק הביטוח הלאומי קובע כי קצבת ילדים כאמור בסעיף 68 לא תיחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה או לעניין קביעת תשלומי חובה או היטלים אחרים. תכליתה של הוראת סעיף 73 לחוק הביטוח הלאומי היא להבטיח כי קיצבות ילדים תופנינה במלואן לרווחתם של הילדים. כי לא יכרסמו בהן שיני מס הכנסה, תשלומי חובה או היטלים אחרים. קטיניםקצבת ילדים