תכליתו של חוק שכר מינימום

תכליתו של חוק שכר מינימום היא להבטיח לכל עובד רמת שכר מינימלית אשר תאפשר לו קיום בכבוד. חלק מתכלית החוק היא לאפשר פיקוח של בתי הדין לעבודה על ביצועו ושל משרד התמ"ת על אכיפתו. חוק שכר מינימום : חוק שכר מינימום עוסק בשכר המינימלי שחובה על מעביד לשלם על פי יחידת זמן. גם עובד המשתכר על פי התוצרת זכאי לשכר המינימום. סעיף 2(א) לחוק שכר מינימום קובע את הזכות לשכר מינימום כדלקמן: "עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן - עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין" סעיף 1 לחוק מגדיר את שכר המינימום היומי כדלקמן: "שכר מינימום יומי" - החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק ה-212/3 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים" ואת שכר המינימום לשעה כדלקמן: "שכר מינימום לשעה - החלק ה-186 של שכר המינימום". שכר מינימום