מהם דמי חופשה שנתית ?

חוק חופשה שנתית , התשי"א - 1951, מקנה לעובד זכות, שאין להתנות עליה, לקבל חופשה שנתית, ובמקביל מוטלת על המעביד חובה לתת אותה. מטרת החופשה השנתית היא מתן אפשרות לעובד לצאת לחופשה כדי לאגור כוח מבלי שיפסיד שכרו. פדיון חופשה שנתית בסיום יחסי העבודה פדיון חופשה שנתית, המשולם מכוח סעיף 13 לחוק חופשה שנתית, תכליתו לפצות את העובד שמסיבה זו או אחרת לא ניצל בתקופת עבודתו אצל המעסיק את ימי החופשה השנתית המגיעים לו. הזכאות לימי החופשה על פי נוסח החוק הינה כדלקמן: אם, בגמר יחסי העבודה חדל העובד לעבוד טרם קבל העובד את כל החופשה שהגיעה לו עד אז - בא פדיון החופשה, שכל כולו מכוון לכך, שהעובד לא יפסיד בנוסף על החופשה בעין, גם את שווים של דמי החופשה שהיו משתלמים לו, לו אמנם קבל את חופשתו. למי מסור שיקול הדעת בקביעת ניצול חופשה, ולחילופין, פדיונה, בעת סיום יחסי עבודה ? בשאלה זו קובעת ההלכה כי המעביד הוא הקובע את מועד סיום עבודתו של עובד ואם באותו מועד נותרו לזכותו ימי חופשה שלא נוצלו, הם נפדים. ראו הוראות חוק חופשה שנתית, הקובע בסעיף 13, לאמור: "חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד, ישלם המעביד פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד" על כך נאמר בדב"ע 107/98-3, אורי ארבל "... פדיון חופשה הינו תשלום ולא יציאה לחופשה ...". ההלכה לעניין זה קובעת כי המעביד הוא אשר קובע את מועד סיום עבודתו של עובד - הן לעניין חופשה או פדיונה והן לעניין הודעה מוקדמת בעבודה או בתשלום חליף. בית הדין לעבודה אינו מוסמך להזיז את מועד הפסקת העבודה, לנוחיות העובד, אלא המעביד הוא החולש על יום הפסקת העבודה, והוא הקובע אם ליתן לעובד את ימי חופשתו בתוככי תקופת עבודתו, או להפסיק עבודתו בטרם תמו ימי החופשה וליתן לו תמורתם פדיון חופשה". נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה הוא על המעביד. מחובתו של המעביד לדעת כמה ימי חופשה הוא חייב לעובדו, וכמה נתן למעשה, ולנהל פנקס חופשה ולרשום בו את הפרטים הדרושים. זאת ועוד. כבר נקבע בפסיקה כי "הנוהג, לפיו עובד "פודה" את זכות חופשתו השנתית בתוך תקופת העבודה להבדיל מסיום תקופת העבודה הוא פסול ומנוגד לחוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951 ולתכליתו. מטרתו של חוק חופשה שנתית היא , שהעובד יקבל את חופשתו בעין. מטרתו היא סוציאלית- שהעובד ינוח מעבודתו וינפוש. דרך היחידה המותרת לשלום "פדיון חופשה" היא, כאשר חדל העובד לעבוד מבלי שניתנה לו החופשה המגיעה לו. התיישנות דמי חופשה שנתית בכללי ההתיישנות הספציפיים שבחוק חופשה שנתית מתחילים למנות את ההתיישנות ממועד הגשת התביעה ולא ממועד סיום העבודה. טענה להפרשי חופשה שנתית תידון בהתאם לכללי ההתיישנות המיוחדים שבחוק חופשה שנתית כאשר המועד הקובע הוא מועד הגשת התביעה ולא מועד סיום העבודה. שאלות משפטיותדמי חופשה שנתית