מהם דמי מחלה ?

חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות לקבל ממעסיקו דמי מחלה בעד תקופת מחלתו (סעיף 2 לחוק), בכפוף לתקרה של 90 ימים (סעיף 4 (א) לחוק). עבור יום המחלה הראשון לא ישולמו דמי מחלה, עבור יום המחלה השני והשלישי ישולמו דמי מחלה בגובה 37.5% מהשכר הרגיל, ובעבור יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה 75% מהשכר הרגיל. ראוי לשים לב כי חוק דמי מחלה מחייב מעסיק לשלם עבור העדרות של עובד מחמת מחלתו שלו ולא בשל העדרות מחמת מחלה של זולתו, כגון - בן משפחה או ילד. סעיף 8 לחוק דמי מחלה קובע כי מעביד יהיה פטור מלשלם דמי מחלה על פי הוראות סעיפים 2 - 7 לאותו חוק, אם ביטח את העובד בביטוח דמי מחלה באחת מקופות גמל המפורטות באותו סעיף. גם כאן ראוי לשים לב שהוראות הפטור למעביד מתשלום דמי מחלה מתייחסת לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה ולא לפי חוקים אחרים. בצידו של חוק דמי מחלה נחקקו חוקים נוספים ונפרדים המעניקים זכויות שונות לדמי מחלה בשל העדרות עובד מחמת מחלה של אחרים: 1. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) התשנ"ג-1993; 2. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) התשנ"ד-1994; 3. חוק דמי מחלה (העדרות בשל מחלת בן זוג) התשנ"ח - 1998; 4. חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס -2000. חוקים אלה הם חיצונים לחוק דמי מחלה, כך שעל פני הדברים הפטור המוענק למעסיק בשל ביטוח דמי מחלה שהוא יכול לעשות לפי סעיף 8 לחוק דמי מחלה - המתייחס, כאמור, לביטוח העדרות בשל מחלת העובד - אינו חל על חובות המעסיק לפי החוקים האחרים. דמי מחלה הם תחליף הכנסה. התכלית היא שבתקופת מחלה לא תפגע רמת חייו של העובד. דין דמי המחלה שמשלם המעביד לעובד דינו כדין שכר לכל דבר דמי מחלה הינם תשלום סוציאלי מובהק שנועד לאפשר קיום לעובד ובני משפחתו שעה שנבצר ממנו לעבוד עקב מחלה. תשלום דמי מחלה תכליתו להבטיח הכנסה במזומנים לעת הפסקת ההכנסה כתוצאה מאי יכולת לעבוד עקב מצב תחלואתי. רפואהשאלות משפטיותדמי מחלה