מהם דמי הבראה ?

הזכות לדמי הבראה קמה לתובע מכוח ההסכם הקיבוצי בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה מיום 23/5/91, שהורחב בצו הרחבה. מכוח ס' 6(א) להסכם זה, קמה לעובד הזכות לפדיון ימי הבראה, אף לאחר סיום יחסי עובד ומעביד עבור תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קבל את דמי ההבראה בעבור אותה תקופה במהלך עבודתו. שווי של יום הבראה, נכון לחודש דצמבר 2010 עומד ע"ס 351 ₪. חישוב דמי ההבראה הינו חישוב מתמטי בו מכפילים את שווי דמי ההבראה הרלוונטיים במספר ימי ההבראה להם זכאי העובד, לפי הוותק של העובד בעבודתו , כדלקמן: לאחר השלמת השנה הראשונה זכאי העובד לקבל 5 ימי הבראה בשנה בשנה השניה והשלישית זכאי העובד לקבל 6 ימי הבראה בשנה בשנה הרביעית עד עשירית זכאי העובד לקבל 7 ימי הבראה בשנה בשנים האחד עשרה עד החמש עשרה זכאי העובד לקבל 8 ימי הבראה בשנה בשנים השישה עשר עד התשעה עשר זכאי העובד לקבל 9 ימי הבראה בשנה בשנה העשרים ואילך זכאי העובד לקבל 10 ימי הבראה בשנה לדוגמא בסעיף יב(8) לצו ההרחבה בענף מפעלי הנקיון והתחזוקה נקבע כי על המעביד לשלם לעובד דמי הבראה וזו לשונו: "כל עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה... בעבור השנה הראשונה עד השלישית לעבודה במפעל - 5 ימי הבראה. בעבור השנה הרביעית עד העשירית לעבודה במפעל - 10 ימי הבראה...". כן קובע ההסכם הקיבוצי הכללי כי עובד זכאי לחלק היחסי של דמי ההבראה עבור חלק השנה, ולעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות מִשרתם (סעיף 5 (ג) להסכם הקיבוצי הכללי מיום 13.7.88). כן נקבעה תקופת התיישנות בת שנתיים (ס' 7(א) להסכם הקיבוצי הכללי). עוד נקבע בפסיקת בית הדין לעבודה כי חישוב דמי ההבראה של עובד במשרה חלקית לפי שעות עבודה יש לערוך בהתאם לחלקיות המשרה המדוייקת בפועל ביחס לשעות העבודה במשרה מלאה. בית הדין לעבודה פסק כי אף כי במרבית המשק נוהגים לשלם דמי הבראה אחת לשנה, אין כל מניעה, כי התשלום בפריט זה יפוצל וישולם מדי חודש בחודשו (דב"ע נב3-12/ יוסף ואסתר נ. רשת חנויות חגית בע"מ). הנטל להוכחת תשלום דמי הבראה על פי צו ההרחבה הכללי מוטל על המעביד ובתנאי, שהעובד מצידו הוכיח, כי הועסק לפחות שנה אחת מלאה אצל אותו מעביד. דמי הבראהשאלות משפטיות