מהי הפליה בעבודה ?

המחוקק אשר הבין את המורכבות שביחסי העבודה ואת הבדלי הכוחות המובנים בין העובד למעביד, קבע בסעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, באופן מפורש, כי מעביד לא יפלה בין עובדיו בקבלה לעבודה או בפיטורים. "(א) לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון או היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה: (1) קבלה לעבודה; (2) תנאי עבודה; (3) קידום בעבודה; (4) הכשרה או השתלמות מקצועית; (5) פיטורים או פיצויי פיטורים; (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה." הפליה של הורים בית הדין לעבודה קבע כי המונח "הורים" בסעיף זה, טומן בחובו גם את המצב של טרום הורות, היינו היותה של אשה בהריון. משפוטרה אשה רק בשל היותה בהריון, מדובר בהפליה אסורה מכח סעיף 2 (א) לחוק השיוויון. באותו ענין הוסיף בית הדין הארצי וקבע, כי גם בהעדר חלותו של חוק השיוויון, פיטורים בשל היותה של העובדת בהריון, מהווים הפליה אסורה ופסולה המנוגדת לעקרון השיוויון שהינו ערך יסוד בשיטת המשפט בישראל. פיטורים אלו מהווים אף קיום שלא בתום לב של חוזה העבודה. סמכות ליתן צו מניעה בנושא הפליה סעיף 10 (א) (2) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, קובע כי לבית-הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות חוק זה, והוא רשאי ליתן צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת; בבואו להוציא צו כאמור יביא בית הדין בחשבון, בין היתר, את השפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות שעובד אחר ייפגע, ולגבי פיטורים הנובעים מצמצומים בעבודה גם את הוראותיו של הסכם קיבוצי החל על הצדדים. הוראות סעיף קטן זה כוחן יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. ההלכה היא כי השיקולים המדריכים את בית המשפט במתן סעד זמני של צווים בנושא הפליה בעבודה, אינם נוגעים רק בנזק המשוער שעלול להיגרם לתובע, אלא בית המשפט שוקל גם את זכותו של התובע להכרעה שיפוטית בתביעתו, ולא יושיט ידו לעזרת נתבע האומר למנוע בעד בית המשפט את מלאכת השיפוט, על ידי יצירת עובדות חדשות. במה דברים אמורים, כשהתובענה אינה לכאורה מחוסרת יסוד וסיכויים. הזכות לשוויון הוכרה מאז ומתמיד על-ידי בתי-המשפט הישראליים כזכות יסוד. כיום עקרון השוויון הפך לעיקרון חוקתי מרכזי, באשר כבוד האדם הוא עיקרון חוקתי מרכזי. אין לאדם כבוד אם היחס אליו מפלה. המאמצים הנעשים בדרכים שונות לתקן אפליות הנובעות מסטריאוטיפים בני שנות דור, כגון אבחנה מתקנת, על-מנת להביא לשוויון בין קבוצות שלמות לאחרות, כאשר כלפי אותן קבוצות הייתה הפליה קבוצתית - אלה מבקשים להביא לשוויון מהותי. הצורך להבטיח שוויון הוא טבעי לאדם. הוא מבוסס על שיקולים של צדק והגינות. המבקש הכרה בזכותו, צריך להכיר בזכותו של הזולת לבקש הכרה דומה. הצורך לקיים שוויון הוא חיוני לחברה ולהסכמה החברתית שעליה היא בנויה. השוויון שומר על השלטון מפני השרירות. אכן, אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה. היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם. היפוכו של מושג השיוויון היא ההפליה הפסולה. הפליה פסולה היא התייחסות שונה אל שווים ויש להבחין בינה לבין הבחנה עניינית ומוצדקת בין שונים. כשם שיש לשאוף להשגתו של שיוויון, כך יש לפסול ולהוקיע הפליה פסולה. להפליה פנים רבות והיא קיימת במיגוון של מצבים. אחד ממצבי ההפליה המוכרים ביחסי עבודה היא הפליה מחמת גיל, כגון - בקבלה לעבודה או בפרישה. שאלות משפטיותהפליה / אפליהאפליה בעבודה