חילופי חברת כח אדם - זכאות לפיצויי פיטורים

סוגיית זכאותם של עובדי חברות כוח אדם בנסיבות של החלפת חברת כח אדם באותו מקום עבודה נדונה בבית הדין לעבודה במקרה של החלפת חברות כוח אדם במקום עבודה שספקה שירותי ניקיון כאשר חברה אחרת זכתה במכרז באותו מקום ועובדי החברה הקודמת המשיכו לעבוד באותו מתקן אצל הקבלן החדש. משלא הצליחה החברה היוצאת להציע לעובדות מקום עבודה אחר מטעמה, וזאת עד למועד סיום התקשרותה עם מזמין השירות, נשארו העובדות לעבוד באותו מקום כמועסקות מטעם החברה הנכנסת. באותו עניין נקבע, כי בנסיבות אלה החלפת קבלן ניקיון , למרות שהעובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, מהווה פיטורים לפי סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963. על סמך הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענף הניקיון הגיע בית דין זה למסקנה, כי באותו ענף כל קבלן אחראי לתשלום פיצויי פיטורים עבור התקופה שהוא מספק שירותי ניקיון למקום עבודה. כמו כן, נקבעה רשימה לא סגורה של מקרים בהם גם מקום בו עובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה פיזי, יראו את החלפת ספקי השירות כפיטורים, והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו הקודם. בין היתר, נקבע כי אחד המקרים הוא כאשר קיים חשש שהחברה הנכנסת לא תעמוד בתשלום פיצויי הפיטורים בעד התקופה הקודמת לזכייתה במכרז. מקרה אחר, הוא כאשר החברה היוצאת אינה מציעה לעובד מקום עבודה חלופי סביר וממשי. עוד צויין, כי הצדדים להסכם הקיבוצי בענף עובדי הניקיון, האחזקה, השמירה והאבטחה הסדירו בהסכם קיבוצי את משמעות החלפת חברות כח אדם כאשר העובדים נשארים באותו מקום עבודה והסדרים אלה הורחבו בצווי הרחבה. זאת ועוד, עובדי ענף הניקיון שייכים ברובם לרקע סוציו-אקונומי נמוך, כגון: עובדים בעלי רמת השכלה נמוכה, עובדים זרים, בני מיעוטים ונשים שהן מקבלות שכר מינימום והן המפרנסות היחידות של משפחתן. מדובר בשוק תחרותי המייצר "מרוץ לתחתית", היעלמות חברות רבות ותדירות גבוהה של החלפת קבלנים במקומות עבודה. חשוב לציין כי תנאי העבודה, ובמקום שיש בו הסכם קיבוצי - הוראות ההסכם הקיבוצי, החלים על עובדים במקום העבודה שבו עובדים גם עובדי קבלן כוח אדם, יחולו, לפי הענין, על העובדים של קבלן כוח האדם המועסקים באותו מקום עבודה, בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולותק בעבודה אצל המעסיק בפועל. חוק קבלני כוח אדם חוק קבלני כוח אדם הסדיר את העיסוק של קבלנות בכוח אדם. נקבע בו כי "לא יעסוק אדם כקבלן כוח אדם אלא אם כן הוא בעל רשיון לכך מאת השר ועל פי תנאי הרשיון" (סעיף 2(א)). לשם קבלת רשיון יש לקיים מספר תנאים. אחד מאלה עניינו המצאת ערובה (סעיף 3(א)(2)). מכוח הוראה זו הותקנו תקנות הערובה. תקנות אלה הגדירו את הערובות - "ערובה בנקאית" ו"ערובה מתאימה אחרת" - הנדרשות על פי החוק (תקנה 1). "ערבות בנקאית" הוגדרה כ"ערבות בנקאית לטובת משרד העבודה והרווחה" (תקנה 1). "ערובה מתאימה אחרת" הוגדרה כ"שיעבוד של נכס פיננסי, באמצעות בנק ולטובת משרד העבודה והרווחה, בדרך ולפי נוסח שאישר השר" (תקנה 1). התיבה "נכס פיננסי" הוגדרה אף היא (תקנה 1). נקבע כי "נכס פיננסי" כולל, בין השאר, איגרת חוב ממשלתית המוחזקת בבנק, פקדון מסוגים שונים, ערבות של מבטח, הוראה בלתי חוזרת של קבלן כוח אדם לקרן מרכזית לפיצויים, ותכנית ביטוח. תקנות הערובה מוסיפות וקובעות את סכום הערובה (תקנה 3) פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטוריםחברות כוח אדם