ביטוח צד שלישי (רכב)

סעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי קובע: "מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א) בקשר לחבות, אם לפני המאורע שגרם למוות או לחבלת הגוף שמהם נובעת החבות בוטלה הפוליסה בהסכמה הדדית או בתוקף הוראה שבפוליסה; אולם לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחד יום לאחר שניתנה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על הביטול; ניתנה ההודעה בדואר רשום עם אישור מסירה, יראו את התאריך המסומן באישור המסירה כתאריך מתן ההודעה" סעיף זה מקנה בעצם לצד השלישי, מעין מעמד מועדף, כך שבהתקיימות תנאים מסוימים, סיום ההתקשרות בין המבטחת לבין המבוטח, אינו משליך על צד ג' - הניזוק. לא רק זאת, אלא ולאור ההיסטוריה החקיקתית של סעיף זה ודברי ההסבר, ניתן לומר, כי המטרה אשר המחוקק שם לנגד עיניו, הינה להרחיב את זכויותיו של הנפגע, שאינו בעל הפוליסה, כלפי חברות הביטוח. הרי סעיף 24 לפקודה מקורו בסעיף 10(2)(ג) לפקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש"ל-1970. על המטרה שעומדת מאחורי סעיף זה נאמר בדברי ההסבר להצעות חוק 639, תשכ"ה, עמ' 136: "...לפי הפקודה מותנית זכות התביעה הישירה של הנפגע בהוצאת תעודת ביטוח על ידי המבטח. ההצעה מבטלת תנאי זה ומעמידה את זכות התביעה הישירה על עצם הביטוח, ללא זיקה להוצאת תעודת הביטוח " ובהערות לגבי סעיף 6 לפקודה נאמר, בעמ' 135 בדברי ההסבר: "ביטולו של סעיף קטן (3) לסעיף 6 בא לנתק את תקפו של הביטוח ואת הזכויות שהוא מקנה למבוטח ולצד השלישי - הנפגע - מענין הוצאתה של תעודת הביטוח. גם להבא יהיה המבטח חייב להוציא תעודת ביטוח ... אך אי-הוצאתה של תעודה זו או אי-התאמתה לדרישות הפקודה יגררו בעתיד סנקציה פלילית בלבד ולא ישפיעו עוד על זכויות הצדדים" במילים אחרות, תכלית ההסדר המעוגן בסעיף 24 לפקודה, ליצור מעגל ביטוחי, רחב ככל שאפשר, שיכלול גם את צדדי ג'; הניזוקים ואף שאיריהם, שאינם צד לפוליסת הביטוח, שכן מדובר באינטרס ציבורי כפי שנאמר ע"י סגן שר האוצר, דאז, דינשטיין: "זכותם של הנפגעים לקבל פיצויים לאחר התאונה ולשקם את עצמם, ובכך לחזור לחיי עבודה ויצירה, היא לא רק זכות של היחיד הנפגע, היא גם מעניינה של המדינה למנוע מתושביה, ככל האפשר, צער והרגשת קיפוח סובייקטיביים, וכן להחזיר למעגל החיים הנורמליים וליצירה מספר רב ככל האפשר של נפגעים. עקרון זה, שעמדתי עליו, היה הבסיס לחקיקתה של הפקודה לביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) עוד בימי המנדט" (דברי ההסבר בהצעות חוק, חוב' 1009, עמ' 3516). תכלית זו, של הגנה על זכויות צד ג', משתקפת גם בסעיפים נוספים בפקודה. כך למשל, הפקודה קובעת מספר סייגים המחייבים את המבטחת בפיצוי, אף אם, לפי הדין, היא פטורה מאחריותה. טול לדוגמה מצב בו הפוליסה פוטרת את המבטחת מאחריותה בשל גילו של הנהג או בשל מצבו הגופני או הנפשי, או בשל החלופות הנוספות המפורטות בסעיף 15 לפקודה, המבטחת עדיין תשא באחריות. ביטוח צד ג'רכב