הריסת מבנה שנבנה ללא היתר בניה

##הריסת מבנה ללא היתר - צו הריסה:## יש להבחין בין סמכותו שלבית המשפט להורות על הריסה לפי סעיף 205 לחוק התכנון והבנייה - בעקבות הרשעה באחריות להקמת מבנה ללא היתר - לבין הסמכות הנתונה לבית-המשפט בסעיף 212 לחוק התכנון להורות על הריסת מבנה שהוקם ללא היתר, ללא קשר להרשעה. תכליתו של צו הריסה לפי סעיף 205 הנ"ל היא, להחזיר את המצב לקדמותו ולסלק מבנה שהוקם תוך הפרת החוק לבל יימצא חוטא נשכר, בעוד שתכליתו של צו הריסה לפי סעיף 212 הנ"ל היא, שמירת הסדר הציבורי ומניעת מטרד מן הציבור בשל עצם קיומו של מבנה בלתי חוקי. לא בכדי מדבר סעיף 205 הנ"ל ב'אמצעים נוספים' לענישתו של עבריין בניה, ואילו סעיף 212 האמור מדבר ב"הריסה ללא הרשעה", לאמור - שאין בה משום נקיטת אמצעים כנגד עבריין בניה, אלא בהסרת 'מכשול' לרבים במובן הרחב של המושג. צו הריסה לפי סעיף 205 לחוק התכנון מכוון כנגד העבריין, בעוד שצו הריסה לפי סעיף 212 לחוק האמור מכוון כנגד ה'מבנה' שהוקם שלא כחוק. ##מתי יש לתת אורכה נוספת לנאשם שלא ביצע צו הריסה שיפוטי ? ## על בית המשפט לשקול מחד - את אינטרס הפרט, שצו ההריסה, אם יבוצע, יביא לתוצאה בלתי הפיכה וישאיר אותו ללא קורת גג, ומאידך - את אינטרס הציבור בביצוע צווי הריסה, שמטרתם להילחם בתופעת הבנייה הבלתי חוקית. בית המשפט ציין בפסיקתו כי אין חולק שאין לבצע צו הריסה אם קבלת ההיתר היא בהישג יד. אך מה הדין אם הדרך להשגת ההיתר עדיין רחוקה, והנאשם רק החל לפעול לשינוי התב"ע כאשר עמד בפני הריסת המבנה הבלתי חוקי. נראה שבמקרה זה התשובה תהיה, בדרך כלל, דחיית הבקשה של הנאשם. מי ששקט על שמריו והחל לפעול לשינוי התב"ע רק כאשר עמד בפני הריסת ביתו אינו זכאי לקבל סעד מבית המשפט. מתן סעד בנסיבות אלה פירושו ביזוי פסק הדין שהורה על הריסת המבנה הבלתי חוקי, פגיעה בשלטון החוק ועידוד הבניה הבלתי חוקית. צו הריסה מנהלי מיועד מעצם טיבו לשמש מענה מיידי ויעיל לבנייה בלתי חוקית ולמנוע יצירת עובדות מוגמרות בשטח אשר יקשה לשנותן. תכליתו של צו ההריסה למנוע אפשרות השהיית ביצוע צווים בדרך של גרירת הליכים משפטיים באופן מלאכותי כדי להרויח זמן. ##מאסר בפועל על בנייה לא חוקית:## בית המשפט העליון ציין בפסיקתו כי עבירות נגד חוקי התכנון והבנייה הפכו לחזון נפרץ, ורבים גם טובים איש הישר בעיניו יבנה. זוהי פגיעה חמורה וקשה בשלטון החוק , המזולזל לעין השמש , ואין איש שם אל לב לאזהרות הגורמים המוסמכים ולפסקי הדין של בתי המשפט. אשר על כן, מצווה בית המשפט לנקוט באמצעי ענישה חמורים ומשמעותיים , כגון השתת מאסר בפועל כדי לעמוד בפרץ. ##חוק התכנון והבניה:## סעיף 204 לחוק התכנון והבנייה קובע את העונשים שבית המשפט רשאי להטיל על מי שהורשע בעבירה של בניה ללא היתר או בחריגה מהיתר. סעיפים נוספים בחוק התכנון והבניה מעניקים לביהמ"ש סמכות למתן צווים נוספים הקשורים לעבירה של בניה ללא היתר. כך למשל סעיף 205, מאפשר לביהמ"ש להורות על הריסת המבנה שנבנה ללא היתר. סעיף 218 לחוק מורה כי בית המשפט יצווה על הנשפט, בנוסף לכל עונש שיטיל על עבירה לפי פרק זה ולחיוב בהוצאות המשפט, לשלם את האגרה או את תשלום החובה האחר הקשורים בעבירה ושהנשפט חייב בתשלומם אותה שעה מכוח חוק זה וטרם שילם אותם, ואם היתה העבירה בקשר לעבודה או לשימוש הטעונים היתר לפי חוק זה - אותן אגרות או תשלומי חובה אחרים שהיו מגיעים ממנו מכוח חוק זה אותה שעה אילו ניתן ההיתר; בית המשפט רשאי גם לחייב את הנשפט בתשלום נוסף, שלא יעלה על סכום האגרה או תשלום החובה הקשורים בעבירה. פרק י' לחוק התכנון והבניה נותן בידי רשויות המדינה קשת רחבה של כלי אכיפה אשר נועדו למנוע בניה בלתי חוקית. סעיף 204 לחוק מונה ארבע חלופות אשר קיום כל אחת מהן יכולה להצדיק מתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239: ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין ללא היתר כאשר הם טעונים היתר, ביצוע עבודה או שימוש במקרקעין בסטיה מהיתר או תוכנית, שימוש בקרקע חקלאית בניגוד להוראות התוספת הראשונה או השניה ושימוש חורג במקרקעין לאחר תום תקופת המקסימום שנקבעה בחוק. סעיף 246 לחוק מאפשר מתן צו זמני למניעת פעולות כאשר מבוצעות פעולות הכנה לבניה ושימוש במקרקעין ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתוכנית. ההליכים שבפרק י' לחוק נועדו להבטיח אכיפת חוקי התכנון עם דגש על אכיפה יעילה. הוראות החוק בפרק זה לא נועדו לשאת על גביהן דיון באשר לחוקיותו של היתר בנייה הנחזה על פניו להיות היתר כדין. בית המשפט פסק כי גורם המעוניין שייקבע כי היתר אינו כדין, חייב להתכבד ולהעמיס את עניינו על פלטפורמה אשר נועדה לשאת את המשא, דהיינו הליך מנהלי כגון עתירה מנהלית או פניה במסגרת ערר על פי החוק. להליך כאמור ניתן לצרף את כל הצדדים הדרושים לעניין וההוראות הפרוצדורליות הנלוות לאותם הליכים מבטיחות ניהול הליך הוגן וממצה, דבר אשר אינו ניתן להבטיח במידה והדיון בחוקיות ההיתר יתנהל במסגרת הליך שלא נועד לכך. בניההריסת מבנהמבנההיתר בניה