מהי הערת אזהרה ?

הקדמה: הערת האזהרה, כשמה כן היא. אין היא יותר מאשר הצבת תמרור אזהרה בספרי המקרקעין, שישקף את העובדה שבעל זכויות במקרקעין התחייב ביחס לזכויות אלה. ברישום הערת אזהרה מבצע מרשם המקרקעין פעולה שאינה שיפוטית. בבוא בפני הרשם בקשה לרשום הערת אזהרה, עליו לבחון שניים: (1) האם המסמך המוגש לו הוא בגדר התחייבות לעסקה במקרקעין. (2) האם מי שנחזה כחותם המסמך הוא בעל זכויות במקרקעין (או מיופה כח של בעל הזכויות). בעת הגשת התחייבות לצורך רישום הערת אזהרה, בוחן הרשם את הבקשה מבחן טכני בלבד הכולל את שתי השאלות לעיל, האם המתחייב הוא בעל הזכויות, והאם המסמך הוא התחייבות לעסקה במקרקעין (או ראיה טובה להתחייבות - למשל, יפוי כח בלתי חוזר). מהותה של הערת אזהרה: בעבר נחלקו הדעות בפסיקה, באשר לשאלה, אם הערת אזהרה הינה "זכות במקרקעין" אם לאו, אך בסופו של דבר, אימץ בית המשפט את הגישה, לפיה הערת אזהרה אינה בבחינת זכות במקרקעין, אלא כל עיקרה הוא במחסום שהיא יוצרת בפני רישום עיסקאות סותרות במקרקעין. על מהותה של הערת אזהרה, ולשאלה אם היא עסקה במקרקעין נפסק כי הוראת סעיף 127 (א) לחוק המקרקעין אוסרת על רשומה של עיסקה הסותרת את תוכן הערת האזהרה (שנרשמה לפי סעיף 126 (א) לחוק המקרקעין). המושג "עיסקה", מתייחס להקניית זכות במקרקעין (בעלות, שכירות, משכנתא וזיקת הנאה) כהגדרתה בסעיפים 1-5 לחוק המקרקעין. השאלה היא האם הערת אזהרה הינה בבחינת "עיסקה" כהגדרתה בס' 127(א) הנ"ל? אליבא דגישה הרואה בהערת אזהרה זכות קנינית, התשובה חיובית והתוצאה היא שלא ניתן לרשום הערת אזהרה על גבי הערת אזהרה שנרשמה קודם לכן, ואילו לפי הגישה הקונקרטית ולבטח לפי הגישה שאינה רואה בהערת אזהרה זכות קניינית, הערת אזהרה אינה בבחינת "עיסקה" כהגדרתה בסעיף 127(א) הנ"ל. מכך נובע, כי אין מניעה לרשום הערת אזהרה שניה, אפילו היא נוגדת את הערת האזהרה הראשונה שנרשמה על אותה יחידת הרשום. זה הנוהג המקובל אצל הרשמים. בהקשר זה עלתה בעבר שאלה אם ניתן לרשום הערת אזהרה למרות קיומו של עיקול רשום על זכויותיו של המתחייב, ונקבע כי אין מניעה לרשום את ההערה. התחייבותו חוזית לרשום הערת אזהרה: בית המשפט פסק כי התחייבותו החוזית של בעל המקרקעין כלפי הקבלן לרשום הערת אזהרה לטובת רוכשי הדירות מקימה קשר משפטי ישיר בין בעל המקרקעין לבין רוכשי הדירות. תוכנו של אותו יחס מתמצה בהסכמתו של בעל המקרקעין למכירת הדירות שייבנו על המקרקעין ובכך שלא תירשמנה עיסקאות הסותרות את זכותו של הקונה לקבל דירה מאת הקבלן. הערת האזהרה באה להבטיח את מימוש הפן הקנייני של הסכם הרכישה שבין הקבלן לקונה. בהסכימו לרישום הערת אזהרה על רכושו לטובת הקונה, נוטל בעל המקרקעין חלק פעיל בהגנה על זכויותיו החוזיות של הקונה. בכך הוא מקיים את חיוביו שלו על פי חוזהו עם הקבלן, ומביע כלפי הקונה את הסכמתו לכך שלא תירשמנה עיסקאות הסותרות את זכותו. שאלות משפטיותהערת אזהרה