מהי תכנית מתאר ?

תכנית מתאר ארצית : בית המשפט פסק כי בהתאם לדיני התכנון והבניה במשפטנו תכנית מתאר ארצית ניצבת בראש הפירמידה הנורמטיבית של תכניות המתאר על דרגותיהן השונות, ובהעדר הוראה אחרת בתכנית המתאר הארצית עצמה גוברות הוראות תכנית המתאר הארצית על הוראות התכניות המצויות מתחתיה בהיררכיה התכנונית. רשיון לפי תכנית מתאר: בית המשפט פסק כי רשיון לבנייה הניתן לאדם אינו מצוי בחלל נורמטיבי - על מנת שאדם יהיה זכאי לרשיון בנייה צריך שתהיה נורמה משפטית, תכנית מתאר מקומית שהיא חיקוק ואשר רק על פיה ניתן ליתן רשיון. הרשיון צריך להיות בהתאם לתוכנית המתאר ואסור לו לחרוג ממנה, אלא בדרכים המותרות בחוק המסמיך. תוכנית מתאר אינה תחליף לרשיון ורשיון שאינו תואם תכנית מתאר הוא כאין וכאפס לשון אחר, כל עוד אין תוכנית החלה על המקרקעין שרוצים לבנות עליהם לא ניתן להוציא רשיון למבקש. לא זו אף זו, אפילו אישרה וועדת תכנון מתן היתר למבקש, אסור לו לבנות בטרם פנה לקבל לידיו את המסמך הפורמלי, קיים את התנאים לקבלת הרשיון ובכלל זה תשלום האגרה. ביטול תוכנית מתאר: נקודת המוצא היא כי בית משפט זה אינו בא בנעליהן של רשויות התכנון ואינו מעמיד את שיקול דעתו תחת שיקול דעתן המקצועי של רשויות התכנון. לא בנקל יתערב בית המשפט בהחלטותיהן של רשויות התכנון והתערבותו מוגבלת למקרים בהם נפל בהחלטה התכנונית פגם מן הסוג המקים עילה להתערבות בית המשפט במעשה המנהלי - כגון חריגה מסמכות, חוסר תום-לב, ניגוד עניינים או חריגה קיצונית ממתחם הסבירות. תכנית בינוי : תכניות בינוי אינן מוסדרות, על ידי חוק הוראת השעה (ואף לא בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965). כיוון שתכניות הבינוי נועדו לענות על צרכים מעשיים שונים, הן קיימות בצורות שונות, וספק אם דין אחד חל על כולן. עם זאת, בית המשפט פסק כי כאשר תכנית מתאר או תכנית מפורטת קובעת כי הבניה תיעשה, והיתרי הבניה יינתנו, על-פי תכנית בינוי שתאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ההגיון המשפטי אומר כי הפרת הוראות של תכנית הבינוי כמוה כהפרת הוראות של תכנית המתאר או התכנית המפורטת. תוכנית בניהבניהתכנית מתארשאלות משפטיות