מה זה הגנת הדייר ? | עו"ד רונן פרידמן

##הקדמה:## דייר סטטוטורי (מכוח חוק), החוסה בצילו של חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972, זכאי להחזיק ולהשתמש בנכס מקרקעין שהושכר לו, כל ימי חייו וכל זמן שלא ניתן כנגדו פסק דין לפינויו מהמושכר. דייר כאמור, איננו עומד בפני סכנת פינוי אלא אם כן נשתכללה כנגדו עילת פינוי מאלו המנויות בסעיף 131 לחוק הגנת הדייר או בגין נטישת המושכר, שהיא עילת פינוי יציר הפסיקה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי ברבות הימים ושינוי העיתים והחוקים מאז שהוחל בהגנת הדייר בארץ, נשתנו גם היסודות והקונספציות הקשורות בנושא זה; היסוד העיקרי לחוק הגנת הדייר, מצוקת הדיור שהחלה במלחמת העולם השנייה, והצורך לשמור בתנאים מתאימים על קורת הגג של שוכרי הדירות- כמעט ואיננו קיים עוד. כיום דיור אינו חסר, רובו הגדול של היישוב גר בדירות שבבעלות עצמית, ומחלק הארי של הדירות השכורות בארץ, כבר הוסרה הגנת החוק או שלא הוטלה עליו מלכתחילה. ##מהו "דייר מוגן" ?## ##סוגים של דיירים מוגנים:## חוק הגנת הדייר, מבחין בין שני סוגים של דיירים מוגנים בדירה: דיירים מוגנים בעלי זכות מקורית ודיירים מוגנים בעלי זכות הנגזרת מן הזכות המקורית. דיירים מוגנים בעלי זכות הנגזרת הם האנשים ההופכים לדיירים מוגנים מכוח סעיפים 26- 20 לחוק הגנת הדייר. הדיירים המקוריים הם בעיקרון השוכרים החוזיים לאחר תום תקופת השכירות החוזית, וכן הדיירים הנכנסים במסגרת הסדר דמי המפתח. בפסיקה רבת שנים נקבע, כי הוראת סעיף 27(1) לחוק (המשולבת עם הוראת סעיף 20(ב)) דורשת מצד הבן-המבקש לחסות בצל הגנת הדייר, קיום התנאים המצטברים: (1) הוא התגורר בבית הוריו עם אביו המנוח לפחות ששה חדשים סמוך לפטירתו. (2) בעת פטירת המנוח לא הייתה לבן דירה אחרת למגוריו. (3) הוא המשיך להתגורר בדירה מאז פטירת אביו המנוח ועד לפטירת אמו המנוחה. (4) בעת פטירת אמו המנוחה לא הייתה לבן דירה אחרת למגוריה. ##עילת פינוי בגין ביצוע שינויים במושכר:## הטוען להתקיימותה של עילת פינוי בגין ביצוע שינויים במושכר, נדרש להוכחת שלושה יסודות מצטברים: 1. תנאי מפורש בהסכם השכירות אשר אוסר עשיית שינויים במושכר. 2. הפרת התנאי לעיל. 3. על פי הסכם השכירות, הפרת תנאי זה מקנה לבעל הבית את הזכות לתבוע פינוי השוכר מהמושכר. נטל השכנוע כי אכן נתקיימו יסודות העילה, מונח לפתחו של התובע פינוי. ##חוק הדיור הציבורי:## חוק הדיור הציבורי(זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 נחקק בשנת 98'. תכליתו הסוציו-אקונומית בולטת לעין, והיא עולה בין היתר, מדברי ההסבר להצעת החוק לפיהם הדיור הציבורי הוא אחד המכשירים החשובים לצמצום ממדי העוני בישראל. כאשר המדינה אינה מרחיבה את מלאי הדיור הציבורי, מונצחים הפערים בין אלה שיש בידם אמצעים לרכוש דירות בשוק החופשי, לבין אלה שאין ידם משגת לעשות כן. לפיכך, מכירת דירות ציבוריות במחיר מסובסד, תוך חידוש מלאי הדירות הציבוריות, הם צעדים חברתיים חשובים ונכונים, שיאפשרו לפתור את מצוקת הדיור של משפחות רבות ויבלמו את העליה במחירי הדירות ובשכר הדירה. ##העברת זכויות דייר מוגן:## הסבתן של זכויות דיירות מוגנת של דייר מוגן, יכול ותיעשה על דרך הורשתן לאחר מותו לבת זוג, לילדיו ולקרוביו האחרים (סעיפים 20-27 לחוק). אף בעודו בחיים רשאי דייר מוגן להעביר זכויותיו לאחרים ובלבד שהדבר ייעשה במסגרת הוראות חוק הגנת הדייר, קרי: על דרך מתן הצהרות של דייר יוצא ודייר מוצע (סעיפים 85-95), או באמצעות משלוח הצהרה לבעל הבית על נכונותו של הדייר לפנות המושכר (סעיפים 101-104). כי דייר אשר העביר את החזקה במושכר לאחרים, שלא על פי דעתו והסכמתו של בעל הבית, מאבד את זכויותיו במושכר ולא נשארו לו עוד כל זכויות בו. קל וחומר כאשר הדייר מעביר את זכות השכירות שלו לאחרים בלא לקבל מראש ובמפורש את הסכמתו של בעל הבית. משבוצעה העברה אסורה כאמור, רשאי בעל הבית לנקוט באחת משתי הדרכים הבאות: לנקוט בהליכי פינוי וסילוק יד כנגד המחזיק החדש - הנעבר, או לחילופין לתבוע מהדייר ו/או הנעבר את חלקו בדמי המפתח. שאלות משפטיותדייר מוגן (הגנת הדייר)