מה זה כונס נכסים ? | מהו כינוס נכסים ? | עו"ד רונן פרידמן

##(1) מהו כינוס נכסים ?## כינוס נכסים הינו מונח כולל למיגוון של סעדים אשר אופיים ותוכנם המשפטיים משתנים בהתאם להקשר החקיקתי שהם מופיעים בו ובהתאם לסוג הנכסים שהכונס מופקד עליהם. כך מופיע מונח זה בחיקוקים שונים ותחת שמות שונים, כגון: כונס לפי פקודת החברות, נאמן בפשיטת-רגל, מנהל עיזבון, כונס לפי חוק ההוצאה לפועל, כונס לפי פקודת המסים (גביה) ועוד. המיוחד בהליכים אלה והמייחד אותם הוא, שבכולם מתמנה אדם מטעם בית המשפט או "רשות מוסמכת אחרת" (כגון: ראש הוצאה לפועל, מנהל המכס, נציב מס הכנסה) לביצוע משימות שונות. סמכויותיו של הכונס מתגבשות בעת מינויו לפי הפעולה הנדרשת; יש שתפקידיו של הכונס מוגבלים לעניין אחד (כגון מינויים של כונסי נכסים למימוש אג"ח של חברה מכוח פקודת החברות [נוסח חדש]), ויש שתפקידו של הכונס מורכב וממושך, כגון במקרה שעליו לבצע פעולות ניהול להשלמת פרויקט בנייה. ##(2) מה זה כונס נכסים ?## תפקיד כונס הנכסים לסייע בביצוע פסק דין. מלאכה זו אינה קלה. כמובן שהזוכה עומד במקום מועדף. אך לחייב ולצדדי ג' זכויות מתחרות. (ע"א (ב"ש) 1116/02, כהן נ’ הררי). כונס נכסים הממונה מטעם בית המשפט חב בחובת זהירות כלפי כל הצדדים המעורבים בכינוס ואחריותו מוגברת. לעניין זה ראה ע"א (מרכז) 09-05-12103, ח. אבי ציפויי שיש 1993 בע"מ נ' שיש דן-תעשיות שיש ואבן (1995) בע"מ. ממלאי תפקידים מטעם בית המשפט הנזקקים למימוש נכסים בתחום תפקידם מחוייבים, בין השאר בשמירה על עקרונות בסיסיים של הגינות, תום לב ותקינות הליכים המחייבים לשקול לא רק את התכלית הישירה שלשמה מתבצע מימוש הנכס - העשרת קופת הכינוס - אלא גם להתחשב בגורמים אחרים המעורבים בתהליך , ובכלל זה בצדדים שלישיים המציעים הצעות ומתקשרים בהסכמים ורוכשים בכך זכויות הראויות להגנה. על ממלא התפקיד לדאוג לאיזון ראוי בין כל הערכים הרלוונטיים ובין כל הגורמים המעורבים בענין (בע"א 509/00, לוי נ’ ברכה ,עו"ד נאמן בפשיטת רגל). ##(3) אחריות כונס נכסים:## מכאן, אחריותו וחיובו של כונס הנכסים. עליו לפעול בנאמנות, ביושר, בהגינות, בתום לב, ושלא ברשלנות. במקרה מתאים ניתן לחייבו בגין נזק שנגרם (ראה: השופט בר-אופיר, הוצל"פ - הליכים והלכות, עמ' 502- 503). הזהירות נדרשת, אין לפתוח את הפתח באופן רחב מדי ולהפריז בהיקף אחריותו. אין להטיל עליו חובה שכונס נכסים מן הישוב אינו יכול לעמוד בה. ברם, הבחינה אינה סטטיסטית, אלא נורמטיבית". האמור מעוגן בפסיקה. כדברי כב' השופט טירקל, הכללים של הגינות ויושר חלים "גם על כונסי נכסים הפועלים מטעם לשכת ההוצאה לפועל והוראות שבתקנות 65-66 לתקנות ההוצאה לפועל התש"ם - 1979 חלות גם עליהם. 'כונסי הנכסים הם פקידי בית המשפט ופועלים בשמו. חייבים הם איפוא במידת האובייקטיביות במילוי תפקידם בנאמנות לבית המשפט בלבד ובציות להוראותיו' (רע"א 2077/92). ועוד 'על הכונס להניח דעתו של בית משפט שפעל כדין' (ע"א 141/74 פפרבוים נ' שריזלי פד"י ל(1)26) ולטובת הכינוס. מוטלת עליו חובת אובייקטיביות במילוי תפקידו ואין הוא צריך לקדם את האינטרסים של הגורם אשר מטעמו הוצע ככונס, שהרי אחרת תהיה בכך פגיעה באינטרסים של נכסי הכינוס' (ע"א 1034/92)" (בר"ע(באר-שבע)66/94, שפר תעשיות בע"מ נ' בנק הפועלים ועו"ד דוד כהן, תק-מח 95(1)131). ##(4) סמכויות כונס נכסים:## לפי סעיף 54 לחוק חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967: 54. סמכויותיו וחובותיו של כונס נכסים (א) כונס הנכסים יקח לרשותו את הנכס שנתמנה לו, ינהלו, ימכרנו, יממשו ויעשה בו כפי שיורה רשם ההוצאה לפועל; וידו של כונס הנכסים בכל אלה כיד החייב. (ב) רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לפי סעיף זה אם מיזמתו ואם לפי בקשת הזוכה או החייב, או לפי בקשת כונס הנכסים. קיימת אבחנה בעלי תפקידים מטעם בית המשפט. אין סמכותו של כונס נכסים שמונה למימוש בטוחה במסגרת תיק הוצאה לפועל כמעמדו של נאמן בפשיטת רגל, או כשל מפרק חברה או של כונס נכסים למימוש אגרת חוב. כל אחד מבעלי התפקידים האמורים יונק את כוחו מהוראת דין אחרת, והגדרת התפקיד היא שונה, כמו גם הסמכויות. עם זאת, כל אלה הם שליחי בית המשפט "OFFICERS OF THE COURT'' ומשעה שמונו לתפקידם, חובתם היא כלפי בית המשפט ולא כלפי הגורם מטעמו הם מונו. אפנה בהקשר זה לדברי בית המשפט בע"א 1034/92 רמות זכרון בע"מ (בכינוס נכסים) נ' ד"ר אליעזר וולף, [1993]: "כונס הנכסים שנתמנה על ידי בית משפט פועל מטעם בית המשפט כעושה דברו, ואינו סוכנו או שליחו של הנושה אשר הציע או ביקש את מנויו. על הכונס להניח דעתו של בית המשפט שפעל כדין ולטובת הכינוס (ע"א 141/74 פפרבוים נ' שיריזלי, פ"ד ל(1) 26,20). מוטלת עליו חובת אוביקטיביות במלוי תפקידו ואין הוא צריך לקדם את האינטרסים של הגורם אשר מטעמו הוצע ככונס, שהרי אחרת תהיה בכך פגיעה באינטרסים של נכסי הכינוס או של נושים אחרים ". דברים דומים נאמרו על ידי בית המשפט המחוזי ברע"א (ת"א) 2130/02 מיסטר מאני ישראל בע"מ נ' שמואל מטלון, . חובת בעל התפקיד היא כלפי כלל נושי החייב, משמע, הוא אינו מוגבל רק לגבי הנכס נשוא שליחותו אלא עליו ליתן את הדעת גם ליתר נושי אותו חייב אשר על נכסיו הוא מופקד חובת בעל התפקיד לפעול בנאמנות חלה גם כלפי החייב שאת נכסיו הוא מממש, קרי שומה עליו למקסם את הסכום לטובת החייב, כמו גם לטובת יתר נושי אותו חייב, ואין עליו להסתפק רק במימוש החוב עבור הנושה אשר לבקשתו הוא מונה לתפקיד. פרשנות אחרת עלולה לפגוע בזכויות יתר הנושים המצפים כי לאחר קבלת החוב על ידי הנושה המובטח, תוותר יתרה לתשלום חובם. ##(5) מעמדו של כונס נכסים:## "במשפט בישראל הוכר כונס הנכסים כבעל מעמד של קצין בית המשפט הפועל בשמו (Officer of the Court) לצורך מילוי תפקידו (רע"א 7287/06 שלמה ובר - כונס הנכסים למכירת הדירה נ' יעקב יונה, עוד נאמר, כי כונס הנכסים אינו סוכנו או שלוחו של הנושה אשר הציע או ביקש את מינויו, ולפיכך מחויבותו היא כלפי בית המשפט ולא כלפי מי מבעלי הדין; הוא אינו מהוה שלוחו של בעל הדין שביקש למנותו (רע"א 10420/07 אלברט כהן נ' מצליח מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (לא פורסם, 28.4.2008); רע"א 11356/05 דף רץ שירותי הדפסה בע"מ נ' דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ (לא פורסם, 10.4.2007))... וכיוון שכונס הנכסים הוא קצין בית המשפט ופועל בשמו, עליו למלא את תפקידו באופן אובייקטיבי, תוך נאמנות למשימה שהטיל עליו בית המשפט, בנוסף לחובות האמון והזהירות כלפי הזולת לסוגיו, נושים ואחרים (ראו רע"א 2077/92 אדלסון נ' רייף, פ"ד מז (3) 485 (1.7.1993); (ע"א 1034/92 רמות זכרון בע"מ (בכינוס נכסים) נ' וולף (לא פורסם, 20.1.1993); ע"א 141/74 פפרבוים נ' שריזלי, פ"ד ל(1) 20, 26 (1975))" [ע"א 8410/06 נקש נ' בנק לאומי לישראל למשכנתאות בע"מ, מיום 28.12.08)]. ## (6) שכר כונס הנכסים:## בדרך המלך שכר כונס הנכסים אמור להתקבל מכספי מימוש הנכס ומעת שלדוגמה מגיע החייב להסדר עם הנושה, אזי החייב נושא באותו שיעור של שכ"ט הכונס, בגין פעולותיו עד אותה עת [ראו בר"ע (ת"א יפו) 3307/04 דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ נ. צאלים החזקות בע"מ (7.5.08) כך גם מעת שהתמנה כונס נכסים אין הוא שלוח של מי שביקש את מינויו כפי שאין הוא חב כלפיו. לכן, מהראוי כי שכר טרחתו גם לא ישולם ישירות על ידי מי שביקש את מינויו [ראו רע"א 11356/05 דף רץ שירותי הדפסה בע"מ נ. לב אמון יזמים בע"מ (10.4.07). בנוסף, יש להפנות להוראות סעיף 59(א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצל"פ) הקובע: "רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שכרו של כונס נכסים ודרכי תשלומו; שכרו והוצאותיו של כונס הנכסים יהיו חלק מן ההוצאות האמורות בסעיף 9". סעיף 9 מורה כי הוצאות אלו "יחולו על החייב, ודינן לענין ההוצאה לפועל כדין החוב הפסוק..", תוך הסמכת רשם ההוצאה לפועל שלא להורות כן, אם הזוכה ביקש נקיטתם של הליכים שלא בתום לב. מחד גיסא, בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 בעת שעסקינן במינוי כונס נכסים לפי תקנות אלו, מצויה הוראת תקנה 389 (א) המציינת מפורשות כי בסמכות בית המשפט לקבוע את שכר הכונס "...וכיצד ועל מי לשלמו" (וראו ע"א 438/85 איתן ארזי ושות' בניה והשקעות בע"מ נ' עו"ד חיימסון, פ"ד מא(2) 718) ושכבית המשפט אמור להחליט על מי להטיל את הוצאות הכינוס. מול הוראה זו, לכאורה לאור סעיף 59(א) לחוק ההוצל"פ ובהתחשב באמור בסעיף 9(ב) לחוק ההוצל"פ - אין הוראה דומה כהוראות תקנות סד"א. יתר על כן, לכאורה, לאור הסיפא שבסעיף 9(ב) מעת שלא מתקיים החריג לא ניתן להורות על חיוב הזוכה. מאידך גיסא, יכול וההוראה בסעיף 59(א) אודות סמכות רשם ההוצל"פ לקבוע גם "...ודרכי תשלומו", מוקנית סמכות שכזו לרשם ההוצל"פ - וכשההפניה לאמור בסעיף 9 עניינה לזקיפת שכר הטרחה כחלק מהחוב הפסוק, וזאת במסגרת היחסים שבין הזוכה לחייב, אך מבלי שיש בכך למנוע מרשם ההוצל"פ, במקרים חריגים, לחייב את הזוכה בתשלום שכר כונס הנכסים, אף במקרה שלא חלה הסיפא של סעיף 9(ב). ודוק, בפס"ד דלק כרך בית המשפט או למצער התחשב בית המשפט, בגובה שכה"ט שנפסק לזוכה, ולגובה התשלום שנקבע כשכר טרחת הכונס. דהיינו, כי לכאורה קיימת זיקה בין הזוכה לבין כונס הנכסים. שאלות משפטיותכינוס נכסים