ניכוי מס תשומות - ניכוי מע"מ

ניכוי מס תשומות: סעיף 38(א) לחוק מע"מ קובע, כי עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו לו כדין. על פי סעיף 41 לחוק מע"מ, אין לנכות מס על תשומות, אלא אם הן שימשו בעסקה החייבת במס. כדי לקבוע האם חשבונית מס הוצאה כדין ומקבלה רשאי לנכות את מס התשומות הכלול בה, יש לבדוק האם החשבונית ממלאת אחר דרישות סעיף 47 לחוק מע"מ ואת דרישות תקנה 9א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973 (להלן: "הוראות מס הכנסה"). ברע"א 3646/98 כ.ו.ע לבנין בע"מ נ' מע"מ קבע בית המשפט העליון, כי על הנישום מוטל הנטל מתחילת הדרך ועד סופה להוכיח כי החשבוניות הוצאו כדין. הובהר במסגרת פסק הדין, כי השאלה אם החשבוניות פיקטיביות או לא היא שאלה עובדתית, אשר לא תמיד ניתן לבחון אותה מתוך ספריו של הנישום. בין היתר, עולות שאלות שונות כגון האם רשאי היה מוציא החשבוניות להוציא את החשבוניות, האם סופקה סחורה, מי סיפק את הסחורה ופרטים באשר לספקים השונים. התשובות לשאלות אלה נמצאות בידיעתו של הנישום בלבד ולא ניתן למצוא להן פתרון בספרי המערערת. משכך, נטל השכנוע מוטל על המערער (ראו ע"א 4069/03 מ.א.ל.ר.ז שיווק מתכות בע"מ נ' מנהל מכס ומע"מ, מיסים יט/2 (אפריל 2005) ה- 79). בעניין אחר (ע"ש (חי) 304/93, 303 נסר אלדין סאלח בע"מ ואח' נ' מנהל מע"מ, מיסים ו/2, ה-174) נדונה השאלה של נטל ההוכחה לאחר שהמשיב סירב להכיר בניכוי מס תשומות בטענה כי המדובר בחשבוניות פיקטיביות שאינן משקפות עסקאות אמתיות. בשאלת נטל ההוכחה נקבע (שם, בעמ' ה-179) כי: "אין ספק כי עוסק המבקש לנכות מס תשומות מוטל עליו נטל השכנוע להוכיח את זכאותו לניכוי שכן הוא בבחינת 'המוציא מחברו'... עם זאת מקום שהעוסק מציג חשבוניות שמהן עולה לכאורה שהיו לו תשומות שבגינן שילם מע"מ, הרי במקרה והמשיב טוען שחשבוניות אלה פיקטיביות על המשיב חלה החובה להביא ראיות שמהן עולה לכאורה שיש ממש בטענתו". ויושם לב - אכן מספיק כי המשיב יביא ראיות לכאורה בדבר פיקטיביות החשבוניות בכל שהנטל יעבור אל המערערת, כפי שאף קבע כב' השופט ד"ר ד. ביין בע"ש (חי) 254/91 איסמעיל נ' מנהל מע"מ, מיסים ז/1 בעמ' ה-193: "לדעתי חל נטל השכנוע הסופי על המערערת, וזאת מן הטעם שסעיף 38(א) לחוק מע"מ קובע שהזכות של עוסק לניכוי מס תשומות מותנית בהמצאת 'חשבונית שהוצאה לו כדין'. אמנם מקום שהומצאה חשבונית הנראית תקינה על פניה מוטלת על המשיב החובה להביא ראיות (החובה מס' 2) שבכוחן לעורר ספק באמיתותה של אותה חשבונית, אך משהועלה ספק זה, הנטל לשכנע את ביהמ"ש במידה הדרושה במשפט האזרחי כי אכן החשבונית הוצאה כדין הוא על העוסק". אכן, אין בחוק מע"מ הגדרה המאפיינת חשבונית פיקטיבית, אם כי בגדר סעיף 38 לחוק מע"מ, עוסק רשאי לנכות מס תשומות מחשבונית מס שהוצאה לו כדין. מהי, אם כך, חשבונית מס שהוצאה כדין? כב' השופטת אבידע מבית המשפט המחוזי באר שבע, פסקה, כי להבדיל מעסקה מלאכותית, הסיבה ששלטונות המס אינם מכירים בחשבונית פיקטיבית אינה נובעת ממלאכותיות העסקה, אלא משום שהחשבוניות אינן משקפות עסקה אמתית שתואמת את המציאות (מיסים און-ליין - מחוזי, ע"ש 7299/96, ע.ק.ל. חברה לכח אדם בע"מ נ' מנהל מע"מ באר שבע מיסים יב/4 (אוגוסט 1998) ה-38 מיסים יב/4 (אוגוסט 1998) ה-38,עמ' 293.) בע"א 252/87 גחלת נ' מנהל מע"מ, פד"י מה(1) 245 (אליו הפנתה כב' השופטת אבידע), נידונה השאלה מהי "עסקה מלאכותית" ונקבע שם, תוך הסתמכות על פסיקה קודמת, כי לצורך קביעה בדבר קיומה של עסקה מלאכותית יש לבדוק: "... שתי שאלות: האחת, האם העסקה נוגדת דפוסים מקובלים בחיי הכלכלה, שאז דבק בה חשש למלאכותיות; והשניה, מהן מטרות העיסקה וטעמי עריכתה בצורה בה נערכה, האם היו לה טעמים עסקיים מלבד שיקולי החסכון במס ומה משקלם היחסי" (שם, בעמ' 248 והפסיקה המובאת שם). סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף קובע כי עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין. ביסוד סעיף זה מצוי העיקרון כי המס יוטל על הערך המוסף שיצרה הפעילות הכלכלית-מסחרית. כדי להבטיח בסיס מס זה, זכאי העוסק לנכות את התשומות שהוציא לצורך יצירת הערך המוסף. ניכוי מע"ממיסיםניכוי מסמע"מ (מס ערך מוסף)