מהו מס קניה ?

חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-‎1952 קובע כי מס קניה יוטל על יבואם של טובין אשר שר האוצר קבע אותם בצו (סעיפים ‎2 ו-‎3 לחוק). בצד הסמכה כללית זו נקבע בחוק (סעיף ‎3) כי על רשימה של טובין הקבועה בתוספת אין להטיל מס קניה. הוראת סעיף 5ג' לחוק מס קניה- "שומה לפי מיטב השפיטה" : (א) הגיש עוסק או נותן שירות דו"ח תקופתי, ולדעת המנהל הדו"ח איננו מלא או איננו נכון, רשאי המנהל לשום לפי מיטב שפיטתו את המס המגיע. (ב) השומה תהיה בתוך חמש שנים לאחר הגשת הדו"ח, ואם הורשע החייב במס, או כופרה עבירתו, בשל מסירת ידיעות כוזבות בדו"ח האמור או בשל מעשה אחר שיש בו כוונה להתחמק מתשלום מס המגיע לתקופת הדו"ח האמור - תוך עשר שנים לאחר הגשת הדו"ח. (ג) הודעת השומה תפרט את נימוקי השומה. הוראת סעיף 2 לחוק מסים עקיפים- "חיוב בתשלום חסר": : 2. (א) נישום יהא חייב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת. (ב) נישום יהא חייב בתשלום חסר אף לאחר התקופה הקובעת אם נוכח המנהל כי נתקיים אחד מאלה: (1) החסר נבע מחמת ידיעה, אמרה, הצהרה או תעודה (להלן - ידיעה) בלתי נכונה שמסר הנישום או מחמת שלא מסר ידיעה שהיה חייב למסרה והנישום לא הוכיח כי המעשה או המחדל היו בתום לב; (2) הנישום ידע, או בנסיבות הענין צריך היה לדעת, על קיומו של החסר. "התקופה הקובעת"- (בסעיף ההגדרות) : (1) לגבי טובין שיובאו - חמש שנים מן היום בו נתהווה החסר או היתר; (2) לגבי טובין אחרים - שלוש שנים מן היום שבו נתהווה החסר או היתר;" על פי לשון החוק- הוראת סעיף 5 ג' לחוק מס קניה קובעת בהקשר הספציפי של מס קניה תקופת התיישנות של חמש שנים לאחר הגשת הדו"ח. הסעיף מעניק למשיב סמכות להוציא שומה לפי מיטב השפיטה עד לתקופה של 5 שנים מיום הגשת הדו"ח, אם המנהל נוכח כי הדו"ח איננו מלא או איננו נכון. הוראת סעיף 2 א' לחוק מסים עקיפים רחבה יותר במובן זה שהיא חלה על כלל המסים העקיפים- ששולמו ביתר או בחסר- מכס, בלו, מס קניה, מס בולים או היטל לפי תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), ולפיה בסיטואציה בה המס שולם בחסר, הנישום יחויב בתשלום חסר אם נדרש לעשות כן תוך התקופה הקובעת, שהיא לגבי טובין מייצור מקומי שלוש שנים. ביחס בין שתי ההוראות עסק בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין חייגנים (ראו לעיל) שבגדרו לא באה הכרעה בשאלה איזו מהוראות החוק גוברת ככלל, ואולם, התקבלה בפועל עמדת המדינה, לפיה הוגבלה תקופת ההתיישנות לתקופה בת חמש שנים (סעפים 34-35 לפסק הדין). מס קניהשאלות משפטיותמיסים