ביטול הסכם שירותי לווין בלי לשלם קנס

פסק דין 1. על פי כתב התביעה, הנתבע מס' 2 (להלן - הנתבע), שהציג עצמו בפני התובע כסוכן של הנתבעת מס' 1 (להלן - הנתבעת), החתים את התובע בחודש ספטמבר 2007 על הסכם התקשרות לקבלת שירותי לווין מאת הנתבעת. התובע טוען כי נרשם בטופס ההסכם שמדובר בתשלום חודשי של 189 ₪ "חבילת בסיס וכל חבילת הספורט, 2 ממירים ואינטרנט m1.5 חינם לשנה", וכן 6 סרטים חינם. ההסכם צורף לכתב התביעה (להלן - ההסכם). לטענת התובע, על אף ההסכם נוכה מחשבונו סכום של 238 ₪. כך אירע גם במקרה של חברו, אשר הופנה על ידו לנתבע. יצויין, כי החבר לא הגיש תביעה. 2. התובע דורש לבטל את ההסכם מבלי לחייבו בתשלום כל קנס בשל כך, וכן פיצוי בסך 5,000 ₪. 3. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, לצורך שיווק שירותיה היא מתקשרת עם משווקים חיצוניים וביניהם צד ג'. לטענתה, הנתבע הועסק כסוכן מכירות אצל צד ג' בתקופה הרלבנטית לתביעה. בהתאם לנהלי העבודה שבין הנתבעת לצד ג', הועברו לרשות הנתבעת על ידי צד ג' הטפסים עליהם חתם התובע ואשר אותם העביר הנתבע לצד ג', ובאמצעותם הוסדרה ההתקשרות בין הנתבעת לתובע, לרבות תנאי המבצע והספקת השירותים עליהם הוסכם. הנתבעת טוענת כי אם יתברר שהטפסים שהגיעו לידיה אינם תואמים את הטפסים שעליהם חתם התובע, באמצעות הנתבע - הרי שצד ג', בהיותו המעסיק של הנתבע ואמור לפקח על טיב עבודתו, אחראי בשל מעשיו של הנתבע כלפי התובע וכלפי הנתבעת, וזאת בהתאם לסעיפים 14-13 לפקודת הנזיקין וסעיף 1 לחוק השליחות, התשכ"ה-1965. 4. צד ג' טוען כי בעקבות תקלות חוזרות ונשנות וחיובים שלא על פי המוסכם של הנתבעת מול לקוחות שגייס צד ג' באמצעות הסוכנים, הוחלט על ידי צד ג' לעצור כל פעילות מול הנתבעת באופן מיידי. 5. בדיון שהתקיים בפני ביום 2/11/08 טענה נציגת הנתבעת: "אנחנו קיבלנו את הטפסים שצורפו לכתב ההגנה ... מי שרשם את המסמך זה הסוכן ולכן היה צריך לתבוע רק את הסוכן ולא אותנו. הצענו לו לקיים את החוזה כמו שהובטח לו והוא מסיבות ששמורות עמו לא הסכים (פרוטוקול עמ' 1 שורות 12-9). 6. הנתבע טען בדיון שלנתבעת הגיע הטופס אשר התובע חתם עליו (שכתוב עליו 189 ₪) וכי זה העותק שנשלח על ידו, באמצעות צד ג' לנתבעת (פרוטוקול עמ' 2 שורות 25-17). הנתבע גם הוסיף שפוטר מצד ג' בהוראת הנתבעת (פרוטוקול עמ' 3 שורה 21). במלים אחרות, כל צד "זורק" את האחריות על משנהו, והתובע "נשחק" ביניהם. 7. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, ראיתי לקבל את גירסת התובע לפיה הוא חתם על ההסכם לפי 189 ₪ שצורף לכתב התביעה, ואי שם "בדרך", כאשר הטופס שעליו חתם התובע עבר מאת הנתבע אל צד ג' ומאת צד ג' לנתבעת - הועבר לנתבעת העתק אחר, שאינו כולל את תנאי המבצע שעליו חתם התובע באמצעות הנתבע. נראה שהאחריות לכך מוטלת על הנתבע, וזו גם הסיבה שצד ג' בחר לפטרו באופן מיידי, לאחר שהענין התגלה. על כן, על הנתבע לפצות את התובע. 8. אשר לסכום הפיצוי - הואיל והתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו ולא הביא ראיות לביסוס תביעתו לסכום של 5,000 ₪, אני מעמידה את סכום הפיצוי על סך של 1,500 ₪. 9. לאור כל האמור אני קובעת: א. הנתבעת תבטל תוך 30 ימים את ההסכם שעליו חתם התובע עמה ללא חיוב בקנס כלשהו. ב. הנתבע ישלם לתובע, תוך 30 ימים, סכום של 1,500 ₪, וכן הוצאות משפט בסך 350 ₪. אם לא ישולם הסכום במועד שנקבע - יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18/5/08) ועד לתשלום המלא בפועל. ג. התביעה כנגד צד ג' נדחית ללא צו להוצאות. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 יום. חוזה שירותחוזהקנסביטול חוזהטלויזיה