קניית סלון - ביטול עסקה - פיצוי

פסק דין 1. לפניי תביעה לביטול עיסקה ולפיצוי בגין אספקה של מערכת ישיבה פגומה, אשר נרכשה על-ידי התובע מהנתבעת. 2. מכתבי הטענות שהוגשו בתיק זה עולה כי הצדדים מסכימים כי התובע רכש מאת הנתבעת מערכת ישיבה לסלון (להלן: "הסלון המקורי") ועם קבלתה גילה בה מספר פגמים, כגון קרעים בריפוד ופס לבן באזור הפתיחה של אחת הספות. כמו כן, מוסכם על הצדדים כי הנתבעת סיפקה לתובע סלון חדש (להלן: "הסלון הנוסף" או "הסלון החדש") אשר הוחזר על-ידו בטענה כי אף סלון זה הינו פגום. 3. התובע העיד כי גם בסלון החדש נתגלו קרעים בריפוד וכן הפס הלבן, בדומה לסלון המקורי שסופק לו על-ידי הנתבעת. עוד העיד התובע כי הסלון החדש סופק לו כשבעה חודשים לאחר שהודיע לנתבעת כי ישנם פגמים בסלון הראשון. בנוסף, העיד התובע כי הוא סירב לקבל את הסלון החדש מפאת הפגמים שנתגלו בו וכי הוא מוכן לקבל את אותו הדגם של הסלון ללא "הפס הלבן" בריפוד וללא הקרעים. התובע הדגיש כי אינו מוכן לקבל את הסלון ללא הקרעים ועם הפס הלבן. 4. לטענת הנתבעת, הסלון החדש שסופק לתובע היה ללא קרעים בריפוד. לגבי הפס הלבן, נטען כי אינו פגם אלא חלק מהסלון, שכן מדובר בסלון הנפתח למיטה והפס הלבן הינו חלק ממנגנון המאפשר את הפתיחה כאמור. נציג הנתבעת העיד כי התובע היה ער לקיומו של הפס הלבן שכן בחר את הסלון נשוא התביעה מן התצוגה המצויה בסניף הנתבעת באשדוד ותמך טענתו זו באמצעות עותק מביצוע ההזמנה מיום 5/05/07 אשר אף צורפה לכתב התביעה בה צוין: "סלון MADRID קמו (כך במקור) בתצוגה אשדוד". כמו כן, הביע נציג הנתבעת נכונות לאפשר לתובע לבחור סלון אחר ולזכותו בסכום העסקה המקורית, כאשר ההובלות יבוצעו על חשבון הנתבעת, כפי שנשאה בעלויות ההובלה של הסלון השני. 5. לאחר עיון בכתבי הטענות ולאחר שמיעת עדויות הצדדים, המסקנה היא כי חזית המריבה שבין הצדדים הינה מצומצמת ביותר.כאמור, אין מחלוקת כי הסלון הראשון שסופק לתובע על-ידי הנתבעת היה סלון פגום. כמו כן, אין מחלוקת כי כעבור שבעה חודשים, הנתבעת סיפקה לתובע סלון נוסף אותו סירב לקבל מפאת היותו פגום אף הוא. הצדדים אף מסכימים כי גם בריפוד הסלון הנוסף היה מצוי הפס הלבן לגביו טוען התובע כי מדובר בפגם בריפוד בעוד שהנתבעת טוענת כי מדובר בחלק ממנגנון הפתיחה לקיומו היה ער התובע עת ביצוע העסקה המקורית. 6. הצדדים חלוקים בשאלה האם היו או לא היו בסלון הנוסף קרעים בריפוד אך אין היעדר הסכמה מעלה או מוריד לעניין המחלוקת שלפניי, שכן הנתבעת העידה כי היא מוכנה לזכות את התובע בסכום העסקה המקורית ואף לקחת על עצמה הוצאות הובלה. אין חולק כי בביתו של התובע מצויה היום מערכת ישיבה אשר אינה ראויה לשימוש והתובע זכאי לפיצוי בגין העסקה המקורית. בידי התובע הברירה האם לקבל את סכום הפיצוי או לחילופין לקבל את הפיצוי בצורה של זיכוי ולרכוש מהנתבעת מערכת ישיבה מדגם אחר. מן הראוי כי התובע אף יפוצה בגין עגמת הנפש והטרחה שנגרמו לו, שכן התקופה של שבעה חודשים שלקח לנתבעת לבצע את ההחלפה אינה מתקבלת על הדעת. 7. לאור האמור, הנני מורה כדלקמן: התובע יאפשר לנתבעת להוציא מביתו את מערכת הישיבה הפגומה וזאת בתוך 21 יום מהיום. בתוך התקופה כאמור, יודיע התובע לנתבעת האם הוא בוחר לקבל את הפיצוי בסכום העסקה המקורית, קרי בסך של 6,000 ₪ או כי הוא לרכוש מהנתבעת מערכת ישיבה מדגם אחר ולהזדכות בסכום כאמור. הנתבעת תזכה את התובע בסכום ששולם בגין מערכת הישיבה, היינו בסך של 6,000 ₪ ותספק לתובע מערכת ישיבה מדגם שונה או מאותו הדגם, בו מצוי הפס הלבן, לפי בחירתו של התובע. בנוסף, הנתבעת תשלם לתובע סך של 750 ₪ בגין עגמת נפש ונזקים לא ממוניים נוספים שנגרמו לתובע בגין עסקה זו. הנתבעת תשלם לתובע סך של 300 ₪ הוצאות משפט בגין הגשת תביעה זו. הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום ביצוע העסקה המקורית ועד ליום תשלומם בפועל. ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי אירועים (תביעות)פיצוייםרהיטים (תביעות)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)