תביעה חבילת ערוצים של הוט

פסק דין 1. התביעה שבפני היא תביעה כספית, בעילה של הפרת חוזה מצד הנתבעת, אשר התובע רכש ממנה חבילת שירותי טלויזיה ב-10/04, במחיר אחיד. התובע טוען כי הוא רכש חבילת בסיס לאפשרות צפיה במספר ערוצי טלויזיה הכוללים בין השאר את ערוץ 2 FRANCE, ערוץ CNN וכן ערוצי הספורט (להלן - "החבילה"). 2. אין מחלוקת בין בעלי הדין, בדבר השינויים הבאים שהוכנסו בחבילה, במועדים שונים, כדלהלן: א. ביום 14.4.06 הוסר ערוץ 2 FRANCE מחבילת הבסיס האנלוגית של הנתבעת, והוסב לערוץ נפרד, בתשלום. ב. ביום 1.11.07 הוסר מהחבילה ערוץ CNN. 3. לעניין ערוץ הספורט, טוען התובע כי משחקי ספורט חשובים אינם משודרים עוד ואילו הנתבעת טוענת, כי לא הוסרו ערוצים מחבילת הספורט. התובע טוען, כי ביטול ערוץ 2 הצרפתי, גרם לו לפגיעה קשה הואיל והוא נהג לצפות, דווקא, בשידורים בצרפתית. בנוסף טען כי ערוץ CNN, הוא ערוץ חדשותי חשוב, אשר לא עמדה לנתבעת הזכות לבטלו, בהשאירה את ערוץ FOX אשר לדבריו, אינו משתווה לערוץ CNN. 4. בהתייחס לשידורי הספורט טען התובע, כי משחקי ספורט חשובים, בהם נהג לצפות במרוצת השנים, הוסרו מהחבילה וכי נותרו שידורי משחקים מרכזיים, פחות חשובים מאלו ששודרו בעבר במסגרת החבילה. בכך נגרמו לו נזקים, הואיל והוא נאלץ לשלם לנתבעת תשלום נוסף, מעבר לתשלום האחיד עבור הצפיה במשחקי ספורט חשובים. המסגרת החוזית: 5. תנאי רכישת החבילה, מחירה, תכניה וכן הזכות להכנסת שינויים בתכנים ובערוצים, עוגנו כולם בהסכם המנוי, שהוגש כנספח להודעת הנתבעת מיום 6.5.08 (להלן - "ההודעה"). עיון בהסכם מלמד, כי על הנתבעת לספק מקבץ בסיסי של תכנים בחבילה. בסעיף 3 להסכם בו נקבע: "3.1 מתכונת השידורים שמספקת החברה כוללת, בכל מקרה, מיקבץ בסיסי שרכישתו היא חובה; המקבץ הבסיסי יכלול ערוצים שהחברה תקבע, מעת לעת, באישור המועצה..." כך גם נקבע בסעיף 3.6 להסכם, כי הרשות בידי הנתבעת לערוך שינויים במקבץ השידורים, בכפוף להוראות הדין ועל פי היתרים הנדרשים לפי הדין. 6. צרכנים, כדוגמת התובע, תלויים בשיקול דעתה של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין (להלן - "המועצה") שמונתה מכוח הוראות חוק התקשורת (בזק שידורים), התשמ"ב-1982 ופועלת מכוח כללי התקשורת (בזק שידורים לבעל רישיון לשידורים), התשמ"ח-1987. תכלית סמכויותיה של המועצה היא להגן על הצרכן בנוגע לשינוי בתכני וערוצי חבילת הבסיס וכן ביחס לאופן החלת השינוי (כגון: במתן הודעה מוקדמת למנויים על השינוי וכו'). 7. בהתאמה לכך נקבע בסעיף 26.4 להסכם שנחתם בין התובע לנתבעת (נספח ב' להודעה): "ההסכם כפוף לאישור המועצה ובית הדין לחוזים אחידים, ונתונה בה הסכמת הלקוח לכל שינוי שתבצע החברה בהסכם, לפי דרישות מי מהם". 8. ההסכם, איפשר אם כן לנתבעת לשנות את החבילה ללא הסכמת המנוי, ובלבד שניתן אישור המועצה לכך. המנגנון שנקבע לצורך שמירה על זכויות הצרכנים בנוגע לשינוי בחבילת הבסיס, הוא בבחינת הבקשה ע"י המועצה, המוסמכת לאשר אותה או לדחותה. לפיכך, משניתן אישור המועצה, לא עומדת לתובע הזכות על פי הדין ועל פי ההסכם, לאכוף על הנתבעת המשך שידורים לפי חבילת הבסיס שהיתה בטרם השינוי שאושר. 9. מנספח ג' להודעה עולה, כי המועצה אישרה לנתבעת ביום 11.10.07, להפסיק את שידורי ערוץ CNN בחבילה בכפוף להסדרת שידורים חילופיים מערוץ FOX NEWS ומתן הודעה ע"י הנתבעת ללקוחות המנויים על הפסקת השידורים, בדרכים שנקבעו בהחלטת המועצה (נספח ג' להודעה). 10. בנסיבות אלו, לנוכח אישור המועצה אני קובעת כי הרשות עמדה לנתבעת לבטל את שידורי ערוץ CNN בעוד היא משדרת את ערוץ FOX NEWS במקומו. 11. בהתייחס לערוץ 2 הצרפתי, ראתה המועצה את מרכזיותו של הערוץ, כערוץ דובר צרפתית, כפי שאכן טען התובע (כאמור בסעיף 7 לנספח ד' להודעה). יחד עם זאת, בהחלטת המועצה בבקשה לאישור ביטול הערוץ נקבע, כי הערוץ הצרפתי הוא אשר יזם את הפסקת השידורים לישראל, בשל קשיים בהסדרת זכויות השידור בישראל . בנסיבות אלו ניתן אישור המועצה להסרת הערוץ הצרפתי השני ונקבע: "הערוץ אשר הוסר הינו ככל הנראה הנצפה ביותר מתוך כלל הערוצים שבשפה הצרפתית, אולם למועצה אין סמכות לכפות על חברות הכבלים לשדר דווקא את הערוץ נשוא ההחלטה, כל עוד משודר ערוץ דובר צרפתית אחר..." תנאי למתן האישור להפסקת שידורי ערוץ זה כאמור בהחלטת המועצה, הוא שידור ערוץ חילופי NTV MIR, גם בשידורים האנלוגיים. התובע מחובר בחיבור דיגיטלי, ולפיכך קויימה החלטת המועצה בדבר מתן אפשרות לצפיה בערוץ החילופי. לפיכך, התובע אינו זכאי לפיצוי בגין הסרת ערוץ 2 הצרפתי, אף שיש בסיס למורת רוחו בשל החלפת הערוץ 2 הצרפתי בערוץ חילופי, כפי שגם התרשמה המועצה. 12. התובע, לא טען כי הוסרו ערוצי ספורט, כי אם טען כי משחקים חשובים הוסרו, במפתיע. לפי החלטת המועצה לערוץ ספורט 1 ו-2 מיום 4.1.07, על הנתבעת מוטלת החובה לשמור על איכות חבילת הבסיס, במתכונת שנקבעה בסעיף 8 להחלטה, בנוגע לשידור משחקי ליגות שונות (כאמור בסעיפים 8.1.1-8.1.3 להחלטה), בנוסף לשידור של משחק מרכזי מליגת NBA, מדי שבוע. 13. התובע, לא הרים את נטל הראיה להוכחת הפרת תנאי הרישיון כפי שנקבעו בהחלטות המועצה ולא הובאו ראיות להוכחת ביטול שידורי ספורט, במתכונת הבסיסית שנקבעה ע"י המועצה ואין בהפתעת התובע לגלות כי שידורי ספורט חשובים השתנו כדי להוכיח הפרת התנאים ע"י הנתבעת. זאת משלא הוכח, כי בחבילת הספורט החדשה "ספורט 5+לייב", לא שודרו המשחקים הנדרשים בחבילת הבסיס, כאמור בסעיף 8 להחלטת המועצה מיום 26.7.07. לפיכך, אני דוחה את תביעת התובע, בנוגע לרכיב זה. 14. לאור סמכויות המועצה שנקבעו בחוק, התקנות והכללים המחייבים את הנתבעת בקבלת אישור מהמועצה לשינוי בחבילה, ומשניתן האישור על ידה, אין בידי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש לתובע, בין אם בחיוב הנתבעת להחזרת הערוץ לשידור ובין אם בתשלום פיצוי בגין ביטולו. 15. מטיעוני הנתבעת לא ניתן היה ללמוד על פעולותיה לבחינת צרכי הלקוחות ומאמציה למניעת שינויים בחבילה והגשמת ציפיות הלקוחות. 16. הליך זה של תביעה הקטנה, אינו המסגרת המתאימה לבחינת שיקול הדעת של המועצה, אשר אישרה שינויים מהותיים בחבילה ופעולותיה לבחינת צרכי הצרכנים ומאוויהם בטרם אישור שינוי. 17. סופם של דברים, לאור הוראת חוק התקשרות והסמכויות הרחבות שהוקנו למועצה בחוק ועל פי הוראות ההסכם, עמדה לנתבעת הזכות לבצע שינויים בחבילה. 18. לפיכך, אני דוחה את התביעה. 19. יחד עם זאת, לנוכח הראיות שהובאו בדבר גריעת עצורים מרכזיים, כדוגמת הערוץ הצרפתי (גם לשיטת המועצה), מומלץ לנתבעת לחזור על הצעתה לתובע, לתת לו פיצוי בדרך של מתן זכות לצפיה בשידורים אלו לפרק זמן קצוב ללא תשלום, ולפנים משורת הדין. 20. בנסיבות אלו, אין צו להוצאות. טלויזיה