בעיות קליטה מכשיר טלפון נייד של פלאפון - החזר כספי

פסק דין התובע הגיש תביעה כספית כנגד חברת פלאפון בגין כשל קליטה שכתוצאה ממנו נגרמו לו נזקים, בגינם הוא תובע את הסכומים הבאים: תשלום קנס ניתוק בסך 1,145.53 ₪, החזר עלות רכישת המכשיר בסך 716.40 ₪, עלות רכישת מכשיר חלופי בחברת פרטנר בסך 2,124 ₪ ונזקים נוספים בסך 1,000 ₪ ובסך הכל 4,986 ₪. טענות הצדדים 1. ביום 16.8.07 רכש התובע מכשיר טלפון נייד בדוכן המכירות של הנתבעת בקניון מלחה, זאת לאחר שמכשירו הקודם נשבר. כעבור כשלושה חודשים, החל התובע לעבוד כנהג משאית במחצבת שפיר במשמרות לילה בנות 10 שעות. במקביל לעבודה זו, כך טען התובע, מנוהל על ידו עסק של מתן שירות למחשבים ומשכך עליו להיות זמין בכל שעות היממה. 2. ברם, התובע גילה, כבר ביומו הראשון לעבודה במחצבה, שאין קליטה במכשיר הטלפון הנייד שרכש וכי לא ניתן להשתמש בו בזמן השהייה במחצבה. בד בבד, במכשירים אחרים, אשר מחוברים לחברות אחרות, כך נטען, היתה קליטה מלאה בכל אזור המחצבה. בדיקת המכשיר בעמדת שירות של הנתבעת העלתה כי המכשיר תקין. לאחר מכן פנה התובע למחלקת הנדסה אצל הנתבעת ושם נמסר לו כי אכן במחצבה אין קליטה, למעט במבנה המשרדים. 3. משכך, נאלץ התובע לרכוש מכשיר טלפון נייד נוסף אצל חברה סלולארית אחרת וכן התחבר לשירות "עקוב אחריי", בגינו שילם עמלות גבוהות. חרף זאת, לא קיבל התובע שיחות נכנסות רבות, דבר שהוביל לפגיעה בפרנסתו. 4. עיקרי טענות הנתבעת הינן כדלקמן; לתובע הובהר מפורשות, כפי שאף קבוע בהסכם ההתקשרות עליו חתמו הצדדים, שבמקרה שיעבור לחברה סלולארית אחרת במהלך תקופת ההתחייבות, הוא יחויב בעמלת יציאה בסך 990 ₪. 5. בחודש ינואר 2008, כחצי שנה לאחר מועד ההתקשרות, התלונן התובע לראשונה בפני הנתבעת על שיבושי קליטה באזור ספציפי, מחצבת שפיר. הובהר לתובע, כך נטען, כי הנתבעת הקימה ממסר במשרדי המחצבות, ברם מיקומו נקבע הרחק מהמשרדים וזאת מפאת הטופוגרפיה המיוחדת של המחצבות, הממוקמות בתוך ואדי. זאת ועוד, הנתבעת בדקה ומצאה כי בחודש ינואר 2008 צרך התובע זמן אוויר בהיקף ניכר ונהנה מקליטה מעולה. 6. מעבר לכך נטען, נוכח טיבו ואופיו של השירות הסלולארי, הנועד לאפשר ניידות והמושפע מנתונים סביבתיים רבים וביניהם נתוני טופוגרפיה, קיימת אפשרות שבמקום כלשהו בזמן מסוים, לא תהא קליטה אופטימאלית. הנתבעת לא התחייבה בפניי התובע או בפניי כל לקוח אחר לרמת קליטה מקסימאלית בכל נקודה ונקודה, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בהסכם הנכרת עם הלקוחות. 7. עוד טענה הנתבעת כי אין בשיבושי קליטה, באזור ספציפי ומוגדר, כדי להביא לביטול ההתקשרות, שכן לא היתה כל הפרה מצד הנתבעת. כמו כן, סכום התביעה הינו מוגזם ונטען בעלמא. דיון 8. אין מחלוקת שבמקום עבודתו של התובע, בו הוא נמצא כ-10 שעות מדי לילה, אין קליטה. 9. אכן, כטענת הנתבעת, קיימים בפסיקה מקרים שבהן נתבעו חברות המספקות שירותי רדיו טלפון אלחוטי נייד בגין שיבושים בקליטה, ונקבע בהם שאופיו של השירות אינו מאפשר להבטיח קליטה מלאה בכל עת ובכל מקום וכי המדובר בשירות אשר מושפע מגורמים סביבתיים שונים אשר אינם תלויים בנתבעת. 10. ברם, סבורני כי במקרה דנן, וזאת, מבלי לקבוע מסמרות ביחס למקרים אחרים בהן נטענת טענה בדבר שיבוש או כשל בקליטה, כי הצדק עם התובע; בשונה ממקרים שבהם קיימים שיבושי קליטה בעת ניידות ממקום למקום בשל למשתנים שונים, לא כך הדבר כאשר המדובר בכשל קליטה קבוע במקום עבודתו של התובע. התובע החל לעבוד במחצבה כל לילה למשך 10 שעות, כשלושה חודשים לאחר ההתקשרות הנדונה. המדובר בכשל המונע מהתובע שימוש סביר במכשיר שרכש ובשירותיה של הנתבעת למשך כמחצית היממה, באופן קבוע ורצוף. 11. התובע פנה אל הנתבעת מיד לאחר שנודע לו אודות שיבושי הקליטה, בבקשה לפתרון הכשל, אך הנתבעת מצידה, התעלמה מפניות התובע ולא הציעה לתובע כל פתרון שהוא למתן אפשרות לשימוש סביר במכשיר אשר נרכש ממנה, וכן לא הסכימה לבטל את ההתקשרות, ולו באופן חלקי. אף אם הנתבעת אינה מחויבת לרמת קליטה מקסימאלית בכל מקום ובכל זמן ואף אם לא הפרה את הסכם ההתקשרות עם התובע, עדיין חלה עליה החובה להעמיד ללקוחותיה אפשרות סבירה לשימוש במכשירים שרכשו ממנה, ולסייע בידם להקטין את נזקיהם. התובע כאמור פנה אל הנתבעת כמה וכמה פעמים ואף הגיש בקשה מסודרת כפי שנתבקש, אך הנתבעת מצידה לא הציעה לתובע כל פתרון מניח את הדעת או כל סידור חלופי וניסיונות התובע להפסיק את ההתקשרות ולהשיב את המכשיר שנרכש לידי הנתבעת, נענו בשלילה. הנתבעת הגישה אמנם מסמך ממנו עולה כי 99% מהשיחות שקיים התובע בחודשים ינואר 2006 עד פברואר 2008 היו תקינות, ברם, אין בכך דבר ביחס לשיחות אשר לא התקיימו או התקיימו באמצעות שירות "עקוב אחריי" ואז אינן מופיעות בדו"ח. 12. אין זה מתקבל על הדעת שפלוני ירכוש מכשיר טלפון נייד ולא יוכל להשתמש בו כמחצית משעות היממה וכי בעת שיפנה אל הנתבעת בבקשה לפתור מצוקתו, יושבו פניו ריקם. על הנתבעת היה לבדוק את הדרכים לשיפור השירות ולא לכבול את התובע בהתקשרות עמה. היה על הנתבעת לעשות מאמץ לפתרון הבעיה ולחילופין להתיר לתובע להפסיק את ההתקשרות עמה, ללא חיוב בעמלת יציאה. ראו: תק (י-ם) 3089/07 בן דוד נ' מירס תקשורת בע"מ, מיום 6.12.07. 13. מפסקי הדין אליהם הפנתה הנתבעת, עולה כי המדובר בנסיבות השונות מנסיבות המקרה דנן. כך לדוגמא, בפסק הדין תא (עכו) 3289/05 קראקרה נ' חברת פלאפון תקשורת בע"מ, מיום 23.4.07, אליו הפנתה הנתבעת, המדובר היה בנסיבות שונות, בהן הנתבעת הציעה לתובע להחזיר את המכשירים ולפטור אותו מיתרת התשלומים והוא סירב לכך. כמו כן נקבע שהתובע לא הוכיח את קיומם של שיבושי הקליטה (ואשר במקרה דנן אין מחלוקת לגביהם). 14. אשר על כן אני קובע שהתובע זכאי לפיצוי בגין מניעת שימוש במכשיר, בגין רמת השירות הלקויה, ובגין חיוב בעמלת היציאה. זאת, במיוחד לאור טענתו של התובע, בה נמצא ליתן אמון ולפיה הוא ואחרים מקבלים שירות במחצבה, מחברת תקשורת אחרת. נמצא לציין שהעובדה שבמשרדי המחצבה יש קליטה, אינה מעלה או מורידה שכן התובע אינו עובד באזור המשרדים, שלא הובהר מהו המרחק בינם לבין אזור העבודה במחצבה. 15. ביחס לשאלת הנזק, התובע לא הוכיח את הנזק שנגרם לו; התובע לא הוכיח כי הוא אכן מנהל עסק של מתן שירות למחשבים ולא הוכיח שפרנסתו זו נפגעה. כן לא הוכח שהתובע רכש מכשיר מחברת פרטנר בסך 2,124 ₪. יתרה מזאת, את טענתו לפיה לא התחייב למשך 36 חודשים שלא להתנתק מהנתבעת נמצא לדחות; התובע טען שאמנם כך מופיע בסעיף 8 להסכם ההתקשרות, ברם, הנציג עמו נערך ההסכם הוסיף, לדרישת התובע, הערה בכתב יד ולפיה סעיף 8 אינו חל על התובע. הוריתי לנציג הנתבעת להציג לפניי את הסכם ההתקשרות המקורי (נ/1) וממנו עולה שאין ממש בדברי התובע. על העותק המקורי לא נמצאה כל הערה שהיא, והתרשמתי כי המדובר בעותק האותנטי שעליו חתמו הצדדים. עדותה של בתו הקטינה של התובע אשר נכחה במעמד ההתקשרות, לא הועילה. כמו כן לא הוכח נזקו הנטען של התובע, אשר נובע משירות "עקוב אחריי". 16. אשר על כן מצאתי לפצות את התובע בסכום גלובאלי, על דרך האומדנה, בסך 2,000 ₪ שתשלם הנתבעת לתובע. כן תשא הנתבעת בהוצאות התובע (במיוחד לאור איחורו של נציג הנתבעת במספר שעות לדיון הראשון, והצורך בקיום דיון שני בעטיה של הנתבעת, שלגביו הודיעה הנתבעת שנציגה יאחר בכ-20 דקות) בסך 500 ₪ והחזר אגרה בסך 50 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום וישאו ריבית חוקית והצמדה ממועד החיוב ועד התשלום המלא בפועל. פלאפוןסלולר (תביעות)החזר כספיטלפון