נזק דלת אוטובוס

החלטה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה (כב' השופט ערן קוטון) מיום 21.9.2008, לפיה נתקבלה תביעת המשיבים ונדחתה התביעה שכנגד שהגישה המבקשת, בקשר לנזקי רכוש שנגרמו לרכבי הצדדים בתאונת דרכים. 1. ביום 22.11.2007 ארעה תאונת דרכים בה נפגע רכבם של המשיבים ורכבה של המבקשת. המשיבים הגישו נגד המבקשת תביעה לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכבם והמבקשת הגישה תביעה שכנגד. בין הצדדים נתגלעה מחלוקת עובדתית בנוגע לנסיבות קרות התאונה. המשיבים טענו כי המשיב 1 החנה את רכבו ברחוב העצמאות בחיפה ויצא לרכוש מוצרים בחנות סמוכה. כאשר חזר לרכב ובטרם הספיק לסגור את הדלת, חלף על פניו אוטובוס המבקשת, פגע בדלת השמאלית וזו נעקרה ממקומה. המבקשת טענה כי בעת שחלף האוטובוס על פני הרכב פתח המשיב 1 את הדלת במפתיע וזו נפגעה מהאוטובוס. 2. בית משפט קמא שמע את הצדדים ולאחר שבחן את הראיות העדיף את גרסת המשיבים על פני גרסת המבקשת. בפסק הדין נקבע כי הוכח שהמשיב 1 רכש מוצרים עובר לאירוע וכי גרסתו מתיישבת עם הנזקים שנגרמו לשני הרכבים. עוד נקבע כי "לא מן הנמנע שהאוטובוס חלף על פני רכב התובעים, כאשר דלתו הקדמית עדיין פתוחה ובשלב זה סטה האוטובוס קמעא לעבר רכב התובעים, כך נפגעה דלת רכבם. בשל כך אף ניכרת פגיעה בצמוד למשקוף הדלת הקדמית של האוטובוס". בית משפט קמא חייב את המבקשת לשלם למשיבים נזקיהם בסך 10,449 ₪ והוצאות משפט בסך 250 ₪. 3. על פסק הדין נסבה הבקשה שבפני, לה צורפה גם בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. בבקשה נטען כי הנימוק בפסק הדין, לפיו גרסת המשיב 1 לתאונה מתיישבת עם הטענה כי רכש מוצרים עובר לאירוע, אינה רלוונטית לאירוע. המחלוקת העובדתית בין הצדדים נסבה על אופן קרות התאונה ולא על השאלה אם רכש המשיב 1 מוצרים עובר לתאונה. עוד טענה המבקשת כי שגה בית המשפט בקביעה כי ניכרת פגיעה בצמוד למשקוף הדלת הקדמית באוטובוס, שכן האוטובוס לא נפגע שם אלא מעל לגלגל הימני בדופן האוטובוס. המבקשת טענה כי קביעותיו העובדתיות של בית המשפט אינן נתמכות בראיות ומקורן בהשערות בלתי מבוססות, ומנגד, הראיות שהוצגו תומכות בגרסת המבקשת, לפיה האוטובוס נסע ישר, ואופן הפגיעה בו מעיד כי פתיחת דלת הרכב התרחשה לאחר שחזית האוטובוס חלפה על פני הרכב. 4. דין הבקשה להדחות ללא תשובה. טענותיהם של המבקשים הן במישור העובדתי, ואין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בממצאים עובדתיים אלא בנסיבות מיוחדות, כאשר מתגלה שגיאה בולטת בהחלטתו של בית משפט קמא, כגון כאשר ממצאי העובדה אינם מעוגנים כלל בחומר הראיות, או מקום שבו הגרסה העובדתית שאומצה, אינה מתקבלת על הדעת ואינה מתיישבת עם מבחנים של הגיון ושכל ישר - ראה ע"א 9070/04 חסן נ' חסן (ניתן ביום 11.3.2007) והאסמכתאות שם. הערכאה הדיונית היא שהתרשמה באופן בלתי אמצעי מהצדדים, ולה יתרון על פני ערכאת הערעור בקביעת הממצאים העובדתיים. לכך מתווספת העובדה כי עסקינן בבקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות. מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות לאפשר דיון יעיל, קצר ופשוט בתביעות שעלותן הכספית נמוכה, ותכלית זו מנחה את ערכאת הערעור בבואה לשקול מתן רשות ערעור על פסק הדין - בר"ע (מחוזי י-ם) 375/08 ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ נ' קורח מאיר (ניתן ביום 3.4.2008). 5. מעבר לנדרש אציין שלא מצאתי ממש גם לגופן של טענות המבקשת. גרסת המשיב 1 כי רכש את המוצר עובר לתאונה היא רלוונטית ומתיישבת עם טענתו כי נכנס לרכב, להבדיל מטענת המבקשת כי עמד לצאת מהרכב, או שפתח את הדלת. אם המשיב 1 היה פותח את הדלת, כגרסת המבקשת, בשעה שחזר מהחנות, יש להניח שהיה נפגע גם בגופו. גם לא סביר שהמבקש חזר לרכב ופתח את דלת הרכב כשהוא כבר יושב בתוכו. לא ראיתי ממש ביתר טענות המבקשת, ולא היה מקום מלכתחילה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע, שאינה עומדת באף אחד ממבחני הפסיקה שעניינם עיכוב ביצוע של פסק דין. 6. לאור האמור לעיל ומכוח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני דוחה את הבקשה ללא צורך בתשובת המשיבים. מאחר שלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. הפקדון שהופקד, אם הופקד, יוחזר למבקשת. אוטובוס