תביעת סילוק מנכס בחלקה רשומה של רשות הפיתוח

פסק דין 1. זוהי תביעה לסילוק ידו של הנתבע משטח הקרקע המסומן באדום בתרשים שצורף לכתב התביעה ולת2/, שלטענת התובע מהווה חלק מחלקה 5 בגוש 7021 [להלן: "הנכס"], ולהחזרתו של הנכס לתובע כשהוא נקי מכל אדם וחפץ מטעם הנתבע. 2. עיקרי המסכת העובדתית: א. התובע הוא נציגם של המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. מדינת ישראל הינה הבעלים הרשומים של הנכס [נסח רישום מקרקעין צורף נספח א' לת1/]. ב. הקרקע היא מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל. ג. הנתבע מחזיק בנכס. 3. המחלוקת המשפטית: טענות התובע: א. הנתבע תפס חזקה בנכס ומחזיק בו שלא כדין, ללא רשותו של התובע וללא הסכמתו. ב. כל רשות באם ניתנה מתבטלת בזאת על ידי עצם הגשת כתב התביעה. ג. הנתבע בנה על הנכס תוספות בניה שונות וכן ריצף את שטח החלקה, כל זאת ללא קבלת רשותו של התובע ללא הסכמתו ומעשיו מהווים השגת גבול במקרקעי המדינה. ד. הנתבע מחזיק בנכס בלי הסדר חוקי כמתחייב , ומבלי לשלם דמי שימוש כנדרש. טענות הנתבע: א. השטח המסומן באדום בתרשים שצורף כנספח א' לכתב התביעה איננו ,כעולה ממפת הגוש שצורפה כנספח א' לכתב ההגנה, חלק מחלקה 5 בגוש 7021. ב. הנכס שימש למעלה מ - 60 שנה כדרך מעבר בין שני בתים, הריצוף בשטח היה קיים, והבנייה היחידה שעשה הנתבע היא הקמת גדר שתחמה את מחצית רוחב דרך המעבר. ג. מאחר והנכס איננו חלק מחלקה 5 בגוש 7021 , הרי שהשימוש שהנתבע עושה בו אינו טעון הסכמת התובע. ד. בנסח רישום המקרקעין צוין כי חלקה 4 גובלת בצידה הדרומי ב"דרך", והכוונה היא כמובן לדרך המסומנת במפת הגוש כחלקה 3 54/. 4. המסכת הדיונית: בתיק נשמעו ראיות: מטעם התובע: העיד עת1/, מר אהוד גבריאלי אשר נחקר על תצהירו ת1/. העיד עת2/ , מר אלון זאב אשר נחקר על תצהירו ת2/. מטעם הנתבע: העיד הנתבע עה1/ , מר אברהם אייזנברג אשר נחקר על תצהירו נ1/. בתום הבאת הראיות, הגישו ב"כ הצדדים את סיכומי טענותיהם בכתב. 5. דיון והכרעה: לאחר שקראתי בעיון רב את כתבי הטענות, בחנתי את החומר המשפטי המצוי בתיק ואת עדויות הצדדים, וכן נתתי דעתי לסיכומי ב"כ הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להדחות. להלן נימוקי למסקנתי זו: 6. הסגת גבול: תביעה זו לסילוק ידו של הנתבע מהנכס הינה על פי עילה של הסגת גבול במקרקעין. סעיף 29 לפקודת הנזיקין קובע כהאי לישנא: "הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין...". כלומר על התובע להוכיח שהוא הבעלים החוקי, ואז עובר הנטל לנתבע להוכיח שאינו מסיג גבול. בעניין זה קיימת הלכה פסוקה כדלקמן: "...בעל בית יכול לבסס תביעת פינוי או סילוק יד על זכות קנינו בטענה שהנתבע מחזיק ברכושו ללא כל זכות ואז על הנתבע להראות ולו גם לכאורה זכות חוקית לישיבתו במקום... מספיקה לבעל הבית טענת בעלותו כבסיס להחזרת החזקה רק כנגד נתבע שאין בכוחו להראות זכות חוקית לישיבתו במקום. לעומת זאת אם תביעתו לפינוי מוגשת נגד אדם שנכנס למקום או החזיק בו מכח חוזה שכירות או רשיון, עליו לגולל כבר בשלב הראשון (היינו בכתב התביעה) את עילת הפינוי כגון הפרת החזקה על ידי הדייר או ביטול הרשיון על ידי בעל הבית..." (ע"א 127/77 מלכה קפה נ' יוסף לוי ו - 3 אח', פ"ד לא(3), 455). 7. האם התובע זכאי לתבוע את סילוק הנתבע: ב"כ התובע טוען כי הנכס נמצא בחלקה 5 , הרשומה על שם רשות הפיתוח, מנגד טוענת ב"כ הנתבע כי הנכס אינו נמצא בחלקה 5, ועל כן אין לתובע כל זכויות בו. מעיון קפדני בנסח רישום מקרקעין שצורף כנספח א' לת1/ הוכח לי כי גבול חלקה 5 במזרח הינו דרך. לא הוכחו לי זכויות התובע בנכס, וכאמור נטל ההוכחה לעניין זה מוטל על התובע, ועליו להראות כי הנכס נמצא בחלקה 5, או שלחילופין יש לתובע זכויות בחלקה 4. הנתבע בחקירה חוזרת בעדותו טוען לבעלות על החלק המותחם בחומה: "ש. מקו קיר הבניין שלך במרחק של 2.5 מ' מה קיים שם? ת. אני בניתי את החומה לפני 27-28. הקיר הוא מחצית הדרך שנבנתה. לפני 4 שנים עשיתי שביל ורשת ושתלתי מטפסים. על הרשת אני לא טוען בעלות. אני טוען על בעלות הקטע בין החומה לבית. כמו כן הגיש הנתבע נסח רישום מקרקעין המראה בעלות הנתבע בחלקה 4. כלומר, השאלה שבמחלוקת היא האם התובע הוכיח את בעלותו בנכס. 8. האם עמד התובע בנטל ההוכחה? אין בעדותו של עת1/ כדי לעמוד בנטל ההוכחה המוטל על התובע כי הנתבע פלש מתחום חלקה 4 לתחום חלקה 5, אין בתצהירו ובעדותו דבר המסייע לגרסת התובע כי הנכס בבעלות התובע. גם מעדותו של עת2/, המשמש כמודד עצמאי על פי הזמנה מטעם התובע, לא התרשמתי כי עדותו תומכת בגרסת התובע, ואין בה כדי לעמוד בנטל ההוכחה: "ש. בתור אדם שעיסוקו בשרטוטים - האם חלקה 4 זו החלקה של הנתבע? ת. לא יודע. לפי ידיעתי חלקה 4 סמוכה לחלקה 5. ש. האם הלכת לפי תוכנית בניין ערים? ת. לא נכון שהלכתי לפי התב"ע, אלא לפי מפת הגוש שברשותי , והיא איננה כאן היום. ש. חלקה 4 של הנתבע - אתה מזהה אותה מה יש מדרומה? ת. לפי המסמך יש חלקה 54/3 לפי המפה אין 54/3 .כתוב על 54 ROAD - דרכים. על פי המסמך הזה היא דרך. ש. אתה בדקת עם נסח רישוי המקרקעין לחלקה 4? ת. לא בדקתי את נסח חלקה 4, אלא את 5. ש. אני מראה לך את נסח חלקה 4 - אני מפנה אותך לדרך לגבולות החלקה היא קרקע בהסדר מקרקעין? ת. אני יודע כי כל הגוש בהסדר. הגוש שומה טרם הוסדר. הגבולות הסופיים לא נקבעו על ידי הסדר הקרקעות. עדיין לא נקבעו הגבולות הסופיים של החלקות והגוש. ש. כשאתה אומר כי עשית את גבולות החלקה - הם לא סופיים? ת. בשלב המדידה זה מה שהיה". [ פרוטוקול עמ' 12]. לכתב התביעה צורף צילום של חלק ממפת הגוש 7021, ולתיק המוצגים צורפה המפה המלאה כנספח ב' לת1/. מעיון קפדני במפת הגוש, לא שוכנעתי כי הנכס נמצא בחלקה 5 השייכת לתובע, ואין אני למד ממפה זו כי לתובע יש זכויות בנכס נשוא התביעה. כאמור, אין אני למד מעיון במפה כי הנכס שייך לתובע, ומעדותו של עת2/, לא הוכח לי כי הנכס נמצא בחלקה 5 השייכת לתובע. משלא שוכנעתי כי לתובע יש זכויות בנכס קובע אני כי התובע לא עמד בנטל המוטל עליו, ודין התביעה לסילוק היד להדחות. 9. לאור כל האמור לעיל, התוצאה היא כדלקמן: א. אני דוחה את התביעה. ב. אני מחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ ובסך כולל של 10,000.- ש"ח. סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. רשות הפיתוח