וועדה רפואית בהרכב חדש

פסק דין השופטת ורדה וירט ליבנה 1. הערעור שבפנינו נסב על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (השופט עידית איציקוביץ; בל 1685/06) זאת לאחר שניתנה רשות לערער בהחלטת השופט עמירם רבינוביץ מיום 13.2.07 (ברע 795/06). 2. ההליך שבפנינו החל בבקשת רשות לערער שהוגשה על ידי בא כוח המערערים שהם הורי הילדה רואאה עיסא ז"ל, שנפטרה ביום19.01.06 בתחילתם של ההליכים המשפטיים (להלן גם - המנוחה). בית דין זה ביקש בהחלטתו מיום 27.11.06, כי המוסד לביטוח לאומי יגיב בקשר לעניין הבא: "בחוות דעתה של פרופ' ריבה בריק נכתב כי הקטינה זכאית לגמלה לפי ההוראה הקבועה בסעיף 5 לתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללמודים וסידורים לילד נכה) תשנ"ח - 1998 שזו לשונו:'ילד הזקוק לטיפול והשגחה, בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פזיותרפי או טיפול שיקומי אחר.' נשאלה השאלה האם מסכים המשיב להחזיר את עניינה של הקטינה לוועדה על מנת שתבחן התקיימות סעיף זה. זאת ועוד - הוועדה תבחן האם בנסיבות העניין אין מקום לקבוע כי מחלתה של הקטינה גורם לעומס טיפולי מיוחד. זאת לאור ממצאיה, לפיהם 'האירועים מתרחשים לרוב מדי שניים עד ששה שבועות ונמשכים יומיים לפעמים עד שבוע. כמו כן יש לילדה אי ספיקה של המסתם המיטרלי תרופותיה באופן קבוע פרדניזון, קפוטן, אוזקטין ופוסיד ונמצאת במעקב מומחים.' (ישיבת הוועדה מיום 19.06.05)." המוסד לביטוח לאומי הסכים כי יוחזר עניינה של המנוחה לוועדה על מנת שזו תתייחס לאמור בסעיף 2 להחלטה, כאמור. בהתחשב בתגובת המוסד לביטוח לאומי ניתנה החלטה בזו הלשון: "ביום 07.01.07 הודיענו המוסד לביטוח לאומי כי הוא מסכים להחזיר את עניינה של הקטינה לוועדה על מנת שתבחן התקיימות סעיף 5 לתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללמודים וסידורים לילד נכה) תשנ"ח - 1998 שזו לשונו: 'ילד הזקוק לטיפול והשגחה, בשל שבירות עצמות פתולוגית או בשל דלקות כרוניות קשות בעצמות, שבעטיין חל איסור לבצע טיפול פזיותרפי או טיפול שיקומי אחר.' זאת, לאור דברים שנכתבו בחוות דעתה של פרופ' ריבה בריק, לפיהם הקטינה זכאית לגמלה על פי סעיף זה. זאת ועוד - הוועדה תבחן האם בנסיבות העניין אין מקום לקבוע כי מחלתה של הקטינה גורמת לעומס טיפולי מיוחד. זאת לאור ממצאיה, לפיהם 'האירועים מתרחשים לרוב מדי שניים עד ששה שבועות ונמשכים יומיים לפעמים עד שבוע. כמו כן יש לילדה אי ספיקה של המסתם המיטרלי תרופותיה באופן קבוע פרדניזון, קפוטן, אוזקטין ופוסיד ונמצאת במעקב מומחים.' (ישיבת הוועדה מיום 19.06.05). עד ליום 15.01.07 יודיעו המבקשים האם הם מסכימים כי ינתן תוקף של פסק דין לאמור לעיל." בא כוח המערערים השיב כי יש להחזיר את עניינה של המנוחה לוועדה בהרכב חדש וכי הועדה תבחן גם אפשרות התקיימות לסעיף 4 לתוספת הראשונה בהתאם לחוות הדעת של פרופ' בריק, וכן הועדה תתייחס לעובדה כי המנוחה לא היתה במסגרת לימודית כלשהי לאור מצבה הרפואי. המוסד לביטוח לאומי הגיב לכך כי יש להחזיר את עניינה של המנוחה לאותה ועדה וכי אותה הועדה התייחסה לסעיף 4 לתוספת הראשונה, וקבעה כי אין הוא מתקיים. לאור חילוקי הדעות בין הצדדים נקבע דיון במסגרת קדם ערעור שהתקיים בפני. במסגרת קדם הערעור באי כוח הצדדים טענו את טענותיהם לפרוטוקול וטענות אלה היוו סיכומים בכתב שהועברו למותב למתן פסק דין. 3. בא כח המערערת חזר על טיעוניו בערעור והדגיש כי מדובר בדיון שלישי בפני הועדה, ולכן יש מקום שמקרה זה יובא בפני ועדה חדשה. 4. באת כוח המוסד לביטוח לאומי טענה כי אין כל נסיבות המצדיקות מינוי ועדה בהרכב אחר, והוסיפה כי לאור פטירתה של הילדה אי אפשר להעביר להרכב חדש שלא בדק אותה. כמו כן, בא כוח המערערים לא ביקש מבית הדין האזורי להחזיר את עניינה של המנוחה לוועדה בהרכב חדש. 5. לאחר שבחנו את טענות הצדדים, הננו סבורים כי יש מקום למנות ועדה בהרכב חדש אשר תבחן את זכאותה של המנוחה על פי כל המסמכים הרפואיים שיהיו בפניה. זאת מאחר ומדובר בדיון שלישי שאמור להתקיים בפני אותה ועדה שכבר דנה בעניינה של המנוחה פעמיים, ולכן על מנת שהצדק גם יראה ולא רק ייעשה, יש למנות ועדה בהרכב חדש. לא מצאנו כי יש בעיה עם העובדה שהילדה נפטרה והועדה לא תוכל לראותה מאחר שכל אשר הועדה מבקשת לבחון מצוי במסמכים הרפואיים. אשר לטענה, כי בא כוח המערערת לא ביקש זאת מבית הדין האזורי אלא בשלב הערעור בפנינו, הרי שבא כוח המערערת ביקש כי העניין לא יוחזר עוד לוועדה אלא שבית הדין יקבע כי יש להכיר בזכאותה של המנוחה. רק משניתנה הסכמת באי כוח הצדדים להצעת בית הדין לפיה עניינה של המנוחה יוחזר שוב לוועדה עלה הנושא של החזרת עניינה של המנוחה לוועדה בהרכב חדש ולכן לא יכול היה לבקש זאת בבית הדין האזורי והבקשה עלתה רק לאחר שהוצע על ידי בית הדין הזה, כי עניינה של המנוחה יוחזר לוועדה, כשהמחלוקת שנותרה היא האם יוחזר לוועדה שכבר דנה בעניינה או לוועדה בהרכב חדש. ובשאלה זו קבענו כאמור לעיל, כי עניינה יוחזר לוועדה בהרכב חדש. 6. סוף דבר - הערעור מתקבל כאמור לעיל והמוסד לביטוח לאומי ישא בשכ"ט עו"ד של המערערת בסך 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ. רפואההרכב ועדה רפואיתרכב חדשועדה רפואית