בקשה לשלם לקופת הכינוס

החלטה בבש"א 11661/03 - עותר כונס הנכסים לנכסי פרוייקט חלונות הסיטי (שקמונה) להורות לחברת הניהול של הפרוייקט, חלונות הסיטי בע"מ לשלם לקופת הכינוס סכום של 2,971,511 ₪ בגין חובה למשיבות 4-2 (המכונות בבקשה "החייבות") בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום תשלומו לחברת הניהול ועד ליום השבתו בפועל לקופת הכינוס. בבש"א 12673/03 - עותרת חלונות הסיטי לסלק את הבקשה למתן הוראות על הסף כי יש לה טענות כבדות משקל כנגד תביעת כונס הנכסים אשר ראויות להתברר בביהמ"ש המוסמך ולא במסגרת בקשה למתן הוראות וכפי שיתואר להלן. לטענת כונס הנכסים, מבדיקה שנערכה על ידו בספרי החשבונות של הפרוייקט ושל חברת הניהול, מצא כי סך 1,082,221 ₪ שולמו לחלונות הסיטי מתמורת המכר של יחידה אותה רכשה חברת אויס דן רנט א-קאר (להלן: "אויס") לפי הסכם מ-19.7.00 במקום לחשבון הליווי של הפרוייקט, ובניגוד להתחייבות החייבות להמחות לבנק דיסקונט את זכויותיהם לקבלת כל הכספים והתקבולים שיגיעו לרוכשי יחידות בפרוייקט. פעולה דומה נעשתה בגין עיסקת מכר של החייבות עם בנק המזרחי מיום 17.4.01. שם הופקד בחשבון חלונות הסיטי סך 515,933 ₪ במקום להפקידו בחשבון הליווי של הפרוייקט. הסכומים מפורטים בספרי הנה"ח של הפרוייקט לפיהם הופקד בחשבון חלונות הסיטי סך 515,933 ₪ וביום 15.10.01 נרשם בכרטסת הנה"ח של חברת הניהול זיכוי בסך שלך 350,778 ₪ המעיד על קבלת הסכום הנ"ל ע"י חברת הניהול. סכומים נוספים הם בגין חיובים שונים לפרוייקט, כהגדרתם בכרטסת הפרוייקט ומופיעים בספרי החשבונות של חברת הניהול בסכום של 172,829 ₪ בגין העברת ציוד מהפרוייקט לחברת הניהול, וסך של 860,000 ₪, המפורטים בנספח ו' לבקשה לאחר שנוכו הסכומים בעניין אויס, בנק המזרחי והציוד. בבקשתו מתאר כונס הנכסים את פניותיו לתשלום החוב לחלונות הסיטי וכן צרף את המכתבים ששלח לאויס ולבנק המזרחי לקבלת אסמכתא מאלו על תשלום התמורה בגין היחידה שרכשו לחשבון הליווי, וזאת עקב ההתחייבויות על פי חוזי הרכישה שכספי התמורה יופקדו בחשבון הליווי של הפרוייקט (נספחים ח'1-ח'2 לבקשה). חלונות הסיטי היא חברה פרטית ומניותיה מחולקות בחלקים שווים בין ארבעה: אחים עופר; ארז רפי אשר קיבל את זכויות י.פריצקר (שקמונה) בע"מ (המשיבה 2); MBS (המשיבה 3) ושולון (המשיבה 4). חלונות הסיטי, כחברת הניהול לפרוייקט, מספקת בין היתר שירותי שמירה, אחזקה, נקיון, תיקונים ברכוש המשותף וכיוצ"ב, וההוצאות הדרושות לצורך שירותי הניהול, המסופקים על ידה לפרוייקט מכוסות באמצעות כספים הנגבים ממחזיקי היחידות בפרוייקט או מבעליהם בגובה ההוצאות בפועל בצירוף דמי ניהול בשיעור של 15%. יוזכר כי המשיבות 4-2 שתוארו בבקשה כמשיבות פורמליות, היו השותפות שהקימו את הפרוייקט בסיוע ליווי בנקאי שניתן ע"י בנק דיסקונט כנגד שיעבוד שנרשם לזכותו על זכויות השותפות בפרוייקט. לטענת חלונות הסיטי, נוהל חשבונה בבנק דיסקונט סניף מוריה. הכספים הנגבים על ידה מדיירי הפרוייקט מוחזקים בנאמנות בעבור דיירי הפרוייקט לצורך צרכי הניהול השוטף של הפרוייקט ואינם כספי חלונות הסיטי בעצמה. חלונות הסיטי מנוהלת ע"י דירקטוריון שהיה מורכב מנציג של כל אחד מבעלי מניותיה, ובהחלטת אסיפת בעלי המניות שלה מיום 11.5.99 נקבע כי רק חתימתם במצטבר של ארבעת בעלי מניותיה, באמצעות מורשה החתימה, ובצירוף חותמת החברה, יהא בה לחייב אותה (נספח ב' לבש"א 12673/03). חלונות הסיטי טוענת כי ניהול ספרי החשבונות שלה היה מופקד בידי המשיבה 2 וע"י גורמים הקשורים אליה (להלן פריצקר) בהסתמך על האמון שנתנו בעלי המניות האחרים והיא עצמה, כי פריצקר עושים את עבודת הניהול לקידום האינטרסים של החברה ומתוך התכלית שלשמה הופקדו על ניהולה. התברר, כך נטען, לדאבון ליבה של חלונות הסיטי, כי הספרים נוהלו בהפרה גסה של תקנון חלונות הסיטי וההחלטה בדבר זכויות החתימה. במישור המהותי טוענת חלונות הסיטי כי סכומים שהופקדו ע"י אויס ובנק המזרחי אינם מצויים עוד בחשבונה, אשר כנראה שימש לאותם כספים אכסניה רגעית בלבד, ולכן אין יסוד לתביעתו מדיני עשיית עושר ולא במשפט, של כונס הנכסים באשר לכספים אלה, הנשענת על ההנחה כאילו מצויים כספים אלה בחשבון חלונות הסיטי, ולכן ניתן לעקוב אחריהם. בבדיקה שערכה חלונות הסיטי נראה כי משיכות הכספים מחשבונה בוצעו בשיתוף פעולה מלא ובאישור של נציג בנק דיסקונט (שלבקשתו מונה כונס הנכסים) שגרם לכך במעשיו ומחדליו שהכספים יצאו מחשבון חלונות הסיטי, במקום שיועברו לחשבון הליווי. במישור הדיוני, טוענת חלונות הסיטי, כי הבקשה אינה בקשה למתן הוראות אלא למעשה בקשה למימוש פסק-דין כספי כנגדה כאילו כבר ניתן כזה בנוגע לחובותיה מבלי שהוגשה תביעה לביהמ"ש, לא התקיים שלב ההוכחות וחלונות הסיטי לא התגוננה בפני ביהמ"ש או פעלה לפי זכויותיה לתבוע צדדים שלישיים או להגיש תביעה נגדית נגד בנק דיסקונט על פעולותיו הרשלניות בניהול חשבונה. עוד נטען שחלונות הסיטי החלה בבדיקת ספרי החשבונות שלה, אשר כלל לא היו בשליטתה, אלא בשליטת פריצקר ולשם כך אף פנתה בבקשה לביהמ"ש בתיק פש"ר 384/03. רק משנמסרו לה ספרי החשבונות מינתה רו"ח מטעמה לבדיקתם וקיים חשש בדבר אי סדרים כספיים חמורים באותם ספרים. זאת ועוד, מהמימצאים אשר רו"ח העביר עד כה לחלונות הסיטי עולה כי לא רק שאינה חייבת כספים לפרוייקט, אלא הפרוייקט הוא שחייב לה כספים בגין דמי ניהול אשר לא שולמו על ידו ועולים על מליון ₪. אני דוחה את בקשתו של כונס הנכסים ליתן הוראות לחייב את חלונות הסיטי לשלם את הכספים שתוארו בבקשתו, ומקבלת הבקשה לסילוק בקשתו על הסף. הוראות החלטתי זו אינן קובעות עמדה כלשהי לגוף המחלוקת בין הצדדים. תפקידו של כונס הנכסים לחפש ולאסוף את נכסי הפרוייקט ואלו כוללים גם תמורות המכר למקרה שאלו לא הופקדו בחשבון הליווי לפי התחייבויות החייבות ורוכשי היחידות. משכך, אך טבעי הוא שתכליתה של בקשה למתן הוראות המוגשת ע"י בעל תפקיד לברר מחלוקת בינו לבין צד ג', כאשר הסוגיה שבמחלוקת אינה דורשת בירור עובדתי מורכב, מטרתה לביצוע יעיל וראוי של תפקידו של בעל התפקיד על מנת להשלים את ההליכים עליהם הוא מופקד, בין פירוק, כינוס וכיוצ"ב, בתקופה סבירה. שיקול הדעת אם לברר את המחלוקת בדרך רגילה או בדרך של מתן הוראות מסור לביהמ"ש אם הגיע למסקנה כי ניתן וצודק להכריע בסכסוך בדרך מהירה ויעילה (ע"א 5709/99 זיוה לוין נ' עו"ד שילר, פד"י נ"ה(4) 925). אין לראות בעמדת חלונות הסיטי כי סך של 1,948,932 ₪ אשר שולמו במסגרת עיסקאות הפרוייקט עם אויס ועם בנק המזרחי והופקדו בחשבונה, כהודאה בחוב כלשהו של חלונות הסיטי לפרוייקט. לכאורה - ההיפך הוא הנכון - חלונות הסיטי עיינה בספרי הנה"ח ואז הוברר לה ששימשה כלי בידי פריצקר ושלוחותיו עת שהפקידו את הכספים בחשבונה מבלי שאלו יועדו אליה, ולאחר מכן משכו פריצקר ושלוחותיו על דעת עצמם ללא ידיעת חלונות הסיטי, וללא הרשאתה, סכומים המגיעים כדי הסכומים שהופקדו או מעבר לכך. כך גם אין לומר שאין התאמה בין הכספים שהופקדו בחשבונה של חלונות הסיטי לבין אלו שהוצאו בגלל שחלפה תקופה של כ-8 חודשים בין מועד הפקדת תמורת עיסקת אויס לבין המועד בו נמשכו לראשונה סכומים מסויימים מחשבונה של חלונות הסיטי. למרות טענותיו המלומדות של כונס הנכסים בדבר פשטות העניין הכרוך בבירור עובדתי שאינו מסובך, וזכותו הקנינית בכספים שהופקדו בחשבון חלונות הסיטי, משמומש השיעבוד, נדמה שהתשובה למחלוקת נמצאת דווקא בהעמידו את דרישתו נגד חלונות הסיטי על עילת התעשרותה שלא כדין על חשבון הפרוייקט. כונס הנכסים עצמו פנה בדרישה לאויס ולבנק המזרחי במכתבו מ-15.9.03 בדבר פרטים הנדרשים מהם להסבר התשלומים שביצעו על חשבון תמורות המכר לחברת הניהול של הפרוייקט במקום לחשבון הליווי שלו. פנייתו נעשתה לאחר שעוד באפריל פנה בדרישה ראשונה לחלונות הסיטי. ויותר מכך, לא ניתן להתעלם מהעובדה שהחייבות, המשיבות 2 עד 4 היו בעלות מניות בחלונות הסיטי. כחייבות היתה מוטלת על כל אחת מהן החובה להפקיד את תמורות המכר בחשבון הליווי ולמלא אחר התחייבותן בשיעבוד והמחאת הזכויות לבנק דיסקונט. בקשת כונס הנכסים להורות לחלונות הסיטי לשלם לקופת הכינוס בגין חובה לחייבות, מצדיקה מתן אפשרות לחלונות הסיטי, על אף היישות הנפרדת שלה כחברה, להתגונן בגין פעולות שנעשו בחשבון הניהול על דעת, אולי, אחת החייבות בלבד, ללא רשות שאר החייבות ובניגוד להחלטות שהתקבלו ע"י דריקטוריון החברה. יחסים אלו צריכים להתברר בדרך רגילה בגלל מורכבותם. עצם הימצאותם של הכספים, בשלב מסויים - אכסניה רגעית או מספר חודשים בחשבון הבנק של חלונות הסיטי, לא מלמד שחלונות הסיטי התעשרה שלא כדין מכספים המגיעים לחייבות באופן הנטען ע"י כונס הנכסים בבקשתו למתן הוראות. חובת ההשבה תיבחן מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט ויש טעם בעמדת חלונות הסיטי כי צריך לאפשר לה לשכנע את ביהמ"ש לפטור אותה מחובת ההשבה כי לא התעשרה כלל ועיקר ויש להחיל עליה את ההגנה הקבועה בסעיף 2 לחוק עשיית עושר בדבר פטור מהשבה אם היא בלתי צודקת. העירוב בין פעולות חלק מהחייבות לבין מעשים שנעשו ע"י חלונות הסיטי מצדיק בדיקה ודיון בדרך שונה. מתפקידו של כונס הנכסים לפרוייקט לבדוק ולברר מדוע הופקדו כספים בחשבון הניהול של חלונות הסיטי, לאן הוצאו הכספים שהופקדו מבלי שהיו אמורים להגיע לשם, מדוע לא הופקדו יתרות תמורות המכר בעיסקאות עם אויס והמזרחי בחשבון הליווי, מה ההסבר של אויס ובנק המזרחי להפקדה כאמור, מי נתן את ההוראה להפקיד וכיוצ"ב - כל אלו בעיות סבוכות שאינן מאפשרות בירור בדרך של בקשה למתן הוראות. אשר על כן אני דוחה את בקשתו של כונס הנכסים למתן הוראות לחייב את חלונות הסיטי להשיב כספים לחייבות. עליו לבדוק, במקביל, את טענת הקיזוז שהועלתה ע"י חלונות הסיטי ולשקול אילו הליכים ברצונו להגיש ביהמ"ש המוסמך, אם בכלל. אין צו להוצאות. כינוס נכסיםקופת הכינוס