מינוי מפרק זמני

החלטה מונחת בפני בקשה לביטול החלטה אשר ניתנה על ידי במעמד צד אחד ביום 15/10/03 בבש"א 19450/03 במה דברים אמורים? 1. ביום 1/10/03 מונה עו"ד מרדכי שלו, כמפרק זמני (להלן: "המפרק הזמני") לחברת היפר דנטל בע"מ (להלן: "החברה"). החברה עסקה ביבוא, יצוא שיווק ומכירה של ציוד רפואי וציוד דנטלי. חלק הארי מפעילות החברה נעשה בדרך של שיווק ישיר (טלמרקטינג) שהופעל באמצעות מוכרניות החברה שלהן היה קשר ישיר ואישי עם לקוחות החברה. 2. ביום 15/10/03 הוגשה בקשה מטעם המפרק הזמני לפיה ינתן צו מניעה כנגד חברת שוודנט בע"מ (להלן: "החברה המתחרה") אשר הנה מתחרה בחברה בתחום הדנטלי, כנגד מנהל החברה המתחרה וכן כנגד המוכרניות לשעבר של החברה. עיקרו של צו מניעה זה נועד לסכל אפשרות ריקון החברה מתוכן וזאת על ידי הפעלת המוכרניות בחברה המתחרה אשר להן קשר ישיר ואישי עם לקוחות החברה, מצב זה יסכל כל אפשרות למכירת החברה לצד ג'. בו ביום ניתנה החלטתי הבאה: "לאור המפורט בבקשה, ניתן צו מניעה האוסר על המשיבות 3-12 (המוכרניות- ו.א.) מלבצע כל פעולה שיש בה כדי לרוקן מתוכן את החברה, לפגוע במוניטין שלה ולעשות שימוש ברשימת לקוחותיה. כמו כן נאסר על המשיבות מלפנות באופן כלשהוא אל מי מלקוחות החברה שלא באמצעות החברה" 3. דומה, כי בעלי הדין שגו בפירוש החלטתי זו, והבהרת ההחלטה, תייתר חלק ניכר מהמחלוקת שבין בעלי הדין. המפרק הזמני עתר למתן צו מניעה אף כנגד החברה המתחרה, אולם בהחלטתי נאמר מפורשות כי צו המניעה חל על המוכרניות בלבד. אף הסיפא בהחלטתי מתייחסת אך ל"משיבות" קרי למוכרניות. על החברה המתחרה לא הוטלה כל מגבלה מעבר למגבלות שבדין. זאת ועוד; לא נאסר על המוכרניות להתקשר או לעבוד אצל החברה המתחרה נקבע איסור על מספר פעולות, בלבד, של המוכרניות. 4. עתה, מבקשים החברה המתחרה וחלק מן המוכרניות לבטל את החלטתי דלעיל בשל הנימוקים הבאים: א. בקשה מעין זו אינה מאימה להליך של בקשה למתן הוראות, אלא מדובר בסכסוך אזרחי רגיל בין חברות מתחרות, או ביחסים בין עובד ומעביד ב. במינויו של מפרק זמני אין כדי להקים לחברה "חסינות" מפני תחרות לגיטימית מקרב החברות הפועלות בשוק. ג. המוכרניות כבר אינן עובדות של החברה, אינן חלק מנכסי החברה, ולפיכך אינן ברות מימוש. צו זה פוגע חמורות בחופש העיסוק שלהן. 5. מטרת מינוי של מפרק זמני הוא למנוע הרעה במצבם של נושי החברה, אשר על כן, אחד מתפקידיו החשובים והחיוניים של המפרק הזמני הוא שימור וייצוב נכסי החברה . מטבע הדברים המדובר בפעילות נמרצת ודחופה של המפרק הזמני וזאת קודם שנפרשה מלוא היריעה בפני המפרק הזמני. לפיכך, אך טבעי הוא כי בקשה מעין זו תובא על דרך של בקשה למתן הוראות שכן תכליתה הוא שימור נכסי החברה, ויצירת מצב בו ניתן יהיה למכור את פעילות החברה. ברי כי העברת רשימת הלקוחות, המוניטין, וכן הקשר האישי עם הלקוחות ירוקן מכל תוכן את החברה. הראיה החותכת לכך, היא נמרצותה של החברה המתחרה להעסיק את המוכרניות כ"מוצאת שלל רב". זאת ועוד; בשל דחיפות המצב ולנוכח החשש כי החברה תיוותר ללא ערך, הותר, בצעד חריג, למפרק הזמני למכור את פעילותה של החברה. 6. אין להקיש בין החובות והזכויות של חברה פעילה וסולבנטית לבין חברה אשר מונה לה מפרק זמני מטעם ביהמ"ש. הנחת היסוד של המבקשים כי דין חברה פעילה כדין חברה אשר מונה לה מפרק זמני - לוקה באי דיוק. יובהר; אין דומה חברה אשר מונה לה מפרק זמני טרם מתן צו פירוק לחברה אשר ניתן כנגדה צו פירוק, ומתוקפו מופקעות חלק מזכויותיהם של צדדים הקשורים לחברה אשר עומדים להם במצב רגיל. לא זאת אף זאת; יתכן, וכבר קרה הדבר, כי בסופו של יום על אף מינויו של מפרק זמני לא יינתן צו פירוק כנגד החברה. עם זאת; שיקול הדעת נתון לביהמ"ש, במקום בו מונה מפרק זמני לחברה קודם לצו פירוק להורות או לאסור פעולות אשר יש בהן כדי לסכל את תכליתו של מינוי המפרק הזמני. הוראות מעין אלו יינתנו במידה ובמסורה, תוך פגיעה מינימלית בצדדים חיצוניים לחברה כגון, עובדים לשעבר, ספקים וכו'. 7. במקרה דנן, עפ"י החומר אשר נפרש לפני הגעתי לכלל מסקנה כי המשך המצב עובר למינוי המפרק הזמני, כך שהמוכרניות יועסקו אצל החברה המתחרה ללא כל הגבלה, יוביל למצב בו החברה תרוקן מכל תוכן תוך פגיעה קשה וממשית בנושי החברה. אשר על כן, נקודת האיזון כפי שנקבעה בהחלטתי היא הטלת הגבלות מסוימות על המוכרניות כך שמחד גיסא, תוכלנה לעסוק בכל מקום ואתר, לרבות אצל החברה המתחרה, ומאידך גיסא, לא ירוקנו את החברה מתוכן. 8. לטענת החברה המתחרה אין כל רשימת לקוחות שכן מאגר הלקוחות הוא כלל רופאי השיניים הפעילים, רשימה אשר גלויה וידועה לכל. על כן איסור פנייה ללקוחות החברה כמוהו כאיסור פנייה לכלל רופאי השיניים. הפגיעה במוכרניות מתחזקת לנוכח העובדה כי שכרן של המוכרניות מורכב מעמלות. אכן, עפ"י המצב המתואר לעיל, קיימת פגיעה מסוימת במוכרניות, עם זאת לנוכח הקשר האישי בין המוכרניות ללקוחות החברה אין המדובר בפנייה סתמית, היכרות זאת בין הלקוחות למוכרניות הנה ה"נכס" העיקרי אותו מבקשת החברה המתחרה להשיג. 9. לאור כל האמור, צו המניעה יעמוד על כנו, עם זאת על מנת למנוע פגיעה ממושכת במבקשים, הצו יעמוד בתוקפו עד ליום 18/11/03, בתקווה כי מכר פעילות החברה יושלם עד למועד זה. ואולי, אף החברה המתחרה תהא שותפה בהליכי המכר. בנסיבות המקרה, אין צו להוצאות. מפרק (חברה)