ההתאחדות לכדורגל - מפרקים זמניים

החלטה 1. החלטה זו נוגעת לבש"א 7436/02, 7853/02 ו- 7856/02. מאחר שהיא נוגעת בעיקרה בשני נושאים: א. הקדמת מועד ההתכנסות של הנהלת ההתאחדות לכדורגל שנקבעה ליום 10/07/02 לשם קיום הצבעה בסוגיית "הקפאת הליגות". ב. עיכוב הליכי הבוררות של התובע ישראל כהן במוסד לבוררות שליד ההתאחדות לכדורגל. אדון בכל נושא בנפרד. (א) הקדמת מועד ההתכנסות של הנהלת ההתאחדות לכדורגל: 1. פתיחת עונת המשחקים בליגת העל ובליגה הלאומית עתידה להיות ב- 24/8/2002. 2. על פי הנוהלים של ההתאחדות לכדורגל, יש להגיש את תקציבי הקבוצות עד יום 1/7/2002. 3. הנהלת ההתאחדות לכדורגל תתכנס, על פי החלטתה רק ביום 10/7/2002. 4. המפרקים הזמניים והמפעילים של מועדון הכדורגל הפועל חיפה בע"מ פנו, כפי שגם ב"כ ההתאחדות לכדורגל בישראל בע"מ פנו, כפי שגם ב"כ ההתאחדות לכדורגל בישראל פנה, למשטרת ישראל בענין קבלת דו"ח ביניים ומהלכי החקירה בפרשה של שופטי הכדורגל החשודים בהטיית משחקים והחקירה בעניינו של שחקן הכדורגל ישראל כהן. הפנייה נעשתה על פי הוראתי. עו"ד יואל גולדברג, אחד המפרקים הזמניים, העביר לי מסמך סודי בנושא החקירה שאת נוסחו, קיבל, לדבריו, מניצב משה מזרחי, ראש אגף החקירות במשטרת ישראל. (אני מסמן את המסמך הסודי בסימון א1/ א') 5. מכל מה ששמעתי מב"כ הצדדים, כולל המסמך דלעיל, עולה העובדה שחקירת המשטרה נמצאת בעיצומה וטרם הסתיימה. 6. עם כל הקושי למפרקים הזמניים, והקושי הוא אכן ממשי, אין ברירה אלא להמתין לסיום החקירה של משטרת ישראל בפרשיות דלעיל הנחקרות על ידה. "פרשיות" אלו, כך הבינותי, יהיה להם משקל בדיוני ההתאחדות לכדורגל בסוגיית "הקפאת הליגות". הקדמת הדיון כיום, כשהחקירה המשטרתית טרם הסתיימה נראית לי כחסרת תועלת ממשית, ואין בה, למעשה, שינוי מהותי, בהשוואה למצב העניינים בדיון הקודם בנושא שהתקיים ביום 22/5/2002 בהנהלת ההתאחדות לכדורגל. 7. כאמור, אני ער לקושי של המפרקים הזמניים הנובע מדחייה ממושכת של הדיון בבקשתם בנושא "הקפאת הליגות" או תרצה "שינוי מבנה הליגות" בהתאחדות לכדורגל. הנה, בהחלטתי (במעמד צד אחד), מיום 28/5/2002, כתבתי, והדברים יפים גם להיום: "מאחר שהובהר לי ע"י המפרקים הזמניים בבקשה זו, כי דחייה ממושכת של הדיון בבקשתם בנושא שינוי מבנה הליגות בהתאחדות לכדורגל, תביא לידי כך שלא יהיה ידוע לקבוצה ולמפרקים הזמניים, במועד קרוב, עם מי מהשחקנים ניתן להתקשר בחוזה, מי יהיה המאמן של הקבוצה ויתר בעל התפקידים בה, ובעיקר, היקפו של התקציב המיועד שאותו צריכים המפרקים הזמניים להכין מיד לאישור בית המשפט והמוסד לבקרה תקציבית של ההתאחדות לכדורגל". 8. הבינותי מנציג הנהלת ההתאחדות לכדורגל, עו"ד משה אביבי, כי מועד הגשת התקציב (1/7/2002) "איננו מועד שבנסיבות מיוחדות לא ניתן יהיה לשנותו" (ע' 4 לפרוטוקול בשורה 17). הנסיבות המיוחדות, כך נראה, יכולות גם להיווצר, עם סיום חקירת המשטרה ופרסום מסקנותיה. אינני רוצה, בשלב זה, להקדים את המאוחר, ודי לי אם אומר, עם כל ההבנה לקושי של המפרקים הזמניים להפעיל את קבוצת הפועל חיפה, כי יש להמתין לסיום חקירת המשטרה ואין, לכן, להקדים את הדיון בנושא "הקפאת הליגות", העתיד להתקיים בעוד כ- 3 שבועות בהנהלת ההתאחדות לכדורגל. למותר לציין כי המפרקים הזמניים צריכים, לכן, להמשיך בפעולותיהם להפעלת הקבוצה (אם במסגרת "ליגת העל" ואם במסגרת הליגה הלאומית) גם תוך תקופת הביניים שנותרה, עד קיום הדיון בהנהלת ההתאחדות לכדורגל. 9. לאור האמור לעיל מתייתר הדיון אם היה על המפרקים הזמניים לפנות בערעור על החלטת הנהלת ההתאחדות לכדורגל לבית הדין העליון של ההתאחדות. (ב) עיכוב הליכי הבוררות של התובע ישראל כהן במוסד לבוררות שליד ההתאחדות לכדורגל: 1. החקירה המתנהלת ע"י המשטרה גם לגבי השחקן ישראל כהן טרם הסתיימה. אין עדיין כל מסקנות לגבי שחקן זה. 2. מהודעת בא כוחו, בדיון בפני, עולה כי השחקן שוודאי עומדת לו בשלב זה, בו טרם נסתיימה החקירה, חזקת החפות, אינו מקבל שכר מחודש ינואר 2002 ובהיותו בעל משפחה, מצבו הכלכלי בכי רע; יישאל כאן, במאמר מוסגר, ומבחינה אנושית, בהתחשב בתלויים בשחקן, בני משפחתו, האם לא היה למקום לדון אצל המפרקים הזמניים בנושא זה? 3. המפרקים הזמניים, הודיעו, כך נמסר לי במסמך החתום ע"י עו"ד שלום בן עזרא, ב"כ ההתאחדות לכדורגל, במוסד לבוררות של ההתאחדות, כי בעקבות אירועי משחק הדרבי במסגרת המחזור ה- 22 של ליגת העל, הוא יכול לראות את עצמו כמי שההתקשרות עימו הופסקה. על יסוד הודעה זו ובהתאם להוראות תקנון הבוררות וחוק הספורט, הגיש השחקן ישראל כהן תובענה למוסד הבוררות שליד ההתאחדות לכדורגל. 4. המפרקים הזמניים בקשו ממני, לעכב את הליכי הבוררות וזאת על פי ס' 267 לפקודת החברות (נוסח חדש) - התשמ"ג 1983, שזו לשונו: "267. משניתן צו פירוק או משנתמנה מפרק זמני, אין להמשיך או לפתוח בשום הליך כנגד החברה אלא ברשות בית המשפט ובכפוף לתנאים שייקבע". גדר המחלוקת הוא בשאלה האם מינוי המפרקים הזמניים חוסם את המשך ההליכים בתובענה הנוכחית? בעניין זה קובע סעיף 5.א.1 לתקנון הרישום של ההתאחדות לכדורגל: "5א. קבוצה חברה בהתאחדות, אשר ניתן לגביה צו, על פי דין, למינוי מפרק ו/או כונס נכסים, בין מינוי של קבע ובין במינוי זמני, יחולו לגביה ההוראות הבאות: 1. קבוצה אשר נמצאת בהליכי כינוס נכסים או פירוק חייבת לעמוד בהתחייבויותיה על פי תקנוני ההתאחדות." 5. אני ער לכך כי בעת מינוי המפרקים הזמניים ביום 31/3/2002, קבעתי בס' 9 להחלטתי: "כי כל פעולות המפרק הזמני-מפעיל בהתאם לסמכויות המנויות לעיל, תעשנה בהתאם ובכפוף לתקנוני ההתאחדות לכדורגל, להחלטות מוסדותיה המוסמכים". סיום ההתקשרויות בין שחקנים לקבוצות, אשר אינם נעשים בהסכמה הדדית, אכן, מוצאים את קומם במסגרת המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. כך פעל גם השחקן ישראל כהן. 6. עמדת ההתאחדות לכדורגל, כמו גם עמדת ב"כ השחקן היא כי אין לעכב את ההליכים בבוררות מכוח ס' 267 לפקודת החברות. 7. אינני מסכים, עם זאת, לעמדת ב"כ ההתאחדות עו"ד שלום בן עזרא, בתגובת ההתאחדות לכדורגל לבקשה לעיכוב הליכים על פיה (ס' 18): "אין ולא היה כל צורך בפניה לביהמ"ש של פירוק על מנת ליטול רשות להגישה". במקרה שבפנינו חובה הייתה על הפונים למוסד לבוררות, לאחר שנתמנו המפרקים הזמניים, לפעול על פי הוראת ס' 267 לפקודת החברות ולקבל רשות לפתיחת ההליך במוסד לבוררות וביהמ"ש רשאי היה לתת את הרשות ולהתנותה, בתנאים שייקבע. בעניין זה אפנה את הצדדים לפס"ד של ביהמ"ש המחוזי בירושלים (המ' 110/92, 128/92 ו- 163/92) שעניינו היה פירוק עמותת מועדון הכדורגל הפועל ירושלים כשהמפרק הזמני ביקש עיכוב הליכים, בין השאר, גם בפני המוסד לבוררות שליד ההתאחדות לכדורגל בישראל, ביהמ"ש החליט לעכב את ההליכים וזאת על פי ס' 267 לפקודת החברות, והעדיף בכך את פק' החברות על פני תקנון ההתאחדות לכדורגל בנושא המוסד לבוררות. כדאי לשים לב לקטע הבא בפסה"ד, המתאים גם לעניינינו: "בימ"ש של פירוק אינו נותן דעתו רק על טובת הצדדים הישירים לסכסוך, שאז ניתן לדבר על איפוק בהתערבות בשל הוולונטריות וההסכמה החוזית ביניהם, אלא הוא מופקד בעיקר על טובת הנושים. לצורך זה עדיין יש לביהמ"ש שיקול דעת לעכב הליכים בטרם הסתיימו, אם הליכים אלה עלולים לפגוע בנושים. "הליך" נאמר בסעיף 267, ונראה כי בהחלט כולל המינוח גם הליכים משמעותיים שקבלו גושפנקא מפורשות בחוק, ונראה כי ס' 17 לחוק הספורט קובע כי "חוק זה בא להוסיף על כל דין ולא לגרוע ממנו" שומר לבית המשפט סמכותו זו". 8. אין בפני בקשת רשות של השחקן ישראל כהן לפתוח בהליך בוררות כנגד מועדון הכדורגל הפועל חיפה בפני המוסד לבוררות שליד ההתאחדות לכדורגל בישראל, כנדרש בס' 267 לפק' החברות. אינני סבור כי ס' 9 להחלטתי מיום 31/3/2002 על מינוי מפרקים זמניים למועדון הפועל חיפה, הקובע כי המפרקים הזמניים המפעילים יפעלו בהתאם ובכפוף לתקנוני ההתאחדות לכדורגל להחלטות מוסדותיה המוסמכים, מאיין או מייתר את הוראות ס' 267 לפקודת החברות, המחייבות גם בסוגייה זו, בהיותם חלק מהחקיקה המחייבת במדינת ישראל. ובסיכום: 9. אין לכן להמשיך בהליכי הבוררות כל עוד לא הוגשה לבית המשפט בקשה לקבלת רשות בעניין, על פי הוראות ס' 267 לפקודת החברות. כדורגלדיני ספורטמפרק (חברה)איגודי ספורטההתאחדות לכדורגל