מטרת צו הקפאת ההליכים - שימור כ"עסק חי"

החלטה ‎1. ביום ‎8.01.02 ניתן על-ידי בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט ג' גינת) צו הקפאת הליכים למשיבה ‎3, חברת דן רולידר בע"מ, העוסקת בתחום התשתיות וההנדסה האזרחית, וזאת למשך ‎270 ימים. צו זה ניתן לנוכח קשיים כספיים אליהם נקלעה המשיבה ‎3, וחובות בהם היא חבה. ב4.2.02 בחן בית המשפט מחדש את צו הקפאת ההלכים ואישרר אותו, וכן דחה בית המשפט קמא בקשה של המשיב ‎1, נאמן המשיבה ‎3 (להלן: "הנאמן"), לקבל אשראי בסך ‎4 מיליון ש"ח, לצורך מימון הוצאות בתקופת הקפאת ההליכים. בהחלטה נוספת, אושר לנאמן לקבל אשראי חדש בסך של כ‎3.יליון ש"ח, למימון עבודות פיתוח, שאמורה לבצע המשיבה ‎3 ביישוב שמשית. על החלטות אלה הוגשה בקשת רשות הערעור שמונחת בפני. בקשת המבקשות מבוססת על שלושה נימוקים מרכזיים: הראשון - דין הליך הקפאת ההליכים להתבטל, הואיל ואין בסיס להנחות העומדות ביסוד הדו"ח שהוגש לבית המשפט קמא על-ידי הנאמן בדבר הסיכויים לגיבוש הסדר נושים. משכך, אין מקום לאשר העמדת אשראי בסכומים גדולים לנאמן; השני - אין מקום לאשר את מתן האשראי לפרוייקט שמשית, כיוון שמדובר בפרוייקט גרעוני, והמשך העבודות בו אינן כדאיות; השלישי - מתן האשראי יפגע באופן ממשי בנושי המשיבה ‎3. ‎2. הנאמן, המשיב ‎1, מחזיק בדעה, כי יש מקום להמשך ביצועו של פרויקט שמשית, וזאת ממספר נימוקים. לטענתו, המשך ביצוע הפרויקט ימנע חילוט ערבויות בנקאיות שנתנה המשיבה ‎3 במסגרת פרויקט שמשית בהיקף של קרוב ל‎7- מיליון ש"ח; מדובר - לטענת הנאמן - בפרוייקט מאוזן בפרוייקט גרעוני; כאמור, מטרת צו הקפאת ההליכים הינה שימור המשיבה ‎3 כ-"עסק חי". נטישת פרויקט שמשית תחמיר מאוד את המשבר בו נתונה המשיבה ‎3 - כך סובר הנאמן - ותאיין את הסיכויים למכירתה כ-"עסק חי". לפיכך, אליבא דהנאמן, נכון היה לאשר לו לקבל אשראי כאמור. משיבה ‎2, שמשית אגודה שיתופית להתיישבות בע"מ, מעונינת שהמשיבה ‎3 תשלים את ביצוע עבודות הפיתוח בישוב, בין היתר, משום שהפסקת העבודות תותיר בישוב מפגעים בטיחותיים רבים ותעכב אכלוס בתי היישוב ‎3. המשיבה ‎3 אינה חולקת על כך, כי איננה מסוגלת לפרוע את מלוא התחייבויותיה השוטפות. ברם, היא סבורה, כי הדרך הסבירה היחידה לפירעון חלק מהותי מחובותיה לנושים היא באמצעות הליך הבראה, תוך חתירה להשגת הסדר נושים. גיבוש הסדר הנושים אמור להיבנות על ידי ייצוב המבה ‎3, ייעולה ומכירתה למשקיע אסטרטגי חיצוני בתמורה מקסימלית. תמורה זו תאפשר מימונו של הסדר נושים. צו הקפאת ההליכים ניתן על סמך תוכנית זו, שהיא עדיין אקטואלית. לפיכך, לטענת המשיבה ‎3, אין לקבל את טענת המבקשות, כאילו נשמט הבסיס להחלטת בית המשפט קמא ‎4. המשיב ‎6, בנק לאומי לישראל, מתנגד לקבלת הבקשה. לדידו, אין ממש בטענה כי נטילת האשראי לצורך השלמת פרוייקט שמשית פוגע בנושי המשיבה ‎3. עם השלמת העבודות בשמשית יוחזרו הערבויות הבנקאיות, בכך יפחת סך החובות כלפי הנושה המובטח, וממילא יגדלו הסיכויים של נושילתי מובטחים להיפרע מחובותיהם. עוד נטען, כי הגם שלמשיבה ‎6 יש עניין בכך שהעבודות בפרוייקט יימשכו, הואיל והוא זו שהוציא את הערבויות הבנקאיות, הרי שגם לשאר נושי החברה קיים אינטרס זהה בקיום הפרוייקט. ‎5. לאחר שעיינתי בטענות השונות (לרבות אלו העולות מהתייחסות המבקשות לתגובת המשיבים) נחה דעתי, כי דין הבקשה להידחות. בית המשפט המחוזי ציין, כי בעלי הדין השונים מסכימים, למעשה כי המשך כדאיות הפעלת החברה בהליך של הקפאת הליכים, תלוי, בעיקרו של דבר, בהצלחת משא מתן שמקיים הנאמן לגבי המשך פעילותה של המשיבה ‎3 בפרוייקט אחר - כביש חוצה ישראל. לפיכך, ראה בית המשפט, לאפשר, לפי שעה, לנאמן להמשיך בניהול המשא ומתן האמור, תוך הותרת הצו להקפאת ההליכים על כנו. עצם הצידוק למתן צו הקפאת ההליכים, ידון בנפרד, ואיני מביע עמדה לבי עניין זה, אך נראה לי כי כל עוד תקף הצו אין פגם בשיקולים שהפעיל בית המשפט לצורך מתן סעד הביניים. מעיון בהחלטות נשוא בקשת רשות הערעור הזו עולה, כי בית המשפט בחן היטב את השיקולים שהעלו המבקשות לדחיית בקשת הנאמן לקבלת אשראי. בית המשפט הגיע למסקנה כי אם לא יינתן מימון כזה, תהא פגיעה בסיכוי שהמשיבה ‎3 תוכל להמשיך בפעילותה. בהחלטה זו לא מצאתי עילה להתערב בשלב זה. אשר על כן, הבקשה נדחית, ומשכך פוקע מאליו גם הצו לעיכוב הביצוע שניתן על ידי. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. הקפאת הליכיםצווים