העלאת מחירים ללא ידיעת הלקוח - תביעה נגד הוט

פסק דין טענות הצדדים 1. על פי כתב התביעה, שהוגש ביום 10.5.07, התובעת הצטרפה לשירותיה של הנתבעת בשנת 2001. לטענת התובעת, בעת ההצטרפות היא לא קיבלה מידע מלא על שירותי הנתבעת והתנאים לקבלת השירותים. 2. בחודש נובמבר 2006 ביקשה התובעת להתנתק משירותיה של הנתבעת. לטענתה, הדבר נבע מכך שהנתבעת העלתה כל פעם את המחירים ללא ידיעתה. התובעת טוענת, שלאחר שכנוע מצד הנתבעת וקבלת חבילה מוזלת, הסכימה שלא להתנתק, אך לא יידעו אותה באותו מועד שאם בכל זאת תרצה להתנתק - תחוייב ב"קנס" בסכום של 400 ₪. עוד טוענת התובעת, שבמסגרת החבילה שעליה היתה מנויה היה כלול ערוץ של "פוקס ניוז", אך הנתבעת נתקה אותו ללא כל הודעה מוקדמת, ומששאלה התובעת בענין זה - ענתה נציגת הנתבעת בחוצפה שהתובעת ממילא אינה דוברת אנגלית. 3. הואיל והתובעת לא היתה מרוצה מהשירות של הנתבעת, התקשרה לנתבעת בטלפון ביום 10.2.07 וביקשה להתנתק. לטענתה, על אף שהובטח לה שהניתוק יבוצע תוך 72 שעות, בפועל בוצע הניתוק רק באמצע מרץ 2007 והתובעת חוייבה ב"קנס". התובעת טוענת כי הוסבר לה שהדבר נבע מכך שהיתה מנויה על חבילה מוזלת למשך שנה וביקשה להתנתק לפני תום השנה, אך איש לא יידע אותה על כך בעת שנציגת הנתבעת שיכנעה את התובעת, בנובמבר 2006, שלא להתנתק. 4. התובעת טוענת שלא חתמה על שום מסמך, אך נאמר לה על ידי נציגת הנתבעת כי אין צורך בחתימה הואיל והתובעת נתנה את הסכמתה בעל פה. 5. התובעת דורשת סכום של 6,000 ₪ בשל עוגמת הנפש שנגרמה לה, על מידע שהוסתר ממנה, על הטעיה ושקרים, על שידול להישאר כמנויה של הנתבעת תמורת ביטול הקנס, על תשובות שהנתבעת "שלפה מהכובע" על מנת להשתיק את התובעת כלקוחה, וכן על איומים וזלזול בה. התובעת מציינת בכתב התביעה: "אני מודעת לכך שחברת YES הינה חברה גדולה וחזקה ואני האדם הפשוט והחלש העומד מולם היום רק רוצה שהצדק יצא לאור". 6. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, התובעת הצטרפה לשירותיה ביום 26.7.01 במסגרת תנאי מבצע ללקוחות חדשים, וזאת לאחר שהובאו לידיעת התובעת כל פרטי ההתקשרות באמצעות טופס בקשת ההתקשרות והסכם ההתקשרות (להלן - ההתקשרות הראשונה). באוקטובר 2001 ביקשה התובעת להתנתק משירותי הנתבעת, וכך היה. ביום 21.2.02 הצטרפה התובעת בשנית לשירותי הנתבעת, וגם זאת לאחר שהובאו לידיעתה כל פרטי ההתקשרות (להלן - ההתקשרות השניה). מסמכי ההתקשרות הראשונה והשניה צורפו לכתב ההגנה. 7. הנתבעת טוענת כי בחודש נובמבר 2006 ביקשה התובעת להתנתק משירותי הנתבעת וכך היה. ביום 26.11.06 חזרה בה התובעת מבקשת הניתוק, ובחרה להצטרף למבצע למשך 12 חודשים. נספח המבצע נשלח בדואר לכתובת מגוריה של התובעת. עוד נטען, שבמסגרת השיחה שבה הצטרפה התובעת למבצע היא עודכנה בדבר "הקנס" בשל ניתוק לפני תום תקופת המבצע. יצויין, כי הנספח האמור לא צורף לכתב ההגנה. 8. לענין ניתוק התובעת מערוץ "פוקס ניוז" טוענת הנתבעת, כי החל בשנת 2004 בחרה התובעת שלא לצפות בערוץ האמור במסגרת המבצעים אליהם הצטרפה. הנתבעת טוענת שהתובעת היתה יכולה לבחור את הערוץ במסגרת בחירת החבילות לצפייה בהתאם לתנאי המבצעים השונים שהוצעו לה. לא צורפה כל ראיה בדבר שיחה טלפונית של התובעת לנתבעת משנת 2004 בענין זה. 9. לענין בקשת הניתוק של התובעת בפברואר 2007 טוענת הנתבעת, כי הבקשה היתה טלפונית והובהר לתובעת שחשבונה יחוייב ב"קנס". כמו כן, הושארה לתובעת הודעה טלפונית בדבר תיאום מועד לאיסוף ציוד הקצה. עוד נטען, כי ביום 21.2.07 ביקשה התובעת להתנתק משירותי הנתבעת גם באמצעות טופס בקשת ניתוק של חברת "הוט", שבו צויין כי התובעת מצטרפת לשירותי חברת "הוט" ביום 22.2.07. לאור זאת, שירותי הצפיה במנוי לרבות החיוב בגינם הופסקו על ידי הנתבעת ביום 23.2.07. 10. לענין טענות התובעת בדבר איומים טוענת הנתבעת, כי בחודש מרץ 2007 ביטלה התובעת את ההרשאה לחיוב החשבון, בניגוד להוראות ההסכם, ועל כן פנו אליה נציגי הנתבעת לצורך הסדרת התשלום בגין חודש פברואר 2007 וגביית "הקנס". הואיל והתובעת עמדה על סירובה לשלם - נשלח אליה ביום 30.4.07 מכתב התראה. 11. הנתבעת טוענת כי נסיונה של התובעת להתעשר על חשבון הנתבעת חרג מגבולות הטעם הטוב ו"הדגיש את הסיאה", ועל כן דורשת לסלק את התביעה על הסף. השתלשלות ההליכים המשפטיים 12. בדיון שהתקיים בפני ביום 4.11.07 טענה התובעת שהנספחים שצורפו לכתב ההגנה ושבהם מצויה, כביכול, חתימתה הינם מזוייפים, הוגשה תלונה למשטרה, והתיק מצוי בבירור בפרקליטות. ביום 3.1.08 הודיעה התובעת כי הפרקליטות החליטה לסגור את התיק. כתוצאה מכך נקבע מועד חדש לדיון בתביעה. 13. לדיון שנקבע ליום 6.7.08 לא התייצבה הנתבעת וניתן פסק דין נגדה על ידי כב' השופט בר-עם. פסק הדין בוטל ביום 14.7.08, והמשך הדיון נקבע בפני ליום 18.1.09. 14. בדיון שהתקיים בפני ביום 18.1.09 הבהירה נציגת הנתבעת כיצד נעשית ההתקשרות בין הנתבעת ללקוח: "במועד ההתקשרות הראשוני כשמגיע נציג לבית הלקוח לחבר אותו לכבלים או באמצעות מכירה טלפונית, הנציג מחתים את הלקוחות על טופס שהוא שולח להם בפקס' והם חייבים להחזיר את הטופס חתום בפקס ואם אין להם פקס' הם שולחים בדואר. אם הם לא שלחו - אי אפשר לחבר אותם..." (פרוטוקול עמ' 1 שורות 19 - 22) נציגת הנתבעת הבהירה, כי לאחר ההתקשרות הראשונית עליה חותם הלקוח, כל העסקאות שעושה הלקוח בהמשך הן באמצעות הטלפון, דהייני מדובר בעסקת מכר מרחוק (פרוטוקול עמ' 2 שורות 25 - 26). 15. התובעת חזרה במהלך הדיון על טענתה כי החתימות שמופיעות על גבי הנספחים שצורפו לכתב ההגנה לענין ההתקשרות הראשונה וההתקשרות השניה, אינן חתימותיה (פרוטוקול עמ' 2 שורות 13 - 14). דיון 16. סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן - חוק הגנת הצרכן) דן בנושא "עסקת מכר מרחוק". "עסקת מכר מרחוק" מוגדרת: "התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה". "שיווק מרחוק" מוגדר: "פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים". על פי סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, בשיווק מרחוק קיימת חובה לגלות לצרכן את כל הפרטים המהותיים של העסקה, לרבות פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה. כמו כן, על העוסק לספק לצרכן בכתב , לא יאוחר ממועד הספקת הנכס או השירות, מסמך הכולל את כל פרטי העסקה. על פי סעיף 14ג(ג) לחוק, הצרכן רשאי לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה. 17. עיון בנספחים שצורפו לכתב ההגנה ואשר מתייחסים, כביכול, להתקשרות הראשונה ולהתקשרות השניה בין הצדדים מעלה מספר תמיהות כפי שיפורט להלן. אשר להתקשרות הראשונה מיום 11.6.01 (נספחים א' ו - ב') 18. מבלי להתייחס לגודל האותיות ולמלל הרב שבהסכם ההתקשרות, אשר צרכן "מן השורה" בוודאי יתקשה להבין את תוכנו ואת התנאים המפורטים בו, בטופס בקשת ההצטרפות (נספח א') מופיע אישור הלקוח כדלקמן: "אני מאשר בזאת כי ידועים לי כל פרטי ההתקשרות עם YES וכן כל פרטי השירותים אותם בחרתי. בחתימתי להלן אני מאשר את ההתקשרות עם YES על פי הסכם ההתקשרות המצורף בזה ומהווה חלק בלתי נפרד מהתקשרותי זאת". דא עקא, שגם מבלי להזדקק לחוות דעת גרפולוגית ניתן לראות בנספח א', שמולא בכתב ידו של נציג הנתבעת הרצל מנחם, שגם השם "אבלין לוי" אשר מופיע במקום שבו על הלקוח לחתום - מולא בכתב ידו של הסוכן. מכאן, שההתקשרות הראשונה לא אושרה פורמלית על ידי התובעת, וספק רב אם במהלך ההתקשרות קיבלה התובעת מאת הסוכן את כל המידע הנדרש לפי סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן. ההתקשרות השניה מיום 17.2.02 (נספחים ג' ו - ד') 19. במקרה זה הסוכן היה שי בר ניסים. גם כאן מולא הטופס בכתב ידו של הסוכן, כאשר חתימת הלקוח נחזית בכלל לחתימתו של הסוכן עצמו. מכל מקום, החתימה כאן שונה לחלוטין מן "החתימה" שבטופס ההתקשרות הראשונה, ולכן אני קובעת שגם התקשרות זו לא אושרה פורמלית על ידי התובעת, וספק אם במהלכה ניתן לה כל המידע הנדרש על פי חוק הגנת הצרכן. 20. זאת ועוד, לטופס צורף "נספח מבצע IDH" ובו הסברים להצטרפות הטלפונית למבצע IDH. לא ברור הקשר בין מסמך זה לבין החלק "פרטי המבצע" שבטופס הבקשה (נספח ג'), שכאמור אינו חתום עלי ידי התובעת, ובו כתוב: "במהלך 3 חודשים ראשונים תצפה במסלול UNLIMITED במחיר 129 ₪ לחודש". לא נאמר בטופס מה מהותו של אותו מסלול, שעליו פניו נחזה כמסלול בלתי מוגבל שכולל את כל הערוצים, וגם לא נאמר בטופס הבקשה מה קורה לאחר תום שלושת החודשים. מאידך, "בנספח מבצע IDH" נאמר בסעיף 1(ה): "עם תום תקופת המבצע נמשיך לשדר לך את החבילות והערוצים בהם תצפה באותה עת ואתה תשלם את מחירם כפי שזה ייקבע במחירון החברה מעת לעת". אין צריך לומר שלא צורף לנספח מחירון של הנתבעת. בסעיף 2 (ד), ללא כל הדגשה, נאמר: "תהא זכאי להטבות המפורטות לעיל רק אם תישאר מנוי על מבצע זה למשך שנים עשר (12) חודשים לפחות. אם תתנתק ממבצע זה, מכל סיבה שהיא במועד הקצר משנים עשר חודשים מיום הצטרפותך תחוייב בתשלום בסך 100 ₪ בגין כל חודש או חלק ממנו שבו היית מנוי על המבצע, עד לסך של 399 ₪..." כפי שנאמר לעיל, לקוח "מן השורה" יתקשה מאוד להתמצא "בנבכי" טפסי ההתקשרות וההתחייבויות הכספיות שהוא נוטל על עצמו. 21. לאור כל האמור לעיל, נראה שגם אם בהסכם ההתקשרות מופיעים כל הפרטים שיש בהם כדי ל"כסות" את הנתבעת לענין חובותיה בעסקת מכר מרחוק לפי החוק - עדיין אין בהתנהלות נציגיה כלפי הלקוחות כדי להבטיח התקשרות הוגנת, דהיינו שהלקוח מבין את כל תנאי ההתקשרות, ובמיוחד את המשמעות הכספית של העסקה. טוב תעשה הנתבעת אם תערוך "בדק בית" רציני בקשר לאופן ההתקשרות בינה לבין הלקוחות, באמצעות סוכנים מטעמה, וזאת בין אם מדובר בעסקת מכר מרחוק על פי סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, ובין אם מדובר בעסקה רגילה, כאשר הסוכן מתייצב בבית הלקוח ומבצע את ההתקשרות עמו פנים אל פנים. כמו כן, במסגרת "בדק הבית" האמור, מוצע שהנתבעת תערוך בדיקה לגבי התקשרויות טלפוניות של לקוחות שמבקשים לשנות שירותים שונים. גם כאן מוצע לגבות בקשות כאלה במסמכים, או כל דרך אחרת שתבטיח התקשרות הוגנת עם הלקוח. 22. לאור כל האמור לעיל, נראה שהתובעת זכאית לפיצוי בשל עוגמת הנפש שנגרמה לה במהלך התקשרותה עם הנתבעת בתקופה שבין שנת 2001 ועד להתנתקות משירותיה בשנת 2007. נראה שבנסיבות הענין, יהא זה ראוי והוגן לפצות את התובעת על כל התקופה האמורה בסכום של 2,000 ₪. 23. על כן, התביעה מתקבלת באופן חלקי. הנתבעת תשלם את הסכום של 2,000 ₪ תוך 30 ימים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.5.07) ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. טלויזיהלקוחות