תנור גז פגום - תביעת פיצויים

פסק דין בפני תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקים, שנגרמו לתובעת עת רכשה ביום 10/08/06 תנור גז משולב מתוצרת בלרס 2060 (להלן:"התנור") כנגד סך של 2,390 ₪ ולחילופין למתן צו להחלפתו וכאשר יצוין, כי הנתבעת הנה נותנת השירות. לטענת התובעת, הרי בסמוך לאחר רכישת התנור נאלצה היא להזמין שירות מטעם הנתבעת וכך עשתה לאחר מכן עוד מספר פעמים בגין תקלות מתקלות שונות (כתמים על גבי הפלטה; סתימת מבער; פגם במבער). ומוסיפה התובעת, כי נתברר לה, כי בעת הפעלת תנור האפיה - מתחממות דפנות התנור באופן שארון המטבח הסמוך נפגע והיא עומדת בפני סכנת כוויה. התובעת פנתה בכתב אל הנתבעת פעם ופעמיים וביקשה התייחסותה - אלא שלא זכתה להתייחסות עניינית ובקשתה להחלפת התנור לא נעתרה - ומכאן התביעה שבפני. תביעתה של התובעת בפני מתבססת על פגם באחד המבערים, הגורם להשחרת תחתית הסירים ועל התחממות דפנות התנור. הנתבעת טוענת, כי ביום 17/08/06 התקין טכנאי מטעמה את התנור בדירת התובעת, הפעילו ומצאו תקין. כן אישרה הנתבעת, כי התובעת פנתה אליה מספר פעמים בגין "תקלות" שונות, אלא שהיה מדובר בשימוש לא ראוי בגז הבישול (סתימה עקב גלישה של אוכל וכד'). ככל שמדובר בהתחממות הדפנות הפנתה הנתבעת אל דף 4 להוראות ההפעלה ולפיו: "אזורי הבישול, התנור ואביזרי הבישול עלולים להתחמם מאוד במהלך פעולת המכשיר, כדי למנוע כוויות השתמש במגבות מטבח או בכפפות...". משכך, כך הנתבעת, אין המדובר כלל בכשל טכני. הנתבעת ביקשה לדחות את התביעה. בהמשך לדיון, שנתקיים בפני הוריתי לטכנאי מטעמה של הנתבעת לבדוק את התנור ולהגיש לבית המשפט דו"ח בדיקה. לתיק הוגש דו"ח שירות ובו נכתב כך: "... 2. א. דופן ימין - 50 מעלות - עומד בתקן. ב. דופן שמאל - 50 מעלות - עומד בתקן. ג. דלת חזית - 80 מעלות - עומד בתקן. 3. כמו כן נבדק ונמצא, כי ישנם כתמים על משטח הכיריים... ותושבת בינונית עקומה. 4. לאחר בדיקה עם הנתבעת, אושר להחליף את החלקים בתאום עם התובעת וללא כל חיוב." דו"ח זה נשלח לתגובת התובעת וזו טענה, כי ממצאי הדו"ח, אינם תואמים את שאמר לה הטכנאי הבודק במהלך הבדיקה עצמה - "כי דלת החזית של התנור מתחממת עד 95 מעלות ולא 80 מעלות שזה מהווה סכנה ריאלית לכוויה" וכן הוסיפה, כי החלקים שמוצע להחליפם "הוחלפו כבר פעמיים, כלומר חלפים שלישיים... ומה אעשה אם החלקים החדשים, כמו הקודמים, יתקלקלו אחרי 3 חודשים?" אציין, כי תגובתה זו של התובעת נשלחה על ידה במועד שנקבע על ידי בהחלטתי הרלבנטית, אלא שלא צורפה לתיק במועד ועל כן ניתנה על ידי ביום 12/10/08 החלטה ולפיה, "יש לראות בתובעת כמי שהתיקון שבוצע בתנורה סיפק אותה וע"כ, אני מוחקת את התביעה." אלא, שבהמשך, צורפה לתיק התגובה, שאוזכרה לעיל על כן, ביטלתי החלטתי מיום 12/10/08 ואפשרתי לנתבעת להגיב לטענות התובעת. יצוין, כי הנתבעת בתגובתה לא התייחסה כלל לטענת התובעת, כי ממצאי בדיקת הטכנאי בביתה היו שונים מאלה שהועלו על הכתב בדו"ח השירות וכל טענתה הייתה, כי התובעת אינה משתמשת בתנור בהתאם להוראות ההפעלה ועל כן יש לדחות התביעה ולחייב התובעת בהוצאות. חוק המכר, תשכ"ח - 1968 קובע, בסעיף 11 שבו, כי מוכר לא קיים את חיוביו אם מסר - "(1) ... (2) ... (3)... נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת...". בענייננו יש לקבוע, כי קיומן של תקלות חוזרות ונשנות, (כאשר יש להפריד בין התקלות, הנובעות, לטענת הנתבעת, משימוש לא סביר (גלישת אוכל באופן הסותם מבערים) לבין תקלות הקשורות במבנה התנור עצמו (תושבת עקומה)), וכי התחממות משמעותית בדופן חזית (טענה שכאמור לא מצאתי התייחסות אליה בתגובת הנתבעת) מלמדות על קיומו של נכס שאין בו "את האיכות או התכונות הנדרשות לשימושו הרגיל." יחד עם זאת, קיומו של פגם כלשהו אינו מחייב ביטולו של ההסכם. התרופה המתאימה תשקל לאורן של הנסיבות כולן. בענייננו - יש מקום להתחשב במועד רכישת התנור והעובדה, כי נעשה בו שימוש וכן בעובדה, כי הנתבעת נענתה מפעם לפעם לקריאות התובעת ואף החליפה חלקים בתנור. אני סבורה, כי בנסיבות העניין - אין מקום להורות על ביטול ההסכם והחלפת התנור, אלא שיש ליתן לתובעת פיצוי כספי מסוים, שיביא לידי ביטוי התקלות בתנור כמו גם הנתונים שאוזכרו לעיל. לאור כל האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי בסך של 1,850 ₪ בצירוף הוצאותיה בסך של 250 ₪. הודעה לצדדים זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום ממועד קבלת פסק דין זה בידיהם. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצוייםגז