תביעה נגד בסט ביי - ביג בוקס - החלפת לפטופ

פסק דין 1. טענה להפרת הסכם. הטענות: 2. לטענת התובע ביום 2.9.08 הוא קנה מחשב ניד (להלן: "המחשב") לאשתו (להלן:"התובעת") וביום 4.9.08 ביקש להחליפו כי לא נשא חן בעיניה. לטענת התובעים צריכה הייתה הנתבעת לאפשר את החלפת המחשב כי נמסר שהחזרתו אפשרית באריזתו המקורית, ובתנאי שלא עבר אקטיבצייה. 3. לטענת הנתבעת הובהר לתובע כי לא ניתן להחזיר מוצרים כמחשב לאחר שאריזתם המקורית נפתחה. לטענתם לא ניתן לעשות במוצרים מעין אלה, לאחר מכן שימוש כלשהוא כי הם רגישים במיוחד. לכתב ההגנה לא צורף עותק מהמודעה, לא צורפה חוות דעת מומחה בדבר רגישות המחשב לאחר פתיחתו. עוד נטען כי התובעת שראתה את המחשב בסניף כבר התרשמה ממנו ומכאן הוסק שהשתמשה בו. הראיות: 4. בדיון נשמעו התובעים ונציג הנתבעת בנוסף היו בפני ראיות בכתב שצורפו לכתבי הטענות והמחשב עצמו הוצג בשעת הדיון. 5. מעדות התובע אציין שהציג בדיון המחשב באריזתו, שעליה מודבקת מדבקה עם התייחסות לאפשרות החזרת המוצר באריזתו המקורית בתנאי שלא עבר אקטיביציה. לדבריו מניסיון העבר כבר ידע שניתן להחליף מוצר בחנות. 6. מעדות נציג הנתבעת אציין שלא הוצגה בדיון מודעה בדבר מדיניות החזרת מוצרים לה הוא טען. הוא אישר כי אכן הוחזרה בעבר אוזניה כי הוא עצמו עסק בכך. בנוסף, אישר שלמרות שדגם המחשב ישן הוא אינו נראה ישן. 7. מעדות התובעת אציין שלדבריה המחשב לא עבר אקטיבציה. היא כלל לא הפעילה כי נראה לה קטן מדי בהיותה לאחר ניתוח לייזר. דיון והכרעה: 8. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי את העדים התרשמתי מהם במישרין, ונוכח מכלול הראיות שבפני, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להתקבל בפרט מהטעמים הבאים: א. מן הפן העובדתי, הוכח שהתובע אכן קנה מחשב נייד מהנתבעת שמחירו 1,900 ש"ח והמוצר הוחזר כעבור יומיים. עובדות אלה למעשה לא במחלוקת יחד עם זאת שוכנעתי מעדות התובעים שהמחשב לא תופעל (לא עבר אקטיביציה) ושלפי מדיניות החזרת המוצרים כפי שהוצגה בפניהם הניחו כי יוכלו להחזיר אותו. שוכנעתי שלא ראו מסמך המציג מדיניות החזרת מוצרים שונה מהמדבקה על המחשב שהבינו שהיא המדיניות הנכונה, גם לאור ניסיונם האישי בהחזרת מוצרים. ב. להלן אתייחס לדברים מן הפן המשפטי ואראה כי התוצאה המזכה את התובעים נגזרת הן מחזקה מהדין אך גם מהסכם. המסגרת הנורמטיבית הנוגעת למדיניות החזרת הטובין: ג. חובת גילוי מדיניות החזרת טובין שלא עקב פגם, זכתה להסדר מיוחד בסעיף 4ג לחוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הסדר מתייחס גם לצורך בהצגת מודעה שמפרטת את מדיניות החזרת הטובין שלא עקב פגם, תנאי ההחזרה ומגבלותיה, אופן וסוג ההחזר, ואף לאופן הצגת המודעה שצריך להיות במקום הנראה לעין, באותיות ברורות וקריאות. ד. את ההסדר שבחוק הגנת הצרכן משלימות ומפרטות תקנות הגנת הצרכן (הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין) התשס"ה 2005. (תקנות אלה יכונו להלן: "תקנות מדיניות החזרת טובין") שקובעות כללים מפורטים יחסית הנוגעים גם ל"עיצוב המודעה" דהיינו לעיצוב התניות שבה .הכללים הללו נועדו לאפשר לצרכן לקרוא ולהבין את המדיניות שמפורטת במודעה על בסיס ההנחה שיוכל לכלכל את צעדיו לפיהם. ה. במצב שבו לא הוצגה כנדרש מדיניות החזרת מוצרים ספציפית קיימת חזקה מן הדין שלפיה קיימת לצרכן אפשרות להחזרת הטובין, ואם סורב יוכל להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין. יתירה מכך, במדבקה המצוייה על האריזה, קיימים תימוכין לכך שבעייה יכולה להיות באקטיבציה, אך לא בעצם פתיחת האריזה המקורית. ו. במקרה דנן קמה חזקה בדבר מדיניות החזרת מוצרים ולא חלה הרעה במצב הטובין, ולכאורה אין מניעה מהחזרתם. ז. יתירה מכך מהנסיבות הקונקרטיות עלתה העדה אובייקטיבית על קיום הסכם בפועל, בין הצדדים הללו ממש, זאת, לאור העובדה שהתאפשרה החזרת מוצר (אוזניה) וקבלת זיכוי תמורתו שמיד אחריה נקנה מחשב. הנזק: 9. על התובעים להוכיח לא רק את ההפרה אלא גם את הנזק ובהקשר זה וכאמור מדברי שני הצדדים עלה שמחיר המחשב הוא אכן כ- 1,900 ₪. סוף דבר: 10. אשר על כן, התביעה מתקבלת. 11. הנתבעת תשיב לתובעים את סכום התביעה בסך של 1,900 ₪ שישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 2.9.08 עד ליום התשלום המלא בפועל והתובעים ישיבו את המחשב בנוסף ישאו בהחזר הוצאות משפט בסך של 250 ₪. 12. אם ישולמו הסכומים בתוך עד 30 יום הם לא ישאו הפרשי הצמדה וריבית. מחשבים ואינטרנטמוצרי חשמל (הגנת הצרכן)מחשב נייד (תביעות)