סטיה, פניה ונסיעה אחורנית - תקנות התעבורה

סטיה, פניה ונסיעה אחורנית - תקנות התעבורה 40. סטיה מנתיב נסיעה (תיקון: תש"ל) (א) לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון. (ב) בכביש שאינו חד-סטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים לא ינהג אדם רכב בנתיב המרכזי אלא כשהוא עוקף רכב אחר, או כשהוא מתכונן לפנות שמאלה, או כשהנתיב יוחד על-ידי תמרור רק לתנועה בכיוון שהוא נוסע בו. (ג) נוהג רכב בכביש כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעבור לנתיב הנמצא משמאל לנתיב המרכזי. 41. אין פניה אלא בבטחה (תיקון: תש"ל) נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש. 42. פניה ימינה (תיקון: תש"ל) נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פניה חדה, זולת אם סומן אחרת על פני הכביש. 43. פניה שמאלה (תיקון: תשמ"ז) (א) נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו - (1) מכביש חד-סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש; (2) מכביש דו-סטרי - כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא יפריע את התנועה מכל כיוון אחר; (3) מכביש דו-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה. (ב) נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה - (1) בכביש חד-סטרי - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה; (2) בכביש דו-סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה - בקשת רחבה לצד הימני של הכביש; (3) בכביש דו-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה. (ג) הוראות תקנה זו לא יחולו אם סומן בכביש אחרת. 44. פניית פרסה (תיקון: תש"ל, תשל"ו, תשמ"ו, תשמ"ח) (א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה) אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא. (ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה. 45. נסיעה אחורנית (תיקון: תש"ל) נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע - (1) סיכון או פגיעה; (2) הטרדה או הפרעה. משפט תעבורהנסיעה לאחורתקנות התעבורה