בלימת פתע - תקנות התעבורה

בלימת פתע - תקנות התעבורה 51. מהירות סבירה (תיקון: תש"ל) לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב. 52. האטה (תיקון: תש"ל, תשמ"ח, תשנ"ח, תשס"ח64) בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה: (1) בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם; (2) בדרך שאינה פנויה; (3) כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא; (4) בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן; (5) בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות; (6) בהתקרבו למעבר חציה; (7) בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל; (8) בירידה תלולה או ארוכה; (9) בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו; (10) בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך; (11) בפגשו או בעקפו בעלי-חיים; (12) בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו; (13) בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו; (4) ברחוב משולב. (15) באזור מיתון תנועה; (16) במנהרה. 53. בלימת פתע (תיקון: תש"ל) לא יבלום נוהג רכב את רכבו פתאום, אלא לשם מניעת תאונה שאי-אפשר למנעה בדרך אחרת או אם הדבר הכרחי מטעמי בטיחות התנועה; האמור בתקנה זו לא יחול על בלימת רכב לשם ניסוי בלמיו, בתנאי שלא יערוך אדם ניסוי כזה אלא לאחר שנקט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והבטיח שאין הניסוי עלול לסכן או להפריע לרכב הנוסע בדרך. משפט תעבורהתקנות התעבורה