איתות - תקנות התעבורה

איתות - תקנות התעבורה 58. חובה לאותת ודרך האיתות (תיקון: תש"ל) (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה: (1) מתכונן לנוע או להפנות את רכבו; (2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו; (3) עוצר את רכבו; יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור. (ב) נתן נוהג רכב אות כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות. 59. מתן אות (תיקון: תש"ל, תשנ"ו) (א) אות כאמור בתקנה 58(א) יינתן כדלקמן: (1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון; (2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה. (ב) התקלקלו מכשירי האיתות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו. (ג) נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת. 60. האותות (תיקון: תש"ל, תשנ"ו) (א) האות להנעת רכב העומד מצד ימין של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה שמאלה יינתן - (1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצדו השמאלי של הרכב; (2) ביד - בהוצאת הזרוע השמאלית עד למרפק מחוץ לרכב בקו אפקי. (ב) האות להנעת רכב למעט אופניים העומד בצד שמאל של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה ימינה יינתן - (1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצדו הימני של הרכב; (2) ביד - בהנעת כף היד השמאלית והזרוע במעגל מחוץ לרכב בכיוון מהלך השעון. (3) באופניים - בהרמת הזרוע הימנית בקו אופקי ובניצב לכיוון הנסיעה של האופניים. (ג) האות לעצירה או להאטת המהירות יינתן - (1) באור הבלימה; או (2) ביד - בנענוע כף היד השמאלית והזרוע למעלה ולמטה, מחוץ לרכב, כשהזרוע בקו אפקי וכף היד מופנית כלפי מטה. (ד) נוהג רכב בעל הגה ימני או שמקום מושבו אינו מאפשר לו ליתן את האותות ביד כדין, יתן אותם במכשיר חשמלי. 61. הנוהג בעקבות רכב אחר (תיקון: תש"ל) נתן נוהג רכב הנע בכביש אות כאמור בתקנה 60, חייב כל נוהג רכב הבא בעקבותיו להאיט ולנהוג בזהירות ולעצור אם יש צורך בכך, כדי לאפשר לנוהג הרכב שלפניו לפנות, לסטות, להאיט או להיעצר - ללא הפרעה. 62. שימוש באות אזהרה (תיקון: תש"ל, תשמ"ז, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"ח) (א) לא ישמיע אדם ברכב מנועי אות אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי. (ב) מקום שתקנות אלה מורות כי רכב יפיץ אור מהבהב או מקום שניתן היתר לרכב להפיץ אור מהבהב, יהיה הפנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה וצבעו - (1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל שאושר כרכב בטחון - כחול או כחול אדום; (1א) ברכב שיטור משולב - כחול-צהוב; (2) באמבולנס של מגן דוד אדום, באמבולנס של צה"ל ברכב לכיבוי אש - אדום; (3) ברכב שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון - אדום ובאישור ועדה משותפת לרשות הרישוי ולאגף התנועה במשטרת ישראל - כחול; (4) ברכב גרירה וחילוץ, ברכב עבודה, ברכב ליווי לפי תקנה 85, ברכב שמידותיו חורגות, ברכב המוביל מטען חורג ובכל רכב שקיבל היתר מרשות הרישוי - צהוב. (ג) הנוהג ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעות מילוי התפקיד בלבד ורכב גרירה וחילוץ לא יפיץ אור מהבהב אלא בעת גרירה או חילוץ בפועל. 63. השימוש בצופר (תיקון: תש"ל, תשמ"ז, תשס"ה) (א) מתן אות בצופר לא יהיה ממושך או חוזר יותר מן הדרוש לפי הנסיבות. (ב) (בוטלה) (ג) בדרך עירונית לא ישמיע אדם אות אזהרה בצופר אלא למתן אות אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר. משפט תעבורהאיתותתקנות התעבורה