רכב בטחון - תקנות התעבורה

רכב בטחון - תקנות התעבורה 93. חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון (תיקון: תש"ל) (א) היה רכב הבטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה: (1) בנוהגי רכב ומוליכי בעלי-חיים - יתנו זכות קדימה לרכב הבטחון ויטו מיד את כלי רכבם או את בעל החיים למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת ויעצרו שם עד שרכב הבטחון יעבור; (2) הולכי רגל הנמצאים בכביש - יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב הבטחון. (ב) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב בטחון אלא בריווח של לפחות מאה מטר ממנו; אין הוראה זו חלה על נוהג רכב בטחון אחר או רכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הבטחון. 94. הוראות מיוחדות לנוהג ברכב בטחון (תיקון: תש"ל) נוהג רכב בטחון רשאי בשעת מילוי תפקידו - (1) לחנות או לעמוד, שלא בהתאם להוראות שניתנו על פי דין; (2) לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה בלי להיעצר, ובלבד שהאיט את מהלכו במידה שהבטיחות מחייבת זאת; (3) לעבור על המהירות המותרת; (4) לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה ואת הפניות לכיוונים מסויימים; אולם לא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי התפקיד המוטל עליו, ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או ברכוש. 95. הפצת אור והשמעת אות (תיקון: תש"ל, תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"ח) נוהג אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב משטרה, רכב צה"ל, רכב כיבוי אש רכב שיטור משולב או רכב אחר שאושר על-ידי רשות הרישוי כרכב בטחון או, כל הנוסע בו לא יפיץ אור מהבהב אדום, כחול-צהוב או כחול-אדום ולא ישמיע אות אזעקה בסירנה, אלא אם הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו, ובשעת מילוי תפקידו. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורה