אופנוע או תלת אופנוע - תקנות התעבורה

אופנוע או תלת אופנוע - תקנות התעבורה 118. (בוטלה) (תיקון: תשנ"א) 119. נסיעה באופנוע (תיקון; תש"ל, תשל"ג, תשל"ה, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשנ"א, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ה, תשס"ו) (א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנוהג בו. (ב) לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך. (ב-1) לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מונחות כאמור. (ג) לא ינהג אדם אופנוע או תלתאופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה והיא קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. (ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את דבר הפטור ברישיון הרכב. 120. הרכבת אנשים על אופנוע (תיקון: תש"ל, תשנ"א, תשס"א, תשס"ז) (א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שברכב הצדי. (ב) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא עשוי כאמור. (ג) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר. 121. הובלת חפצים (תיקון: תש"ל) לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם - (1) עולים בארכם על 70 ס"מ; (2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע. 122. נסיעה בצד רכב אחר (תיקון: תש"ל) הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא יסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין. משפט תעבורהתקנות התעבורהאופנוע