אופניים ותלת-אופן - תקנות התעבורה

אופניים ותלת-אופן - תקנות התעבורה 123. רכיבה על אופניים (תיקון: תש"ל) (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש. (ב) לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם. 124. הרכבת אנשים על אופניים (תיקון: תש"ל) (א) הרוכב על אופניים לא ירכיב אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצויידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם. (ג) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים. 125. הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר (תיקון: תש"ל) הוראות תקנות 121 ו-122 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים. 126. איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה (תיקון: תש"ל) (א) הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר. (ב) לא יגרור אדם באופניים. 127. ריווח בין אופניים לרכב אחר (תיקון: תש"ל) הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו. 128. נסיעה בצד ימין (תיקון: תש"ל) הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות ובמיוחד בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון. 129. רכיבה על אופניים במקומות מסויימים (תיקון: תש"ל, תשס"ח64) (א) לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד; אולם מותר להולך רגל להסיע אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל. (ב) הוקצה בדרך שביל מיוחד לאופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא באותו שביל. (ג) לא ירכב אדם על אופניים במנהרה. 130. ציוד אופניים (תיקון: תש"ל, תש"ם, תשמ"ג, תשנ"א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצויידים בכל עת - (1) בפעמון; (2) במנגנון בלימה יעיל לעצירה; (3) במחזיר אור על אחורי האופניים, מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 131. תקינות הציוד (תיקון: תש"ל) הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין. 132. אורות אופניים (תיקון: תש"ל, תש"ם, תשמ"ט) לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם - (1) מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב; (2) מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים. (3) יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רשיון על ידי רשות מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א (31 בדצמבר 1980). 133. הולך רגל המסיע אופניים (תיקון: תש"ל) לענין חלק זה, הולך רגל המסיע אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הדברים משתמע אחרת. 134. סמכות שוטר (תיקון: תש"ל) מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור. 135. תלת-אופן (תיקון: תש"ל, תשס"ח64) הוראות תקנות 123(א), 126, 127, 128, 129(א) ו-(ג), 130, 131, 133 ו-134 יחולו גם לגבי תלת-אופן. 136. אורות תלת-אופן (תיקון: תש"ל, תשנ"א) (א) בזמן תאורה לא ירכב אדם על תלת-אופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה: (1) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא לפנים - (א) מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב; (ב) מאירים בו מלפנים באור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות שני פנסים המסמנים את רחבו; (ג) מחזירור, בצבע אדום, קבוע בו על הכנף השמאלית מאחור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות; (2) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא מאחור - (א) מאירים בו מלפנים שני פנסים כאמור בפיסקה (1)(ב); (ב) שני מחזירורים, בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, והם נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות. (ב) מחזירור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. משפט תעבורהתקנות התעבורהאופניים