רשיונות נהיגה והיתרים - תקנות התעבורה

176. רישיון נהיגה דרגה A2.(תיקון: תשס"ה) רישיון נהיגה דרגה A2 הוא רישיון לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד דרגה 125 סמ"ק ושהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט (להלן - KW) (14.6 כוח סוס). 177. רישיון נהיגה דרגה A1 .(תיקון: תשס"ה) רישיון נהיגה דרגה A1 הוא רישיון לנהוג באופנוע שהספק מנועו עד 25 KW (33 כוח סוס) ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190. 178. רישיון נהיגה דרגה 2 (תיקון תשכ"ד, תשכ"ח, תשל"א, תשמ"א, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ג30, תשנ"ה, תש"ס 34, תשס"א, תשס"ב, תשס"ה 49) (א) רשיון נהיגה דרגה 2 הוא רשיון לנהוג - (1) ברכב מנועי שצויין ברשיונו כרכב נוסעים פרטי, כרכב פרטי דו-שימושי, כרכב מדברי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו אינו עולה על 4000 ק"ג וכרכב חשמלי ובלבד שמספר מקומות הישיבה לפי רשיונו אינו עולה על 8 מלבד הנהג (2) ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו אינו עולה על 4,000 ק"ג, ואס רכב כאמור מסיע נוסעים לא יעלה מספר הנוסעים, למעט הנוהג, על שמונה. (2א) באוטובוס זעיר פרטי ובלבד שמספר הנוסעים בו, למעט הנהג, אינו עולה על 8 ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג. ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190 - לא יעלה מספר הנוסעים בו על חמישה עשר מלבד הנהג. (3) ברכב כאמור בתקנה 177, למעט טרקטור. (4) באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190 (להלן - ההיתר) ובהתאם לתנאי ההיתר. (5) בטרקטורון. (6) בטרקטור משא. (ב) בעל רשיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב, לפי תקנת משנה (א)(1) ו-(2) גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג. 179. רשיון נהיגה דרגה 1 (תיקון: תשכ"ד, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה31, תש"ס34, תשס"א, תשס"ב, תשס"ה 49, 53, תשס"ז63, תש"ע) 75 רשיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג - (1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א); (2) במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובבימה מתרוממת ניידת; לעניין זה, "בימה מתרוממת ניידת" - מיתקן הרמה נייד המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד. (3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג ; (4) בטרקטורון; (5) ברכב שטח; (6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ. 179א. רשיון נהיגה דרגה 13 (תיקון: תשנ"ה31, תשס"א, תשס"ה49) רשיון נהיגה דרגה 13 הוא רשיון לנהוג - (1) ברכב כאמור בתקנה 179 ; (2) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 14.999 ק"ג גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג. (3) במכונה ניידת אופנית שמשקלה הכולל המותר אינו עולה על 14,999 ק"ג. 180. רשיון נהיגה דרגה B (תיקון : תשס"ה, תשס"ז, תש"ע) 75 (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג - (1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי; (2) ברכב כאמור בתקנה 179(2) עד (5); (3) באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג ושלבעל הרישיון ניתן כאמור בתקנה 190(2); (4) בטרקטור משא; (5) ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אש צויון ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל אינו עולה על 4,000 ק"ג ומספר הנוסעים בו, מבלבד הנהג, אינו עולה על 8; (6) ברכב שצויון ברישיונו כרכב להוראת נהיגה, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך. (ב) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א)(1) גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכוסן המותר אית שלה על 1,500 ק"ג. 181. רשיון נהיגה דרגה 5 (תיקון: תשכ"ד, תשל"ח, תשנ"ה, תש"ס, תשס"ה53, תש"ע) 75 (א) רשיון נהיגה דרגה 5 הוא רשיון לנהוג - (1) ברכב מנועי ציבורי שצויין ברשיונו כמונית וברכב סיור; (2) ברכב כאמור בתקנה 178; (2א) באוטובוס זעיר; (3) ברכב שצויין ברשיונו כרכב פרטי לסיור ולתיור; (4) במלגזה; (ב) מי שהיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179 כנוסחה ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (להלן - התקנות המתקנות), יהיה רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנה זו גם אם מספר הנוסעים בו אינו עולה על אחד עשר. 182. רשיון נהיגה דרגה 6 (תיקון : תשכ"ד, תשל"א, תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תשמ"ב, תשנ"ג, תשס"ה53, תש"ע) 75 רשיון נהיגה דרגה 6 הוא רשיון לנהוג - (1) באוטובוס ; (2) ברכב כאמור בתקנות 178, 179, 181 ו-183. 183. רשיון נהיגה דרגה 7 (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט, תשל"א, תש"ם, תשנ"ג, תש"ס) רשיון נהיגה דרגה 7 הוא רשיון לנהוג - (1) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג ושיש עליו היתר להסיע שנים עשר נוסעים או יותר למעט הנוהג; (2) בטיולית וברכב מדברי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו עולה על 4000 ק"ג; (3) ברכב כאמור בתקנה 179(א) (4) באוטובוס זעיר. 183א. רישיון נהיגה דרגה D2 (תיקון: תשס"ז) רישיון נהיגה דרגה D2 הוא רישיון לנהוג באוטובוס זעיר וברכב כאמור בתקנה 180. 183ב. רישיון נהיגה דרגה D3 (תיקון: תשס"ז) הוא רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה 184(א)(1) ו-(3), ובאוטובוס זעיר פרטי. 184. רשיון נהיגה דרגה D1 (תיקון: תשכ"ד, תשס"ה, תשס"ז) (א) רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רשיון לנהוג - (1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג ומספר מקומות הישיבה, על פי רישיונו, אינו עולה על 16 נוסעים למעט הנהג; (2) במונית ברכב סיור ובאוטובוס זעיר; (3) ברכב כאמור בתקנה 180. (ב) (בוטלה) 185. רשיון היגה דרגה D (תיקון: תשכ"ד, תשס"ה) רשיון נהיגה דרגה D הוא רישיון לנהוג - (1) באוטובוס; (2) ברכב כאמור בתקנות 180 ו-184; (3) ברכב מדברי שמשקלו המותר עולה על 3,500 ק"ג ובטיולית; (4) ברכב סיור. 186. רשיון נהיגה דרגה 10 (תיקון: תשכ"ד) רשיון נהיגה דרגה 10 הוא רשיון לנהוג ברכב כאמור בתקנות 182-180. 187. רשיון נהיגה דרגה 11 (תיקון: תשל"ז, תשמ"ב, תשמ"ח, תשמ"ט) רשיון נהיגה דרגה 11 הוא רשיון לנהוג - (1) באוטובוס; (2) ברכב כאמור בתקנות 178(1), (3) ו-(4) ו-181; (3) ברכב חשמלי וכן ברכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפי רשיונו אינו עולה על 4000 ק"ג ואם רכב כאמור מסיע נוסעים, לא יעלה מספרם על אחד-עשר, לרבות הנהג. 188. רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים (תיקון: תשכ"ד, תש"ל, תשל"ז, תשל"ח, תשל"ט, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ג27, תשנ"ט, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז) (א) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה A2 או דרגה 1 לאדם שמלאו לו שש עשרה שנים ובלבד שהמציא הסכמה בכתב למתן הרשיון מאת הורו או אפוטרופסו, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים. (ב) (בוטלה) (ג) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה B לאדם שמלאו לו שבע עשרה שנים. 189. סייגים למתן רשיונות נהיגה מסויימים (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ה, תשכ"ח, תשל"א, תשל"ג, תשל"ז, תש"ם, תשמ"ג, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד, תשנ"ה, תשס"ה49, תשס"ז, תש"ע)53,31,30, 75 (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 179(1) אלא למבקש שעבר קורס לנהיגה בטרקטור שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית שאישרה, ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל תעודה או אישור על כך. (א1) (בוטלה) (ב) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 182 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה: (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים; (2) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 181(1) במשך תקופה של שנה לפחות שקדמה להגשת הבקשה; (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי; (4) המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג' לפרק השני בחלק ג', על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 182. (ג) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 182 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה: (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים; (2) הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 182 תקופה של שנה אחת לפחות שקדמה להגשת הבקשה; (3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי. (4) המציא אישור רפואי מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים כאמור בסימן ג' לפרק השני בחלק ג', על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 182. (ד) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 184 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה: (1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים; (2) סיים שמונה כיתות לימוד לפחות; (3) הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, את ידיעת השפה העברית, כדי קרוא וכתוב, ידיעת השפה הערבית במידה הדרושה וכן ידיעה בסיסית באנגלית או בצרפתית במידה הדרושה; (4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; (5) המציא אישור רפואי כאמור בסימן ג' לפרק השני בחלק ג', מהמכון לבטיחות בדרכים, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי; (6) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי, ובין היתר במתן עזרה ראשונה רפואית, נהיגה נכונה כמשמעותה בתקנה 549 וכיבוי שריפות, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך; (7) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 או 181 בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה. (ה) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 185 אלא אם כן נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים בתקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים לפי הענין, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 180 או 181, בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה ואולם אם הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 183 כנוסחה ערב תחילת התקנות המתקנות, לא יחולו עליו התנאים האמורים בתקנת משנה (ד)(2), (3) ו-(6) ויהיה פטור מבחינה עיונית. (ו) (בוטלה) (ז) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 178 אלא אם כן מלאו למבקש 21 שנים והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך תקופה של שנה אחת לפחות קודם להגשת הבקשה. (ח) לענין תקנה זו ותקנות 190 ו-203(ב), רשאית רשות הרישוי לאשר כי תקופה שבה היה אדם בעל רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, תיחשב כתקופה שבה היה בעל רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת הרישיון הלאומי שלו. (ט) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183א אלא אם כן היה המבקש בעל היתר לפי תקנה 7(ב) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000. (י) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183ב אלא אם כן המבקש - (1) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות; (2) סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך; (3) עמד במבחן שליטה. 189א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ז) 190. היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ (תיקון: תשכ"ח, תש"ל, תשל"א, תשל"ה, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ז, תשמ"ט, תש"ס, תשס"ב, תשס"ה49, תשס"ז) 63 רשות הרישוי רשאית לתת היתר - (1) (בוטלה) (2) כאמור בתקנה 180(א)(3) אם המבקש - (א) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות; (ב) מלאו לו 21 שנים; (ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; (ד) סיים בהצלחה קורס לנהגי אמבולנס, רכב כיבוי אש או רכב ביטחון, לפי הענין, ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך; (3) כאמור בתקנה 181(3) אם המבקש - (א) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 181 במשך שנתיים לפחות; (ב) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים; (ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; (ד) סיים בהצלחה קורס למפעילי רכב חילוץ וגרירה ובידו אישור על כך. (4) (בוטלה) (5) כאמור בתקנה בתקנה 177 אם המבקש - (א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 177; (ב) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; (ג) סיים קורס עזרה ראשונה שאושר בידי מנהל משרד הבריאות או מי מטעמו; (ד) סיים קורס נהיגת אופנוע בחירום שאישרה רשות הרישוי. ואולם אם היה למבקש היתר לפי תקנה 190(2), יהיה פטור מן התנאים הקבועים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג). משפט תעבורהתקנות התעבורה