בחינות תאוריה - תקנות התעבורה

בחינות תאוריה - תקנות התעבורה 202. בדיקות לפני בחינה (תיקון: תשמ"ג) מבקש רשיון נהיגה שקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור בסימן ג', יצהיר לפני כל בחינה אם חל או לא חל כל שינוי במצב בריאותו כמפורט בטופס שמילא רופא כאמור בתקנה 192, וכן כי לא נפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה. 203. בחינות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ב, תשנ"ט, תשס"ה, תשס"ז) (א) מבקש רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מבקש רשיון לפי תקנה 176 שבידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שלוש שנים לפחות, יהיה פטור מבחינה עיונית, ובבחינה המעשית יהיה פטור ממבחן התנהגות בדרך. (ג) מבקש רשיון לפי תקנה 176 אשר עבר את הבחינה המעשית בתלת-אופנוע, רשיונו יוגבל לנהיגה בתלת-אופנוע בלבד. 204. אופן הבחינות (תיקון: תשכ"ח, תש"ל, תשל"א, תשל"ט, תשמ"ד, תשנ"א, תשנ"ד) (א) הבחינה תיערך במקום, בזמן וברכב שתורה רשות הרישוי. (ב) לא תיערך בחינה אלא ברכב שקיים לגבי נהיגתו של הנבחן בו בעת הבחינה ביטוח להנחת דעתה של רשות הרישוי. (ג) נבחן הנוהג ברכב, כשהוא מלווה על-ידי בוחן, פטור מחובת רשיון נהיגה. (ד) הבחינה באופנוע יכול שתיערך כשהבוחן מלווה עד שלושה נבחנים כאשר הבוחן והנבחנים נוהגים כל אחד, באופנוע; לא תיערך בחינה כאמור בתקנת משנה זו אלא אם כל אחד מהנבחנים עמד במבחנים של כושר שליטה ברכב שנערכו במקום שאושר לכך על-ידי רשות הרישוי. (ה) (בוטלה) 205. הבחינה העיונית (תיקון: תשכ"ד, תשס"ז) בבחינה העיונית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בנושאים אלה, כולם או מקצתם: (1) דיני התעבורה; (2) צורת התמרורים, משמעותם והמודעות המצויות בהם או בקשר להם; (3) התנהגות בדרך; (4) אופן פעולת רכב מנועי, חלקיו ומנועיו, השימוש והטיפול בהם. 206. הבחינה המעשית (תיקון: תשכ"ד, תשס"ז) בבחינה המעשית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בפעולות אלה: (1) התנעה; (2) נהיגה ותימרון במצבים שונים; (3) עצירה, לרבות בלימה; (4) נתינת אותות וסימנים וציות לתמרורים; (5) התנהגות בדרך; (6) טיפול ברכב מנועי. 207. בחינות נוספות (תיקון: תשכ"ד, תשמ"ב, תשנ"ו, תשס"ה) (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 183 ייבחן גם בידיעות על אופן הטענת מטען, הובלתו ופריקתו. (ב) מבקש רשיון נהיגה כאמור בתקנת-משנה (א) וכן מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בכיבוי שריפות ברכב מנועי. (ג) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בענינים אלה, כולם או מקצתם: (1) ידיעת השפה העברית המדוברת; (2) ידיעות בשפה הערבית במידה הדרושה למילוי תפקידו כנהג ציבורי; (3) ידיעת הארץ, ישוביה ומוסדותיה החשובים; (4) עקרונות התנהגות של נהג ציבורי; (5) הגשת עזרה ראשונה לנפגעים. 207א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ג) 208. מסירת פרטים ותשובות (תיקון: תשכ"א) מי שחייב להיבחן כאמור בסימן זה חייב להמציא לבוחן פרטים מלאים ונכונים או תעודות שיידרש. 209. כשלון בבחינה (תיקון: תשס"ז) נכשל מבקש רשיון נהיגה בבחינה, רשאית רשות הרישוי לקבוע את המועד שבו ייבחן שנית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום הבחינה הקודמת. 210. אגרת בחינה נוספת (תיקון: תשכ"ד, תשס"ז) (א) בשעת הגשת בקשה להיבחן ישלם המבקש את אגרת הבחינה כמפורט בתוספת הראשונה חלק א'. (ב) לא התייצב המבקש לבחינה, או התייצב ונכשל בה, ונקבע לו מועד נוסף לבחינה, ישלם המבקש אגרת בחינה כאמור בתקנת-משנה (א). (ג) חובת תשלום אגרת בחינה נוספת לפי תקנת-משנה (ב) לא תחול בכל אחד מאלה: (1) הוא לא התייצב לבחינה והודיע לרשות הרישוי לפני מועד הבחינה על אי-התייצבותו למועד שנקבע ונתן סיבה סבירה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, על אי-יכולתו להתייצב; (2) הוא התייצב לבחינה, אך הבחינה לא קויימה בשל תקלות שנתגלו ברכב, בעת הבחינה; (3) הוא התייצב לבחינה והבחינה נדחתה או לא קויימה על פי הוראות רשות הרישוי. משפט תעבורהתקנות התעבורה