הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לבחינה ולבדיקה - תקנות התעבורה

הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לבחינה ולבדיקה - תקנות התעבורה 211. הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור רשות הרישוי רשאית להזמין בעל רשיון נהיגה להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, לשם - (1) בירור כושר הנהיגה שלו, לרבות פסילתו מהחזיק ברשיון או התנאת תנאים ברשיון; (2) בירור נסיבות כל עבירה הנוגעת לכושר הנהיגה שלו, ושעליה הורשע; (3) כל ענין אחר הקשור בכושר הנהיגה שלו וברשיון הנהיגה שבידו, לרבות עניני הסברה והדרכה. 212. הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה (תיקון: תשכ"ח, תשל"ז) (א) רשות הרישוי רשאית בכל עת להזמין בעל רשיון נהיגה לבדיקה רפואית, לרבות בדיקת כושר ולבחינה עיונית ומעשית, והוראות חלק זה - למעט תקנה 209 - יחולו על המוזמן כאילו הוא מבקש רשיון נהיגה. (ב) נכשל בעל רשיון נהיגה בבדיקה או בבחינה, רשאית רשות הרישוי לפסלו מהחזיק רשיון נהיגה או לכלול ברשיון תנאים כאמור בסעיף 53 לפקודה. (ג) האגרה בעד בדיקה רפואית לפי סימן ג' לפרק השני והאגרה בעד הדרכה בנהיגה לפי סעיף 54 לפקודה, יהיו בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה. 212א. הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן (תיקון: תשל"ז) הוזמן בעל רשיון נהיגה לבירור, לבדיקה, לבחינה, לקבלת הסבר או הדרכה בנהיגה, רשאית רשות הרישוי להורות על הפקדת רשיונו עד לסיום הבירור, הבדיקה, הבחינה או ההדרכה, ולתת לו רשיון לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שקבעה ברשיון זמני לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים. 213. השתלמות בנהיגה (תיקון: תשמ"ח, תשנ"א, תשס"ו-56) (א) רשות הרישוי תזמין בכל שנה בעל רשיון נהיגה שבאותה שנה מלאו חמש שנים מיום שקיבל לראשונה את רשיון הנהיגה, שיעבור השתלמות בנהיגה במועד ובמקום שקבעו רשות הרישוי או מי מטעמה ויעמוד בהצלחה במבחן (להלן השתלמות בנהיגה). (ב) משתתף בהשתלמות בנהיגה שנעדר מעל 20% משעות הלימוד שבה, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופה, יראו אותו כמי שלא עבר את ההשתלמות. (ג) רשות הרישוי לא תחדש רשיונו של בעל רשיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א), במועד חידוש הרשיון שיחול לאחר שהוזמן כאמור, אלא אם כן הציג אישור כי עבר השתלמות בנהיגה. (ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רשיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א) מלקבל השתלמות בנהיגה אם קיבל הדרכה אחרת בנהיגה על פי התקנות. (ה) (בוטלה) (תיקון: תשנ"א) 213א. השתלמות מעשית בנהיגה (תיקון: תשס"ג46, תשס"ה) (א) בתקנות 213א עד 213ח - "בעל רישיון נהיגה" - (1) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודת התעבורה, למעט נוהג חדש שהוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה תקנה 179; (2) בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 182, 183, 184 לנהיגת רכב ציבורי ו-185, בעל היתר לפי תקנות 84(ה) או 190(2) ו-(3) לתקנות העיקריות או בעל היתר לפי תקנה 7 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000; (2) בפסקה (2), במקום "לפי תקנות 179א עד 187" יבוא ". "משתלם" - בעל רישיון נהיגה המבקש להשתלם בהשתלמות מעשית. (ב) בעל רישיון נהיגה יעבור השתלמות מעשית בנהיגה (להלן - השתלמות מעשית), בהתאם לתכנית שתכין רשות הרישוי ובמגרש שאישרה לכך ופרסמה לגביו הודעה. (ג) בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)(1) יעבור השתלמות מעשית לאחר תום שישה חודשים מיום שנעשה נוהג חדש וכל עוד הוא נוהג חדש; בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)(2) יעבור השתלמות מעשית מדי חמש שנים. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשות הרישוי תהיה רשאית להתיר לחייל לעבור את ההשתלמות המעשית במהלך 30 חודשים מיום שהחייל נעשה נוהג חדש, אם הוגשה בקשה לגביו על ידי רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל. (ה) רשות הרישוי לא תחדש את רישיונו של בעל רישיון נהיגה אלא אם כן עבר השתלמות מעשית לפי תקנות אלה. 213ב. בקשה לאישור המגרש (תיקון: תשס"ג46) רשות הרישוי תאשר מגרש לקיום השתלמות מעשית (להלן - המגרש), לאחר שיוכיח מבקש האישור להנחתה דעתה, כי התקיימו כל אלה. (1) המגרש תואם את המפרט הטכני שערכה והעמידה לעיון הציבור; (2) מבקש האישור התקשר להעסקתם של מנהל מקצועי ומדריכים שהוסמכו בהתאם לתקנות אלה; (3) בחזקתו של מבקש האישור כלי רכב שישמשו את המשתלמים בהשתלמות המעשית, וקיימת לגביהם תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח וביטוח לכיסוי סיכוני צד שלישי להנחתה דעתה של רשות הרישוי, הכוללים שימוש בכלי הרכב להשתלמות מעשית. (4) לא נתקיים במבקש האישור האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה מבקש האישור תאגיד, לא נתקיים בבעלי התאגיד האמור בתקנה 15ב(1) עד (3). 213ג. מדריך בהשתלמות מעשית (תיקון: תשס"ג46, תשס"ה) (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מדריך בהשתלמות מעשית, למבקש שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא תושב ישראל; (2) הוא בעל רישיון להוראת נהיגה או מחזיק בידו תעודת בוחן נהיגה שנתנה רשות הרישוי; (3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; (4) הוא בעל רישיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש להדריך בהשתלמות מעשית בתקופה של 5 שנים לפחות, ועמד במבחן שליטה בו; על אף האמור בפסקה זו, רשאי בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 180, 181, 182 או 183 לשמש מדריך בהשתלמות מעשית לבעל רישיון נהיגה לפי תקנה 184 לנהיגת רכב ציבורי (5) סיים קורס למדריכים בהשתלמות מעשית ועמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח להנחת דעתה כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם הדרכה בהשתלמות מעשית. (ג) תפקידי מדריך בהשתלמות מעשית הם כלהלן: (1) לוודא כי נתקיימו במשתלם הוראות תקנה 213ו; (2) לערוך את ההשתלמות המעשית לפי תכנית הלימודים שהכינה רשות הרישוי. 213ד. מנהל מקצועי של מגרש (תיקון: תשס"ג46) (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מנהל מקצועי של מגרש למבקש שנתקיימו בו כל אלה: (1) הוא תושב ישראל; (2) הוא בעל הסמכה למדריך בהשתלמות מעשית לפי תקנה 213ג; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי להנחת דעתה של רשות הרישוי; (4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; (5) מחזיק בידו אחת או יותר מהתעודות האלה: כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב כמשמעותו בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, שמאי רכב כמשמעותו בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980, בוחן רכב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, מנהל מקצועי של בית ספר לנהיגה כמשמעותו בתקנה 251 או קצין בטיחות בתעבורה כהגדרתו בתקנה 579. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי, על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח, להנחת דעתה, כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם ניהול מקצועי של מגרש. (ג) תפקידי מנהל מקצועי של מגרש הם כלהלן: (1) לפקח על עריכת ההשתלמות המעשית לפי תכנית ההשתלמות שהכינה רשות הרישוי; (2) לפקח על קיום התנאים האמורים בתקנה 213ב; (3) לפקח על תקינות וכשירות כלי הרכב שבחזקת המגרש בהתאם להוראות כל דין; (4) לערוך השתלמויות מקצועיות למדריכים במגרש, לפי הוראות רשות הרישוי; (5) לברר תלונות שהוגשו בכל הקשור להשתלמות מעשית. 213ה. ועדת חריגים (תיקון: תשס"ג46) (א) רשות הרישוי תמנה ועדת חריגים בת 5 חברים כלהלן (1) שני נציגים של משרד התחבורה, שאחד מהם ישמש יושב ראש הועדה; (2) נציג של האגף להכשרה מקצועית במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה; (3) נציג הארגון של מורים לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של מורים לנהיגה; (4) נציג ציבור. (ב) ועדת החריגים תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה. (ג) ועדת החריגים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצתה בדבר מתן פטור כאמור בתקנות 213ג(ב) או 213ד(ב), לפי הענין. 213ו. תנאים לביצוע השתלמות מעשית (תיקון: תשס"ג46) לא תבוצע השתלמות מעשית אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) רישיון הנהיגה של המשתלם הוא בר תוקף; (2) לרכב שבו מתבצעת השתלמות מעשית יש רישיון רכב תקף וביטוח כאמור בתקנה 213ב(3). 213ז. סמכות רשות הרישוי (תיקון: תשס"ג46) (א) רשות הרישוי רשאית למנות מפקח מטעמה שיהיה רשאי - (1) להיכנס בכל עת למגרש, לבקש הצגת כל מסמך או קובץ מחשב וכל פרט אחר הנוגע להפעלת המגרש; (2) לזמן בכל עת את בעל המגרש, המנהל המקצועי של המגרש או מדריך בהשתלמות מעשית לבירור כל ענין הנוגע לביצוע ההשתלמות המעשית. (ב) רשות הרישוי רשאית לבטל, להתלות, לסרב לחדש או להתנות תנאים באישורו של מגרש, או בהסמכתו של מנהל מקצועי של מגרש או מדריך בהשתלמות מעשית אם - (1) הופרו הוראות תקנות אלה או הוראות כתב ההסמכה; (2) חל שינוי בפרט מן הפרטים אשר בהסתמך עליו ניתן האישור או כתב ההסמכה, או שנתברר כי פרטים אלה לא היו נכונים בעת מסירתם. 213ח. תוקף הסמכות (תיקון: תשס"ג46) אישור מגרש לפי תקנה 213ב או הסמכה לפי תקנות 213ג ו-213ד יהיו לתקופה של 5 שנים, אלא אם כן החליטה רשות הרישוי אחרת במקרה מסוים מראש. 214. משלוח ההזמנה (תיקון: תשס"א, תשס"ז) 60 הזמנה תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת שנרשמה במאגר נתוני הנהגים של רשות הרישוי, ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון בתום שבעה ימים משליחתה, אלא אם כן הכתובת הרשומה כאמור יסודה בטעות של רשות מרשויות המדינה. 215. חובה להתייצב (תיקון: תשמ"ד) (א) בעל רשיון שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, אלא אם נתן לרשות הרישוי, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי-יכלתו להתייצב. (ב) לא התייצב בעל רשיון שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות הרישוי סיבה סבירה לאי יכלתו להתייצב, רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רשיון הנהיגה שלו עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה. משפט תעבורהתקנות התעבורה