אגרות רשיון נהיגה - תקנות התעבורה

אגרות רשיון נהיגה - תקנות התעבורה 219. אגרת רשיון נהיגה (תיקון: תשכ"ד, תשנ"ט, תש"ס) (א) אגרה בעד רשיון נהיגה או חידוש רשיון נהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה חלק א'. (ב) מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה ישלם את האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לבנק מורשה על פי דין, לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי. (ג) מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה אשר התקיים בו האמור בתקנה 174(ב), לא ישלם את האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו, אלא לפי אישור רשות הרישוי. 220. פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ד) (א) נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת חוץ או פקיד המועסק על-ידי נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ, שהם אזרחי חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רשיון נהיגה, ובלבד שאותה מדינה מעניקה פטור מקביל. (ב) נציג של ארגון האומות המאוחדות או אדם המועסק בשליחות מטעם ארגון האומות המאוחדות וכן פקיד המועסק על ידי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי-חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רשיון נהיגה. (ג) (בוטלה) 220א. החזרת אגרה (תיקון: תשל"ה) הוכח להנחת דעתה של רשות הרישוי שבעל רשיון נהיגה אינו מסוגל עוד מחמת נכות לנהוג ברכב או נפטר בתקופת תקפו של הרישיון, רשאית היא לבטל את הרשיון ולהחזיר למי שזכאי לכך את האגרה בשיעור של 12/1 מן האגרה ששולמה בעדו, בעל כל חודש של יתרת תקופת תקפו. משפט תעבורהתקנות התעבורהאגרהרישיון נהיגה