תלמיד נהיגה - תקנות התעבורה

תלמיד נהיגה - תקנות התעבורה 221. גיל הלומד נהיגה (תיקון: תש"ל, תשל"א, תשל"ה, תשל"ז, תשמ"א, תשנ"א, תשנ"ג27, תשנ"ד, תשנ"ט, תשס"א, תשס"א, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ז) (א) לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על-ידי נהיגת הרכב בדרך אלא לאחר שמלאו לו: (1) שש עשרה שנים - (א) אם הוא לומד לנהוג באופנוע כאמור בתקנה 176 ובלבד שהמציא למורה הנהיגה הסכמה בכתב של הורו או אפוטרופסו ללימוד הנהיגה, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים; (ב) אם הוא לומד לנהוג במכונה ניידת; (ג) אם הוא תלמיד במגמת מכונאות רכב בבית ספר מקצועי שאישרה, לצורך זה, רשות הרישוי ונתנה לו היתר ללמוד נהיגה. (2) שמונה-עשרה שנה - אם הוא לומד לנהוג ברכב אחר. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי אדם ללמוד נהיגה ברכב מנועי - (1) כאמור בתקנה 180(א) לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי; (2) שבע עשרה שנה לגבי תקנה 181(א)(1), ובלבד שלא יינתן רשיון נהיגה לפי התקנה האמורה אלא אם מלאו למבקש שמונה עשרה שנים. (ג) (1) מבקש רשיון נהיגה לא ייבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנות 206 ו-207 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 180, ושבע עשרה שנים וחצי אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 181. (2) על אף האמור בפסקה (1), מבקש המיועד לשרות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, ואושר כי הוא נתקבל להכשרה קדם-צבאית בנהיגת רכב כבד וכי הוא לומד נהיגה אצל מורה מטעם צבא-הגנה לישראל, לא ייבחן כאמור בתקנות 202 עד 210 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים. (ג1) מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178 רשאי להיבחן בבחינה העיונית כאמור בתקנה 205 שישה חודשים לפני הגיל המוקדם ביותר שבו הוא רשאי להיבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנה 206 ואולם אם הבחינה העיונית נערכת במסגרת בית ספרו בסיום לימודי חינוך תעבורתי שאישרה רשות הרישוי - אם מלאו לו 16 שנים. (ד) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנה 179 רשאי ללמוד נהיגה בטרקטור אם מלאו לו חמש-עשרה שנים. 222. כשירות רפואית של הלומד נהיגה (תיקון: תשכ"ד, תשל"ז) לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על-ידי נהיגת הרכב בדרך אלא אם נבדק לפי סימן ג' לפרק השני וקיבל אישור רפואי לנהיגה. 223. אחריות המלמד נהיגה (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ז, תשל"ז, תשנ"א, תשנ"ז)34 (א) לא ידריך אדם ולא יורה נהיגה בבית-ספר אלא למי שנתמלאו בו הוראות התקנות 221 ו-222. (ב) לא ידריך אדם באופנוע ולא יורה נהיגה באופנוע אלא אם המדריך או המורה וכן המתלמד, הכל לפי הענין, חובשים קסדת מגן מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ג) המורה נהיגה ברכב בבית-ספר או המדריך אדם בנהיגה אחראי לקיומן של תקנות אלה בשעת ההוראה או ההדרכה. דיני חינוךמשפט תעבורהתקנות התעבורה