בתי ספר לנהיגה - תקנות התעבורה

בתי ספר לנהיגה - תקנות התעבורה 224. בקשה לרשיון (תיקון: תשל"ז) בקשת רשיון להחזקת בית-ספר ולניהולו לפי סעיף 15 לפקודה (להלן - רשיון בית-ספר) תוגש לרשות הרישוי שבמחוזה מבקשים להקים את בית-הספר. 225. מתן רשיון (תיקון: תשל"ה, תשל"ט, תשמ"ה, תשמ"ז) (א) לא יינתן רשיון בית-ספר אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי עומדים לרשותו: (1) מקום מתאים למשרד, למתן שירותים של בית-ספר לנהיגה, להוראה עיונית ולהחניית הרכב של בית-הספר, ובלבד שלא יהא בו מטרד או הפרעה לסדרי התנועה או לבטיחותה ולא יתנהל בו עסק אחר מלבד הוראת נהיגה; (2) כלי רכב רשומים על שמו או על שם מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר, מן הסוג המתאים להוראת נהיגה בבית ספר לנהיגה לפי מפרטים שקבעה רשות הרישוי ומותקנים בהם מיתקנים וציוד אחר שדרשה רשות הרישוי כדי להבטיח למי שמורה נהיגה בשעת ההוראה או לבוחן נהיגה בשעת הבחינה את השליטה המלאה ברכב; (3) המיתקנים והציוד הדרושים לצרכי הוראה; (4) מנהל מקצועי שרשות הרישוי נתנה לו היתר לניהול בית-ספר שיעמוד לרשות בית-ספר אחד בלבד. (ב) לא נתקיים במבקש האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא נתקיים האמור בתקנה 15ב(1) עד (3). 225א. בית-ספר לנהיגת טרקטורים (תיקון: תשל"ה) (א) לא יינתן רשיון לבית-ספר ללימודים עיוניים בנהיגת טרקטור, אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה: (1) מקום ומשרד מתאימים ללימודים עיוניים לנהיגת טרקטורים; (2) מיתקנים וציוד הדרושים להוראה העיונית; (3) מנהל מקצועי שמינתה לכך רשות הרישוי. (ב) לא יינתן רשיון לבית-ספר ללימודים מעשיים בנהיגת טרקטור אלא אם המבקש הוכיח לרשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה: (1) מגרש אימונים במקום מתאים שאישרה לכך רשות הרישוי; (2) טרקטורים וגרורים מסוג ובמספר שתקבע רשות הרישוי; (3) מנהל מקצועי שניתן לו היתר מאת רשות הרישוי; (4) מקום מתאים למשרד בית-הספר; (5) מיתקנים וציוד הדרושים להוראת נהיגה בטרקטורים. 225ב. אגרת רשיון לבית ספר (תיקון: תשמ"ז) אגרה בעד רשיון בית-ספר לנהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה חלק ב' וכאמור בתקנה 15א. 226. סמכויות הרשות רשות הרישוי רשאית לאשר את המנהל המקצועי או לסרב לאשרו, או להגביל ברשיון את המספר והסוג של כלי הרכב שיורשו לבית-הספר ולקבוע בו את אזור פעולתו. 227. רשיון לתאגיד (א) ניתן רשיון בית-ספר לתאגיד - לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על-ידי הוספה או החלפה של חבר או שותף, או על-ידי העברת השליטה בתאגיד או על-ידי העברה, הוספה, חלוקה חדשה של זכויות, או על-ידי ביטול, העברה או הקצאה חדשה של מניות, בין חברי התאגיד לבין עצמם או ביניהם לבין מי שאינו חבר התאגיד - אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת רשות הרישוי. (ב) ניתן רשיון בית-ספר לתאגיד שהשליטה בו היתה בידי תאגיד אחר או שהיו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות תקנת משנה (א) גם על התאגיד האחר. 228. העברת רשיון בית-ספר לא יעביר אדם רשיון בית-ספר בכל דרך שהיא, ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל בית-ספר על פי רשיון זה, אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי. 229. הצגת רשיון בעל רשיון בית-הספר יחזיקו במקום בולט בבית-ספרו. 230. סימני היכר (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הוראת נהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקום ואופן ציונם על הרכב. (ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך המשתמש ברכב לסמן את הרכב כאמור בשעת הוראת הנהיגה. (ג) לא יסמן אדם רכב בסימן היכר כאמור, ולא ינהג ברכב הנושא סימן היכר כאמור בזמן שאין מורים בו נהיגה. 231. בקורת הרכב והציוד בעל בית ספר ימציא לרשות הרישוי לשם בדיקה ובקורת, בכל עת שתדרוש ובכל מקום שתקבע, את הרכב והציוד המשמשים לצרכי הוראת נהיגה בבית ספרו. 232. סמכות להיכנס לשם בקורת רשות הרישוי, או מי שהוסמך על ידיה לצורך זה (להלן - המבקר), רשאית בכל עת סבירה להיכנס לכל בית ספר לשם - (1) בדיקת הרכב, הציוד והמיתקנים ובקורת עליהם; (2) בקורת שיטות ההוראה; (3) בקורת הרשיונות הנדרשים לפי תקנות אלה וכל דבר הנוגע לפיקוח על בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה. 233. הזמנת בעל בית-ספר (א) לא מצאה רשות הרישוי או המבקר את בעל בית הספר או את מנהלו המקצועי במשרד בית הספר, יתייצב בעל בית הספר או מנהלו המקצועי במקום או במועד שקבעו. (ב) הודעה הקובעת מועד ומקום כאמור, יראו אותה כאילו נמסרה בתום שבעה ימים מיום שליחתה, אם נשלחה בדואר רשום לפי המען שברשיון בית הספר. 234. העסקת מורה מוסמך בלבד (א) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראת נהיגה אלא מורה מוסמך ולא ירשה למי שאינו מורה מוסמך להורות נהיגה בבית ספרו. (ב) לא יעסיק בעל בית ספר מורה מוסמך בהוראת נהיגה אלא באותו סוג רכב שהמורה הורשה להורות בו לפי הרשיון להוראת נהיגה שניתן לו על פי סעיף 15 לפקודה. (ג) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראה עיונית אלא מורה מוסמך שקיבל מאת רשות הרישוי היתר להוראה עיונית. 235. תכנית לימודים (א) רשות הרישוי רשאית לקבוע לבית ספר תכנית לימודים. (ב) קבעה רשות הרישוי תכנית לימודים כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך להורות נהיגה לפי התכנית, אך מותר להם להוסיף על התכנית. 235א. אופן הוראת נהיגה באופנוע (תיקון: תש"ל, תשנ"א) (א) הוראת נהיגה מעשית באופנוע תיעשה בשני שלבים. (ב) בשלב הראשון ילמד התלמיד שליטה באופנוע כשהלימוד נעשה במגרש שהוכשר לצורך זה או במקום אחר כשאין בלימוד בו כאמור כדי להפריע או לסכן עוברי דרך ואושר על ידי רשות הרישוי; בסיום שלב זה ייבחן התלמיד בדרך שתורה רשות הרישוי על ידי מורה מוסמך או על-ידי המנהל המקצועי של בית הספר שבו הוא לומד. (ג) בשלב השני ילמד התלמיד התמצאות בתנועה בדרך, ובלבד שלא ילמד מורה מוסמך תלמיד בשלב השני אלא אם התלמיד עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנת-משנה (ב). (ד) הוראת הנהיגה בשלב השני כאמור בתקנת-משנה (ג) יכול שתיעשה כשהמורה מלווה עד שלושה תלמידים כאשר המורה והתלמידים נוהגים כל אחד באופנוע. (ה) (בוטלה) (תיקון: תשנ"א) 236. הוראה ברכב שאושר (א) לא יורה אדם נהיגה ולא ירשה בעל בית ספר להורות נהיגה בבית ספרו אלא ברכב שאושר בכתב לצורך זה על ידי רשות הרישוי. (ב) לא יינתן אישור אלא לרכב שקיים לגביו ביטוח סיכוני צד שלישי, להנחת דעת רשות הרישוי, שתוקפו כתקופת תוקף האישור. 236א. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ג) 237. הפסקת תקפו של אישור הוכח לרשות הרישוי שמשתמשים בבית ספר ברכב שאינו מתאים, או שחדל להתאים, לתנאים המפורשים בתקנה 225(א)(2), רשאית היא, בצו שיישלח לבעל בית הספר בדואר רשום, להפסיק את תקפו של האישור שניתן לגבי אותו רכב; ניתן צו כאמור, יחזיר בעל בית הספר לרשות הרישוי את האישור תוך 5 ימים מיום שנשלח אליו הצו. 238. פירוק מיתקנים שברכב בעל בית ספר שקיבל צו כאמור יפרק מיד את המיתקנים המיוחדים שברכב המשמשים להוראת נהיגה וימסור על כך הודעה בכתב לרשות הרישוי עם החזרת האישור כאמור בתקנה 237. 239. אי שימוש ברכב כל עוד הצו האמור בתקפו לא ישתמש בעל בית ספר ברכב שלגביו ניתן הצו לצורך הוראת נהיגה ולא ירשה לאחר להשתמש בו כאמור. 240. החזרת אישור תוקנו הפגמים שבגללם ניתן הצו, רשאית רשות הרישוי לבטל את הצו ולהחזיר את האישור לבעל בית הספר. 241. ספר רישום בעל בית ספר ינהל ספר רישום ערוך יום-יום, בצורה שקבעה רשות הרישוי, ובו יצויין לגבי כל תלמיד לחוד - (1) שמו, מענו וגילו; (2) תוצאות הבדיקה הרפואית בה עמד; (3) מועד התחלת הלימודים; (4) מספר השיעורים, סדרם ותמציתם; (5) מועד סיום הלימודים; (6) פרטי הבחינות שנבחן ותוצאותיהן. 242. המצאת ספר רישום בעל בית ספר חייב להמציא לרשות הרישוי או למבקר את ספר הרישום בכל עת שיידרש. 243. המצאת מסמכים אחרים בעל בית ספר ימציא לרשות הרישוי דו"חות, הודעות, פרטים או מסמכים אחרים הנוגעים לפעולות בית הספר ככל אשר רשות הרישוי תדרוש ממנו וימסור פרטים נכונים ומלאים ותשובות נכונות ומלאות ככל שיידרש. 244. מתן תעודה (א) בעל בית-ספר יתן לרשות הרישוי לגבי כל אדם שלמד בבית-ספרו, עם גמר הלימוד או הפסקתו, תעודה בצורה שקבעה רשות הרישוי ובה יצויין: (1) שם בית-הספר ושמות מוריו שאצלם למד; (2) סוג הרכב עליו למד ומספר רשיון ההחזקה של הרכב; (3) מספר השיעורים שקיבל וסדרם; (4) מועדי תחילת הלימודים וסיומם; (5) תוצאות הבחינות שנערכו בבית-הספר בהן נבחן. (ב) התעודה תהיה חתומה על-ידי בית-הספר ומנהלו המקצועי. (ג) לא יידרש כל תשלום או תמורה בעד מתן תעודה כאמור. דיני חינוךמשפט תעבורהתקנות התעבורהבית ספר