מורים לנהיגה - תקנות התעבורה

מורים לנהיגה - תקנות התעבורה 245. בקשה לרשיון (תיקון: תש"ל, תשל"ח) (א) בקשה למתן רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 לפקודה או היתר להוראה עיונית כאמור בתקנות 234(ג) ו-245 (ב) או היתר לניהול מקצועי כאמור בתקנה 225(א)(4) תוגש לרשות הרישוי. (ב) לא יעסוק אדם בהוראה עיונית אלא אם קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי. 246. סמכות לבחון (תיקון: תש"ל) (א) הבחינות למורים מוסמכים ייערכו על-ידי רשות הרישוי או מי שהסמיכה לכך והן יתקיימו במועד ובמקום שקבעה רשות הרישוי. (ב) כל בחינה יכול שתיערך שלבים שלבים שכל אחד מהם יהיה במועד אחר. (ג) בעד הבחינות לפי סימן זה ישולמו האגרות המפורטות בחלק ב' של התוספת הראשונה. 247. תנאים למבקש רשיון (תיקון: תש"ל, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ז, תשנ"א, תש"ס, תשס"ו) (א) על המבקש רשיון להוראת נהיגה ברכב מנועי, למעט טרקטור, לעמוד בתנאים אלה: (1) מלאו לו 21 שנה; (2) הוא תושב ישראל; (3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב. (4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199 (א)(2) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו-193; (5) סיים שתים עשרה שנות לימוד; (6) עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו על-ידי רשות הרישוי בנושאים שלהלן: (א) מבחני התאמה; (ב) מבחני ידע בנושאים: גיאומטריה, מתמטיקה, פיסיקה ועברית, ברמה של עשר שנות לימוד בהתאם לתכנית מאושרת על-ידי משרד החינוך והתרבות; (7) הוא בעל רשיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש רשיון הוראה, והוכיח, בדרך שהורתה רשות הרישוי, את כושר נהיגתו ברכב האמור להנחת דעתה; (8) היה לו רשיון נהיגה במשך שלוש שנים לפחות לרכב מהסוג שלגביו מבוקש רשיון ההוראה. (ב) הוראות תקנת משנה (א), למעט פיסקה (6), יחולו גם לגבי מבקש רשיון הוראה לטרקטור. (ג) (בוטלה) 248. תנאים למתן רשיון (תיקון: תש"ל, תשל"ו) (א) לא יינתן רשיון להוראה אלא אם המבקש - (1) הוא בוגר בית-ספר להכשרה מקצועית למורים מוסמכים לנהיגה אשר אושר על ידי רשות הרישוי ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה; (2) עמד בהצלחה בבחינות למורים מוסמכים בגמר הלימודים בבית-הספר, בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על-ידי רשות הרישוי; (3) לא הועסק במשרד הרישוי במשרד התחבורה בתקופה של שנה אחת שקדמה למתן הרשיון. (ב) רשיון הוראה לטרקטור לגבי מבקש אשר אינו ממלא אחר האמור בתקנת משנה (א), יינתן לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או שאושרה על-ידי רשות הרישוי. (ג) (1) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל היתר להוראה עיונית. (2) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר לא נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל רשיון להוראה עיונית לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי רשות הרישוי. 249. (בוטלה) (תיקון: תשס"ה) 250. פטור (תיקון: תש"ל, תשל"ו, תשמ"ג, תשס"ד) (א) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, אם הוא עולה חדש או תושב חוזר ועסק כמורה לנהיגה בחוץ לארץ. (ב) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד בוחן נהגים או מורי נהיגה, ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת נהגים או מורי נהיגה, בתקופה של לפחות 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה ובהמלצת מנהל המשרד מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, למעט התנאי האמור בתקנה 248(א)(3). (ג) רשות הרישוי רשאית לפטור מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולם או מקצתם, למעט התנאים האמורים בתקנות 247(א)(3) ו-248 (א)(3), מבקש רישיון שעסק בפועל בהוראת נהיגה בצבא הגנה לישראל (להלן - מורה נהיגה צבאי), במשך שתים עשרה שנים שהחלו אחרי יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) או אם נתקיימו בו אלה: (1) שימש מורה נהיגה צבאי במשך שתים עשרה שנים לפחות שהסתיימו לא לפני יום י"ט באב התשנ"ט (1 באוגוסט 1999) או שימש מורה נהיגה צבאי במשך שמונה שנים לפחות שתחילתן לא יאוחר מיום כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002); (2) סיים בהצלחה קורס הסבה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי; אם שימש מורה נהיגה צבאי במהלך אחת התקופות האמורות בפסקה (1), כולה או מקצתה, לתלמידים שהיו בעלי רישיון נהיגה - סיים בהצלחה קורס השלמה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי. (ד) רישיון כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה מן הסוג התואם את דרגת רישיון הנהיגה הגבוהה ביותר שבהוראתה עסק מורה הנהיגה הצבאי במשך שנתיים לפחות. (ה) על אף האמור בתקנת משנה (ג)(1), רשאית רשות הרישוי ליתן פטור כאמור בתקנת משנה (ג), כולו או מקצתו, למי ששימש מורה נהיגה צבאי במשך שש שנים לפחות ועיסוקו כמורה נהיגה צבאי הופסק על ידי צבא הגנה לישראל לאחר כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002). 250א. תנאי להוראת נהיגה (תיקון: תשמ"ו) לא יורה בעל רשיון להוראת נהיגה אלא במסגרת בית ספר לנהיגה בעל רשיון בר תוקף על פי סימן ב' לפרק זה. דיני חינוךמשפט תעבורהתקנות התעבורהמורים