רשיון רכב - תקנות התעבורה

רשיון רכב - תקנות התעבורה 271. בקשה לרישום ולרשיון רכב (תיקון: תשכ"א, תשכ"ו, תשל"ז, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ד, תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ג, תשס"ט) (א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומם, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע. (ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב לפי מספר השלדה, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח, לפי דרישת רשות הרישוי, כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייב בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו. (ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה המבקש יבואן, המבקש לרשום רכב על שמו, רשאית רשות הרישוי לרשום את הרכב על שמו אף אם לא שולמו מסי היבוא החלים על הרכב. (ב2) רכב שנרשם על שם יבואן כאמור בתקנת משנה (ב1), יראוהו עם רישומו כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290 ורשות הרישוי תרשום זאת במרשם כלי הרכב, עד למועד שבו תודיע רשות המסים לרשות הרישוי כי שולמו מסי היבוא בעדו; (ג) נרשם רכב כאמור בתקנה 274 וניתן עליו רשיון רכב, לא תתקבל לגביו בקשה לרשיון חדש, אלא לחידוש רשיון. (ד) (בוטלה) (ה) בתקנה זו, "הבעל" לרבות אחד מאלה: (1) הבעל הרשום ברשיון הרכב; (2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד אם הרכב רשום על שם תאגיד; (3) מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב; (4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה. "יבואן" - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978; "מסי היבוא" - מכס, מס קניה ביבוא, מס ערך מוסף ביבוא ומסים והיטלים אחרים המוטלים ביבוא. 271א. רישום סוג הרכב (תיקון: תשס"ה, תשס"ט) (א) בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282, או לאחר שניתן היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 380, תקבע רשות הרישוי את סיווגו הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להלן: (1) רכב מסוג M - רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים; (2) רכב מסוג N - רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה; (3) רכב מסוג O - גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב עבודה; (4) רכב מסוג L - אופנוע; (5) רכב מסוג T - טרקטור או מכונה ניידת. (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי סיווג משנה של כל אחד מהסיווגים הראשיים ועל פי ייעודו של הרכב ולציין ברישיונו שימוש ייעודי שאישרה לו, אם אישרה; (ג) סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירשם ברישיון הרכב ויחולו על הרכב הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשום. 272. תשלום אגרות (תיקון: תש"ם, תשמ"ו, תש"ס) (א) אגרה בעד רשיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרשיון כנקוב ברשיון הרכב. (ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום. (ג) מבקש רשיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין. 272א. אגרת רישיון רכב של נכה (תיקון: תש"ם, תשס"ג, תשס"ד47) נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה: (1) הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע; (2) הוא רשום על שמו, על שם בן זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו; (3) הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר. 272ב. פטור מטעמים מיוחדים (תיקון: תשס"ג) שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה. 273. הבאת רכב לבדיקה (תיקון: תשכ"א, תשל"ב, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ט, תשנ"א22, תשנ"ב, תשס"ג, תשס"ז) (א) המבקש רשיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה. (ב) הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש. (ב-1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו (ב), מבקש רישיון לרכב פרטי ורכב מסחרי עד 4,000 ק"ג, שיובא על ידי יבואן וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה במוסך של היבואן שייבא אותו; הרכב ייבדק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה מוסמכת, על פי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב, וכדי לברר אם נתקיימו בו הוראות תקנות אלה; בתקנת משנה זו, "יבואן" - כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978. (ג) רכב המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי. (ד) בעליו של רכב כאמור בתקנה 271 יהיה נוכח בעת הבדיקה כאמור. (ה) המבקש חידוש רשיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב, יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה. (ו) המבקש חידוש רשיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה בנוסח שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין. 273א. בדיקת פליטת עשן מרכב-22 (א) רכב מנועי שבו מותקן מנוע דיזל ייבדק בדיקת פליטת עשן מרכב, על ידי בוחן מורשה כמשמעותו בתקנה 5 לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), תשכ"ג1963. (ב) המבקש רשיון רכב או חידושו לגבי רכב כאמור בתקנת משנה (א) יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ"ד-1963, שניתנה לגבי הרכב לפני הבדיקה אך לא מוקדם מחודש לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273. 273ב. בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשנ"ו, תשס"ה) (א) מערכת הבלמים של אוטובוס, מונית, רכב סיור, טיולית, רכב מדברי, רכב עבודה ושל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג ייבדקו לפחות פעם אחת בכל ששה חודשים במוסך שניתן לו רשיון כדין (להלן - מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273. (ב) חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו. (ג)9 המבקש חידוש רשיון רכב כאמור בתקנת משנה (א) יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה (א). 273ג. בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר (תיקון: תשמ"ז) (א) ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אויר תיבדק המערכת הפניאומטית (להלן בתקנה זו - המערכת) אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חדשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה 273. (ב) המבקש חידוש רשיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת. (ג) ברכב כאמור בתקנה 273ב תיבדק גם המערכת. (ד) תחילתה של תקנה זו - (1) לגבי רכב שבו מותקנת מערכת לפי תקן EEC מס' 71/320 - ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987); (2) לגבי רכב שבו תותקן מערכת כאמור בתקנה 326 - ביום ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987). 273ד. בדיקת חורף (תיקון: תשנ"ח, תש"ס, תשס"ה, תשס"ז, תשס"ט) 60 (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי - אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273. (ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין. (ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה. 274. מתן רשיון רכב (תיקון: תשכ"א, תשכ"ד, תשכ"ו, תשל"ב, תשמ"ז, תשנ"א) מצא בוחן רכב כי נתקיימו ברכב נבדק כל התנאים שבתקנות 271, 272, 273, 273א, 273ב ו-273ג, ידביק בצידו הימני העליון של החלון הקדמי של הרכב תווית שבה יצויין החודש לחידוש הרשיון, יחתים את רשיון הרכב בחותמת כשירות לתנועה וידביק עליו את ספח התווית שהודבקה על חלון הרכב, כאמור. 275. תעודת ביטוח (תיקון: תשל"ב, תשל"ז) (א) המבקש רשיון או חידוש רשיון לרכב מנועי כמשמעותו בפקודת הביטוח ימציא לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקות רכב - (1) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה בהתאם לפקודת הביטוח; או (2) ראיה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הרכב הוא רכב שנתמלאו בו הוראות סעיף 4(3)(ד) לפקודת הביטוח. (ב) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284 ימציא לרשות הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה (א). (ג) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284א יציג בפני מקבל ההצהרה, לפי דרישתו, את הבקשה לרישום שינוי בעלות, שטר מכר, והתעודה כאמור בתקנת משנה (א). 276. תקופת תוקף הרשיון (תיקון: תשכ"א, תשכ"ד, תשל"ב, תש"ם, תשנ"ו)22 (א) רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת או לתקופה קטנה משנה, אם אין הוראה אחרת בתקנה זו. (ב) רשיון רכב או חידושו לטרקטור יהיה לתקופה של שנתיים. (ג) לא יהיה תוקף לרשיון רכב אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה ובלבד שצורף לפנקס הרכב - (1) אישור על תשלום אגרות והיטלים החתום בחותמת רשות הרישוי או בחותמת הבנק כאמור בתקנה 272, או אישור המעיד על פטור מן האגרות וההיטלים האמורים; (2) חותמת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 274(א) יראו רשיון בר-תוקף מיום תשלום האגרה ולא יהיה בתשלום האגרה כדי לתת תוקף לרשיון למועד שקדם ליום התשלום, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה. (ד) נרשם רכב וניתן עליו רשיון לראשונה, מותר לתת את הרשיון לתקופה של פחות משנה; ובלבד שהאגרה שתשולם עליו תהיה בשיעור של 12/1 מאגרת הרשיון השנתית החלה על הרכב - לכל חודש מלא של תקופת תוקף הרשיון. 276א. סייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית (תיקון: תשכ"ה, תשמ"ה, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ט, תשס"ה51) על אף האמור בתקנות 274 ו-276 לא יינתן רשיון רכב על - (1) אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא אם כן ניתן עליו גם רשיון לפי תקנות 385 או 388; (2) מונית שאינה מסוג זוטובוס, ומונית שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב (בתקנה זו - מונית המיועדת להסעת נכים), אלא אם כן ניתן לגביהם רשיון לפי תקנה 490(א)(1) או (2); (3) מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים, אלא אם כן ניתן לגביה רשיון לפי תקנה 490(א)(2); הוראה זו לא תחול על מי שביום כ' באב התשנ"ג (20 ביולי 1993) היתה רשומה על שמו מונית מסוג זוטובוס. 276ב. פטור (תיקון: תשכ"ה, תש"ל, תשל"א, תשמ"א, תשמ"ד) מאגרת רישום ואגרת רשיון רכב פטור רכב של כל אחד מאלה: (1) עובדי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי חוץ, ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר; (2) הפטריארך הלטיני; (3) הפטריארך היווני-האורתודוכסי; (4) הארכיבישוף האנגליקני; (5) הקוסטוס הפרנציסקני; (6) הפטריארך הארמני-האורתודוכסי; (7) הארכיבישוף החבשי; (8) הארכיבישוף הקופטי; (9) הארכיבישוף הסורי-האורתודוכסי; (10) הארכיבישוף המרוניטי; (11) הארכיבישוף היווני-הקתולי; (12) הארכיבישוף היווני-האורתודוכסי; (13) הבישוף הלטיני; (14) הראש הרוחני של העדה הדרוזית; (15) ראשי הדת הבהאית; (16) ראשי העדה האונגלית-אפיסקופלית; (17)-(18) (בוטלו) 276ג. סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי (תיקון: תשכ"ז, תש"ם) על אף האמור בתקנות 274 ו-276 לא יינתן רשיון לרכב שתקנה 364א חלה לגביו ולא יחודש רשיונו אלא אם נתקיימו הוראות התקנה האמורה. 276ד. תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים (תיקון: תשל"ט, תשנ"א) (א) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת נוזל קורזיבי ולא יינתן לו רשיון אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 819, ולא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומר מתלקח אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 922 ובעל הרכב המציא לרשות תעודת בדיקה ממעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, תשי"ג-1953. (ב) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומרים מסוכנים אלא אם הרכב עומד בדרישות שקבע מנהל אגף הרכב או מי שהוא הסמיך לכך בהודעה ברשומות. 277. תנאים מיוחדים ברשיון רכב (תיקון: תשכ"ו) ברשיון רכב רשאית רשות הרישוי להתנות בין השאר, תנאים בענינים אלה: (1) קביעת מהירות מקסימלית שונה מזו שנקבעה בתקנות שהותקנו על פי הפקודה; (2) קביעת סימון מיוחד לרכב; (3) ציוד, אביזרים ומכשירים, נוסף על הקבוע בתקנות שהותקנו על פי הפקודה; (4) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי-תשלום המכס, המסים, ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תניה כאמור הרשומה בתעודת הרישום של הרכב. 278. מתן רשיון רכב מיוחד (א) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת רשיון רכב מיוחד וכן לוחיות זיהוי לצורך נסיעה חד-פעמית של רכב מסויים שאין עליו רשיון רכב בר-תוקף ולקבוע בו תנאים לאחר שמבקש הרשיון - (1) מסר הצהרה על מצבו התקין של הרכב; (2) מילא אחרי הוראות תקנה 275; (3) שילם את האגרה הקבועה. (ב) הרשיון האמור יהיה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות. 279. פטור גרור חקלאי ומכונה נגררת מחובת רישום ורשיון (תיקון: תשכ"א, תשל"ז, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א) (א) בעליו של גרור חקלאי וכן מחזיקו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם - (1) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג, ארכו הכולל לרבות יצול החיבור אינו עולה על 500 ס"מ, רחבו הכולל אינו עולה על 220 ס"מ וגבהו הכולל, לרבות המטען, אינו עולה על 380 ס"מ; (2) נתמלאו בו הוראות תקנות 321, 322, 340 עד 342, 344, 345, 351, 372, 374 ו-375; (3) הגרור מצוייד בנעלי בטחון הקשורות אליו בשרשראות; (4) שם בעליו של הגרור ומענו וכן משקלו הכולל המותר רשומים על דפנו הימנית או מאחוריו על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות. (ב) בעליה של מכונה נגררת וכן מחזיקה פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתמלא בה האמור בתקנת משנה (א)(2), (3) ו-(4). (ג) בעלה ומחזיקה של מכונה נגררת חקלאית (להלן בתקנת משנה זו - מכונה חקלאית) שמשקלה הכולל המותר מ-1,001 ק"ג עד 3,000 ק"ג, פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו בה תנאים אלה: (1) במכונה החקלאית נתמלא האמור בתקנת משנה (א)(2) (3) ו-(4); (2) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-1,001 ק"ג עד 2,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-2,301 ק"ג עד 3,200 ק"ג (קבוצה 3 בסיווג שקבעה רשות הרישוי); (3) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-2,001 ק"ג עד 3,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-3,201 ק"ג ויותר (קבוצה 4 בסיווג שקבעה רשות הרישוי); (4) עלה רוחב המכונה החקלאית על 250 ס"מ - תישא בחזיתה שלט בגודל 35 X 125 ס"מ שעליו כתוב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב ותאורה היקפית כאמור בתקנה 85(ג)(1); (5) עלה רוחב המכונה החקלאית על 340 ס"מ יקויים בה האמור בתקנה 85(ג)(2); (6) עלה גובה המכונה החקלאית על 400 ס"מ ועד 480 ס"מ, לא תנוע בדרכים אלא אם קוים בה האמור בתקנה 85(ד)(1) ו-(2); (7) בנוסף לאמור בפסקאות (5) ו-(6), לא יניע אדם מכונה חקלאית בדרך אלא בכפוף להוראות תקנות אלה, ולא יניע אדם מכונה חקלאית בדרכים שנאסרה בהן התנועה בהודעה שהודיע המפקח על התעבורה ברשומות; (8) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה חקלאית שמשקלה או מידתה חורג מהאמור בתקנת משנה זו; (9) אורך הטרקטור הגורר והמכונה החקלאית ביחד לא יעלה על 15.50 מטר; (10) במכונה החקלאית יהיו מחווני כיוון ואורות בלימה שיופעלו מהטרקטור הגורר, הם יהיו ניידים וניתנים להסבה על נקלה; (11) המכונה החקלאית כשירה לתנועה ובידי הנוהג בטרקטור הגורר אישור ממוסך מורשה או ממעבדה מוסמכת כי המכונה החקלאית נבדקה בשנה האחרונה וכי היא כשירה לתנועה. 280. פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון (תיקון: תשכ"א, תשכ"ו, תשל"א, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"ו, תשס"ה) (א) בעליה ומחזיקה של מכונה ניידת אשר לפי מבנה אינה מסוגלת לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה או הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957, פטור מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 3 לפקודה, אם - (1) נתמלאו בה הוראות תקנות 317, 318, 319, 320, 321, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 350, 351, 352, 357, 361, 367, 370; (2) שם בעליה ומענו ומשקלה הכולל המותר רשומים על הדופן הימנית או מאחור על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות או היא נושאת לוח מספר כקבוע בסעיף 7 לחוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957; (3) (בוטלה) (ב) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק: (1) ברשיון נהיגה בר תוקף לפי תקנות 179 או 180; (2) בתעודה שניתנה לו מאת מוסך מורשה כי המכונה הניידת נבדקה בשנה האחרונה ונמצאה כשירה לתנועה וכי נתמלאו בה ההוראות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) בתקנת משנה (א); (3) בתעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), הנוהג במכונה ניידת רגלית פטור מחובת רישיון נהיגה. 281. רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור (תיקון: תשמ"ט, תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ח)33 (א) לא יינתן ולא יחודש רשיון רכב - (1) לרכב באבדן גמור; (2) למונית - בתום שתים עשרה שנים משנת ייצורה; (3) לרכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו-שימושי המשמש להוראת נהיגה ולאמבולנס למעט אמבולנס מן הסוג האמור בפסקה (7) - בתום עשר שנים משנת ייצורם; (4) לרכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עד 16,000 ק"ג - בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו. (5)33 לאוטובוס ולטיולית - בתום עשרים שנים משנת ייצורו. (6) לאופנוע להגשת עזרה ראשונה - בתום שבע שנים משנת ייצורו. (7) לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים - בתום חמש עשה שנים משנת ייצורו. (ב) רשיון לרכב מיושן ולמונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה חודשים ובלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב תעודה כאמור בתקנה 273(ו), ולגבי רכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג, ימציא בעלו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על פי המפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין. (ג) לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג רשיונו. (ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין. 281א. רכב אספנות (תיקון: תשנ"א, תשס"ה, תשס"ט) (א) רשיון לרכב אספנות יהיה לשנים עשרה חדשים, בכפוף לאמור בתקנה 273 ו-273ד, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה. (ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות". (ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד. (ד) רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו. (ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף. (ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים; (ז) לא יוביל אדם מטען ברכב מסחרי שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות. 282. בדיקה ואישור של מיפרטי רכב (תיקון: תשל"ז, תשמ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ח66, תשס"ט, תש"ע) (א) לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רישיון, אלא אם כן - (1) עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת משנה (ד); (2) רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו סוג רכב נתקיימו כל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג של רכב וכי הומצאה לרשות הרישוי תעודה מאת מעבדה מוסמכת, או כל תעודה אחרת לפי דרישתה, שלפיה הרכב תואם את האב טיפוס של אותו סוג רכב; (3) טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו; ואולם רשות הרישוי תרשום רכב ותיתן עליו רישיון אף בחלוף התקופה האמורה, אם התקיים בו אחד מאלה: (א) הרכב יוצר בידי כמה יצרנים והושלם תהליך ייצורו, המוגדר בהנחיות מדינות הקהילה האירופית (EC), המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ובאתר האינטרנט של המשרד, כרכב שיוצר בשלבים (multi-stage) (להלן - רכב שיוצר בשלבים) כדלהלן: (1) רכב מסוג M שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, רכב מסוג N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג ורכב מסוג 3O ו-O4 המסווגים כרכב להובלת חומרים מסוכנים, כאמבולנס, או כרכב עבודה -שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם; (2) רכב עבודה אשר ייעודו כיבוי אש ומשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג ורכב עבודה אשר ייעודו משאבת בטון, עגורן שאינו אינטגרלי, שמשקלו הכולל המותר עולה על 25,000 ק"ג - שטרם חלפו 30 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם; (3) רכב נכים - שטרם חלפו 18 חודשים ממועד ייצורו; (4) רכב ממוגן ירי - שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו; (5) עגורן נייד - שטרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו; (ב) הרכב הוא רכב פרטי מסוג M1 או רכב מסוג L שיובא ביבוא אישי כמשמעותו בצו יבוא חופשי, התשס"ו-2006, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע - מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ; (ג) הרכב מסוג 1M 1O ו-2O יובא בידי תייר, תושב חוץ או תושב חוזר וטרם חלפו 4 שנים ממועד ייצורו, או או אם מועד ייצורו אינו ידוע - מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ; (ד) הרכב מסוג M ו-N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,500 ק"ג ורכב מסוג 01 ו-02; יובא בידי עולה חדש, נציג או נציגות של האומות המאוחדות, או נציג או נציגות של מדינת חוץ; (ה) הרכב הוא רכב אספנות שיובא או רכב שניתן עליו רישיון יבוא לתקופה קצובה; (ו) הרכב הוא של צבא הגנה לישראל של שירות הביטחון הכללי או של משטרת ישראל, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו. בפסקה זו, "רכב" - למעט רכב מסוג T, רכב שטח ומכונה ניידת; (4) יצוין ברישיון הרכב מועד עליית הרכב לכביש כמפורט להלן: (א) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינת חוץ - מועד רישום הרכב בארץ או שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב, המוקדם מבין השניים; (ב) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושנרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ - שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב או ממועד הרישום לראשונה לתנועה בדרכים במדינת החוץ, המוקדם מבין השניים; (ג) ברכב שיוצר בשלבים, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ - מועד ייצור הרכב ועד להשלמת תהליך הייצור - מועד רישום הרכב בארץ; בתקנת משנה זו, "מועד ייצור" - היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה, לפי העניין; (ד) ברכב אספנות - מועד ייצור הרכב. (ב) מנהל אגף הרכב רשאי לקבוע תקנים לרכב או לחדשם מזמן לזמן לכל אחת מדרישות החובה האמורות בתקנה זו; התקנים האמורים יעמדו לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד. (ג) התקנים האמורים בתקנת משנה (ב) יהיו מבוססים על הנחיות מדינות הקהילה האירופאית (E.C) למעט כלי רכב שיוצרו במדינות NAFTA ואשר לגביהם תתבסס התקינה על דרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה וכן על התקינה הישראלית. (ד) דרישות החובה לענין תקנת משנה (א) הן לענינים כמפורט להלן: (1) רמת רעש; (2) זיהום אוויר; (3) מכלי דלק או הגנה תת-רכבית אחורית; (4) משטח לוחית רישוי אחורית; (5) מערכת היגוי - Steering Effort; (6) צירים ונועלי דלתות; (7) צופר; (8) ראות אחורית - Rear Visibility; (9) מעצורים; (10) תאימות אלקטרו-מגנטית - Suppression (Redio); (11) עשן דיזל - Diesel Smoke; (12) התאמת מבנה פנימי - Interior Fittings: (13) מניעת גניבות ואימובילייזר; (14) הגנת הגה - Protective Steering; (15) חוזק כיסא; (16) פרופיל חיצוני לכלי הרכב - Exterior Projections; (17) מד אוץ והילוך אחורי - Speedometrer and Reverse Gear; (18) טבלת זיהוי - (Statutory) Plates; (19) נקודות עיגון לחגורות - Seat Belt and Anchoraages; (20) הרכבה של תאורה ואבזרי תאורה - Installation of Lighting and Light Signalling Devices ; (21) מחזיר אור - Retro Reflectors; (22) נורות רכב - Rear-Position (Side),,(side) Front-Position End-Outine, Stop, Side Marker, Daytime Running lamps; (23) נורות כיוון - Direction Indicator; (24) נורות ללוחית רישוי אחורית; (25) פנסי חזית (כולל נורה) - Headlamps (Including Bulbs); (26) פנס ערפל בחזית הרכב - Front Fog Lamps ; (27) וו גרירה - Towing Hooks; (28) פנס ערפל אחורי; (29) פנס לנסיעה אחורית; (30) פנס חניה - Parking Lamps; (31) חגורות בטיחות; (32) שדה ראיה קדמי; (33) זיהוי בקרת הרכב - Identification of Control; (34) מערכת מזרים אוויר להפשרת כפור והפגת אדים משמשת החזית - Defros/Demist; (35) מערכת מגבי שמשות ומנגנון להתזת מים לשמשת החזית - Wash/Wipe; (36) מערכת חימום; (37) מגיני בוץ וכנפיים לרכב נוסעים - Wheel Guards; (38) משענת ראש - Head Restraints; (39) פליטת CO2 וצריכת דלק - CO2 Emissions/Fuel Consumption; (40) הספקי מנוע; (41) זיהום אוויר ממנועי דיזל Diesel Emissions; (42) הגנה צדית של רכב מפני התנגשות - Lateral Protection; (43) התקנים למניעת התזת מים ובוץ - Spray-Suppression Systems; (44) קביעת מידות ועומסים לרכב מסוג M1; (45) בטיחות שמשות; (46) צמיגים; (47) מגביל מהירות; (48) קביעת מידות ועומסים נוסף על האמור בסעיף 44; (49) פרופיל מבנה חיצוני לכלי הרכב מסוג N - External Projections of Cabs; (50) צימודים מכניים - Couplings; (51) עמידות באש - Flammability; (52) אוטובוסים - Buses and Coaches; (53) עמידות בהתנגשות חזיתית - Frontal Impact; (54) עמידות בהתנגשות צד - Side Impact; (55) כלי רכב המיועד להובלת חומרים מסוכנים - Vehicles Intended for The Transport of Dangerous Goods; (56) הגנה תת-רכבית קדמית; (57) הגנת הולכי רגל - Pedestrain Protection; (58) מערכת בקרת יציבות. (ה) אגרה בעד בדיקה ומתן אישור כאמור בתקנה זו תהיה כמפורט בפרט 21 בחלק ג' בתוספת הראשונה ותשולם בידי מבקש אותה בדיקה. "עגורן נייד" - מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר; "רכב נכים" - רכב מסוג 1M, 1N, ו-2N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג המיועד לנהיגה על ידי נכה או הסעתו בכיסא גלגלים ומתקין מורשה באישור יצרן הרכב ביצע בו שינויי מבנה, בין השאר, מסוג הנמכת רצפה, התקנת אמצעי עיגון, התקנת מיתקן הרמה וצוין ברישיונו שימוש ייעודי לנכים. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורהרישיון רכב