שינויים ברישום רכב - תקנות התעבורה

שינויים ברישום רכב - תקנות התעבורה 283. אישור לרישום שינוי בעלות (תיקון: תשל"ו, תשמ"א, תשמ"ג, תשנ"ו) (א) רשות הרישוי תאשר רישום שינוי בעלות ברכב לאחר שהוכח, להנחת דעתה, כי שולמו כל האגרות והמסים החלים עליו, לפי הענין, כי הוסרה הגבלה לפי תקנה 277(4), כי הוסר מהרכב משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לאשר רישום שינוי בעלות ברכב כאשר ההגבלה טעונה, על פי דין, רישום ברשיון הרכב גם לאחר שינוי רישומו. 283א. הגבלה על העברת בעלות (תיקון: תשס"ח66) לא תועבר לראשונה, בעלות ברכב שיובא בידי נציג או נציגות של מדינת חוץ, אם חלפו 12 שנים ממועד עליית הרכב לכביש כמשמעותו בתקנה 282 (א)(4), וברכב שיובא בידי נציג של האומות המאוחדות - אם חלפו 5 שנים מהמועד האמור; האמור בתקנה זו לא יחול על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של מדינת חוץ לנציג של מדינת חוץ או על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של האומות המאוחדות לנציג של האומות המאוחדות. 284. רישום שינוי בעלות ברכב (תיקון: תשל"ב, תשל"ו, תשנ"ו, תשס"ג, תש"ע74) (א) נמכר רכב הרשום לפי הפקודה, יחולו הוראות אלה: (1) בעל הרכב וקונה הרכב יפנו לבנק שבו מצוי מסוף מקוון ((On line אל רשות הרישוי (בסימן זה - בנק מקוון) ויזהו עצמם בפני פקיד הבנק; (2) הוכח לפקיד הבנק מקוון כי אין הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, ימסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות (להלן - שטר מכר) שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הרכב; (2א) בעל רישיון סחר כהגדרתו בתקנה 291 שצוינה בו המטרה הקבועה בתקנה 293(5א), הקונה רכב לצורך מסחר בו, יציג לפני פקיד הבנק המקוון את רישיון הסחר שלו ופרטיו יודפסו על שטר המכר; (3) לאחר שחתמו הצדדים על שטר המכר, ישלם מבקש רישום שינוי הבעלות אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב; (4) מששולמה אגרת רישום שינוי הבעלות ימסור פקיד הבנק המקוון לצדדים קבלה על תשלום האגרה אשר תצורף לרשיון הרכב ותהווה אישור על רישום הבעלות החדשה ברכב; הבנק יעביר העתק מהקבלה לרשות הרישוי; (5) הוכח לפקיד הבנק המקוון כי יש הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, יודיע על כך לצדדים ויפסיק טיפולו בבקשה. (ב) רכב כאמור בתקנת משנה (א)(2א), שנרשם על שם בעל רישיון סחר, יראוהו, עם רישומו, כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290, ופקיד הבנק המקוון ירשום זאת בשטר המכר. 284א. רישום שינוי בעלות במשרד (תיקון: תשל"ב, תשל"ו, תשנ"ו) במקרים המפורטים להלן ייעשה רישום שינוי הבעלות במשרד רשות הרישוי: (1) שינוי רישום הבעלות לא יכול להיעשות בבנק מקוון בשל קיום הגבלה כאמור בתקנה 284(5); (2) המבקש פטור מאגרת רישום שינוי הבעלות כי הוא - (א) פטור מתשלום אגרת רישום או אגרת רשיון לרכב לפי סעיף 17 לפקודה; (ב) מוסד או אגודה כאמור בסעיף 15 לחלק ג' בתוספת הראשונה; (ג) רכש את הרכב בדרך ירושה או שהרישום נעשה על שמו כמנהל עזבון; (ד) נכה; (ה) מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו. 284ב. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ד) 285. רכישת רכב בירושה (תיקון: תשמ"א, תשמ"ו) (א) רכש אדם בדרך ירושה רכב הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות הרישוי שאצלה רשום הרכב וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן: (1) צו ירושה או צו אישור צוואה ; (2) תעודת ביטוח על שמו כאמור בתקנה 275; (3) רשיון הרכב האמור. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאית רשות הרישוי לרשום על שם בן זוגו של מוריש רכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו-שימושי שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי סעיף 11(א) לחוק הירושה , התשכ"ה-1965, אם המציא לרשות הרישוי תעודת פטירה של המוריש והוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי הוא בן הזוג היחידי של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר. 286. עדכון רשומות רשות הרישוי (תיקון: תשכ"א, תשכ"ז, תשכ"ח, תשל"ב, תשל"ו, תשל"ז, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו) (א) רשות הרישוי תעדכן רשומותיה ותשנה את רישום הבעלות בהן - (1) על פי הנתונים שקיבלה מאת הבנק המקוון; (2) בעת ששינוי רישום הבעלות נעשה במשרד הרישוי כאמור בתקנה 284א. (ב) תאריך התשלום בבנק או המועד שבו נעשה השינוי במשרד הרישוי ייראו כתאריך רישום שינוי הבעלות. 286א. מינוי אפוטרופוס (תיקון: תשל"ב) ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, והומצא הצו לרשות הרישוי, תירשם הערה ברשיון הרכב על מינוי אפוטרופוס. 287. העברת רכב ציבורי (תיקון: תשכ"ה) (א) לא יעביר אדם לאחר בכל דרך שהיא רשיון רכב ציבורי, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי שאצלה רשום הרכב האמור. (ב) בקשה להעברת רשיון רכב ציבורי תוגש לרשות הרישוי בטופס שאפשר להשיגו במשרדה; המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס ויצרף לבקשה את המסמכים וההצהרות שתדרוש רשות הרישוי. (ג) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר או לסרב להתיר העברת רשיון רכב ציבורי. (ד) הוראות התקנות 283, 284, 285 ו-286 לא יחולו על רכב ציבורי אלא אם ניתן עליו היתר כאמור בתקנה זו ולאחר שניתן. (ה) לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה 388 לגבי אוטובוס והיתר העברה בהתאם לתקנה 500 לגבי מונית. (ו) בתקנה זו "רכב ציבורי" - לרבות רכב שצויין כאמבולנס ברשיון הרכב. 287א. רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה (תיקון: תשס"ה) לא יאושר רישום שינוי בעלות ברכב, שצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי ולא יינתן היתר כאמור אלא אם כן נרשם הרכב ברישיון בית ספר בהתאם לתקנה 225. 288. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט) 289. רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל (תיקון: תשכ"א, תשל"ב, תשל"ו, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תש"ס) (א) רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק, שנקבע כרכב באבדן גמור או שעומד להישלח לצמיתות אל מחוץ לישראל (להלן בתקנה זו - רכב שיצא מכלל שימוש), חייב בעל הרכב הרשום ברשיון, בעל הרכב לפי כל דין, שמאי הרכב, או מי שהרכב הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות הרישוי בטופס או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם רשות הרישוי, להחזיר לה את רשיון הרכב ולהסיר מהרכב את לוחיות הזיהוי. (ב) נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) - תבטל את רישומו ורשיונו של הרכב. (ג) - (ד) (בוטלו) 290. הפסקת השימוש ברכב (תיקון: תשכ"א, תשל"ד, תש"ס, תשס"א) (א) הפסיק אדם את השימוש ברכב לתקופה העולה על חודש ימים, יודיע על כך לרשות הרישוי באופן ובדרך שתחליט ויראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קבלת ההודעה; פקע רשיון הרכב קודם למועד מתן ההודעה, יראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום פקיעת הרשיון. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, כי אירע אחד המקרים המפורטים להלן, יראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קרות המקרה אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם: (1) ניתנה הודעת אי שימוש ברכב לפי תקנה 308; (2) הרכב יצא מכלל שימוש בגלל תאונה שאירעה לו; (3) בעל הרכב נפטר; (4) בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי; (5) הרכב נתפס בידי רשות מוסמכת לפי דין. (ג) להודעה האמורה יצורף רשיון הרכב אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו. (ד) לאחר מסירת הודעה כאמור, לא ינהג אדם ברכב. 290א. פטור מאגרה והחזרתה (תיקון: תש"ס, תשס"ג, תשס"ט) (א) בעל רכב פטור מאגרת רישיון רכב, החל מהיום הקובע, אם נתקיים ברכב אחד מאלה: (1) האמור בתקנה 289; (2) הוראות תקנה 290 ובמשך חודש ימים אחד לפחות; (3) הרכב נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה; בתקנה זו, "היום הקובע" - אחד מאלה, לפי הענין: (1) יום ביטול הרישום ורישיון הרכב לפי תקנה 289, למעט לגבי רכב באבדן גמור; (2) יום קרות הנזק שבשלו נקבע הרכב כרכב באבדן גמור; (3) יום ההודעה למשטרה על גניבת הרכב; (4) יום ההודעה על הפסקת השימוש ברכב לפי תקנה 290; (5) יום קרות אחד מהמקרים המפורטים בתקנה 290(ב). (ב) שולמה אגרת הרשיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), זכאי בעל הרכב להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה, ובלבד שהגיש בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משלוש שנים מהיום הקובע. (ג) החזר האגרה ישולם בסך שהיחס בינו לבין האגרה כולה שווה ליחס בין התקופה הפטורה מאגרה לפי תקנת משנה (א) לתקופת הרשיון כולה; לסך האמור יצורפו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי המדד הידוע ביום ביצוע החזר האגרה לעומת המדד שהיה ידוע ביום תשלום האגרה, כשהוא מעוגל לשקל הקרוב. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), בעל רכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 271 אינו פטור מאגרת רישיון רכב. רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורה