רשיון סחר - תקנות התעבורה

רשיון סחר - תקנות התעבורה 291. מתן רשיון סחר (תיקון: תשל"ז) (א) רשות הרישוי המייחדת לאדם תו מסחרי לפי סעיף 9 לפקודה, תתן לו רשיון מסחרי בהתאם להוראות סימן זה. (ב) התו והרשיון המסחרי כאמור (להלן - רשיון סחר) ישאו שניהם מספר רישוי אשר הוקצה על-ידי רשות הרישוי. 292. בקשה לרשיון סחר (תיקון: תשמ"ג) המבקש רשיון סחר יגיש בקשה לרשות הרישוי. 292א. מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי (תיקון: תשמ"ג, תשס"ה) לא יינתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי אלא אם הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי: (1) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו ולהחניית כלי הרכב שהוא סוחר בהם. (2) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא התקיים האמור באותה תקנה. 293. המטרות למתן רשיון סחר (תיקון: תש"ע74) (א) לא יינתן רשיון סחר אלא לאחת המטרות המנויות להלן: (1) בדיקת רכב או ניסויו כשהוא הולך ונבנה או לאחר שנעשו בו תיקונים; (2) ניסוי רכב בשביל אדם העומד לקנותו או הסעת הרכב על פי דרישתו של אדם כזה לאיזה מקום שהוא לצורך בדיקה או נסיון; (3) הבאת רכב שנמכר ממקום מכירה למקום שיעד לו הקונה; (4) הבאת רכב לבית מלאכה או לבית חרושת שם עומדים לבצע בו תיקונים, או החזרתו מבית מלאכה או מבית חרושת כאמור; (5) הבאת רכב לאחר שנבנה לנמל ולתחנת רכבת או למרכז המכירה של בית החרושת; (5א) קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק; (6) כל מטרה אחרת שרשות הרישוי תראה אותה כמטרה מסחרית. (ב) רשות הרישוי תציין ברישיון הסחר מטרה אחת או יותר מבין המטרות המנויות בתקנת משנה (א), שלשמה ניתן רישיון הסחר. 294. (בוטלה) (תיקון: תשס"ה) 295. השימוש ברשיון סחר (תיקון: תשס"ה) לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברשיון סחר אלא למטרות המפורטות בתקנה 293 שצויינו ברשיון ואלא אם הרכב שבו הוא נוהג, נושא עליו את לוחיות זיהוי כאמור בתוספת השלישית. 296. אגרה ותעודת ביטוח (תיקון: תשס"ה) לא יינתן ולא יחודש רשיון סחר אלא אם כן שילם המבקש את האגרה הקבועה בפרט 13 לחלק ג' של התוספת הראשונה והצהיר כי ברשותו תעודת ביטוח המכסה שימוש ברישיון סחר לשם נסיעה ברכב. 297. (בוטלה)(תיקון: תש"ע) 298. איסור הסעה המסיע על פי רשיון סחר לא יסיע, ולא יניח לאחר להסיע - (1) בתמורה; (2) יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג, והם: בעל הרשיון או עובדו, הקונה, יועציו הטכניים או עובדיהם. 299. איסור הובלה המסיע ברשיון סחר לא יוביל מטען כלשהו, למעט המטען הדרוש לבדיקת כשרו של הרכב, ולא יוריד את המטען האמור אלא במקום שבו הוטען. משפט תעבורהתקנות התעבורה