תקינות רכב - תקנות התעבורה

תקינות רכב - תקנות התעבורה: 306. תקינות רכב רכב וכל החלקים, האביזרים והציוד המורכבים עליו או המותקנים בו יהיו בכל עת במצב תקין ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליו, בתוכו או על-ידו, לעוברי-דרך או לרכוש. 307. הזמנה לבדיקה (תיקון: תשכ"ו, תשל"ג) (א) בוחן הנושא עמו תעודת-בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן-תנועה של המשטרה, רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל רכב. (ב) סבור שוטר שאיננו בוחן-תנועה של המשטרה כי הרכב עלול לסכן את התנועה, רשאי הוא להזמין את הרכב לבדיקה בכל עת בפני בוחן-תנועה של המשטרה או בפני בוחן במשרד רשות הרישוי. (ג) בעליו או מחזיקו של רכב שהוזמן כאמור יביאנו לבדיקה במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה. 308. הודעת אי-שימוש (תיקון: תשכ"א, תשכ"ו, תשל"ב, תשל"ג, תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ד, תשמ"ו, תשנ"ט, תשס"ט) (א) סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 307(א) כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק בפועל ברכב ובלבד שיש בידיו את רישיון הרכב הודעה (להלן - הודעת אי-שימוש), בה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי ויטול ממי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש את רישיון הרכב, ובלבד שיפרט בהודעת אי-השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל- 48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש. (ב) סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים, ימסור לנוהג בו או לבעלו הודעה על אבדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רשיון הרכב לרשות הרישוי. (ג) החליטה הרשות שעל פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980, לשנות הודעת אי שימוש שמסר שמאי רכב, תודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע. (ד) לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנשמרה. (ה) נוכחה רשות הרישוי על פי בדיקה נוספת, כי הפגמים שפורטו בהודעת אי השימוש תוקנו, תבטל את הודעת אי השימוש ותחזיר את רשיון הרכב, למעט במקרה שבו הרכב נקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור. (ו) רשות הרישוי לא תחזיר ולא תחדש רשיון רכב שנקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור. 309. שימוש ברכב שניזוק (תיקון: תשנ"ט) (א) בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי ולבלמים, לשלדת המרכב מעבר לקו הגלגלים פגיעה בין הסרנים, בעמודי המרכב כשהשלדה היא חלק אינטגרלי של המרכב, או כשהשלדה היא חלק מהרכב, אלא לאחר שהרכב תוקן וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי במוסך מורשה הרשאי לתת תעודות בדיקה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן - מוסך מורשה). (ב) לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) יודיע על כך המנהל המקצועי במוסך המורשה לרשות הרישוי. 310. מתן תעודת בדיקה (תיקון: תשל"ה, תשמ"ב, תשנ"ט) (א) רכב כאמור שנבדק ותוקן על-ידי מוסך מורשה, יתן עליו מנהלו המקצועי, לאחר סיום התיקונים, תעודת בדיקה ותיקון בחתימת ידו בטופס שהורתה רשות הרישוי. העתק הטופס יישמר ברשות המוסך לתקופה של שלושה חדשים. (ב) הנותן תעודה ימסור בה פרטים נכונים ומלאים. 311. הזמנה לבדיקה נוספת (תיקון: תשכ"ב) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, להזמין רכב לשם בירור כל ענין הקשור בשימוש בו או במצבו או לבדיקה נוספת, ובעליו או מחזיקו יביאנו לבדיקה נוספת במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה. 312. אי-פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר האמור בתקנות 309, 310 ו-311 אינו בא לגרוע מסמכויות בוחן או שוטר לפי תקנה 307. משפט תעבורהרכבתקלות ברכבתקנות התעבורה