מידות רכב ומשקלו - תקנות התעבורה

מידות רכב ומשקלו - תקנות התעבורה 313. מידות רכב (תיקון: תשס"ה58, תשס"ז, תשס"ח, תשס"ט70) (א) מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצוינו לצדו: מטרים (1) רוחבו הכולל - (א) רכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) - 2.55 ובלבד שברכב מסחרי, וברכב להסעת נוסעים שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, ביותר מ-5 אחוזים מכל צד על המרחק הנמדד בין שתי נקודות קיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי; (ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב עם מרכב, קירור מבוקר העומד בדרישות תקן ישראלי 1291 והמשמש להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת 2.60 (2) גובהו הכולל - (א) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב), שמשקלו הכולל המותר - (1) עד 1,500 ק"ג 2.50 (2) עולה על 1,500 ק"ג עד 3,500 ק"ג 3.00 (3) עולה על 3,500 ק"ג עד 8000 ק"ג 3.50 (4) עולה על 8,000 ק"ג ובאוטובוס 4.00 (ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב המיועד להובלת מכולות, ובלבד שגובה המשטח שעליו מונחת ומחוברת המכולה לא יעלה על 56. 1 מטרים 4.00 (3) אורכו הכולל של - (א) רכב מסחרי 12.00 (ב) אוטובוס בעל שני סרנים 13.50 (ב-1) אוטובוס בעל יותר משני סרנים 15.00 (ג) אוטובוס מפרקי 18.75 (ד) רכב מורכב (1) בעל תא נהג מעל המנוע 16.50 (2) בעל תא נהג מאחורי המנוע 17.60 ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך 17.50 לא יעלה על 12.00 מטרים והמרחק הנמדד ברדיוס מפין הגרירה של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לא יעלה על 2.04 מטרים; (3) המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך (ה) גרור 12.00 (ו) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ה) רכב מחובר 18.75 (ב) אורך שלוחה אחורית (Rear Overhang) לא יעלה על - (1) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3) - 60% מרוחק הסרנים של הרכב; (2) רכב שנרשם ברישיונו כרכב אשפה בדחס - 63% מרוחק הסרנים; (3) אוטובוס - 65% מרוחק הסרנים אך לא יותר מ-3.60 מטרים. (ג) רדיוס הסיבוב ברכב יהיה כדלקמן: (1) הרדיוס החיצוני לא יעלה על 12.50 מטרים; (2) הרדיוס הפנימי לא יפחת מ-5.30 מטרים כאשר הרכב נע בסיבוב, ברדיוס של 12.50 מטרים. 314. משקל כולל מותר (תיקון: תשס"ה58, תשס"ז) (א) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב כמפורט להלן על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם: קילוגרמים (1) רכב מנועי, למעט רכב כאמור בפסקה (2) ובכפוף לאמור בפסקה (3) (א) בעל 2 סרנים למעט אוטובוס 18,000 (א1) אוטובוס בעל 2 סרנים 19,000 (ב) בעל 3 סרנים 25,000 (ג) בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקנים, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר 26,000 (ד) בעל 4 סרנים 32,000 (ה) אוטובוס מפרקי 28,000 (2) רכב מורכב (א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד 28,000 (ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 36,000 (ג) תומך בעל 2 סרנים שבסרן המניע מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים, שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מטרים 38,000 (ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 42,000 (ה) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל ( foot ISO40) 43,000 (ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 42,000 (ז) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 43,000 (ח) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך 48,000 בעל 3 סרנים (ט) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 50,000 (י) תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17.50 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך 55,000 (3) רכב מחובר האמור בפסקה זו יחול נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4): (א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 36,000 (א1) לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3). (ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 37,000 (ג) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 43,000 קילוגרמים (ד) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 43,000 (ה) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 45,000 (ו) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 50,000 (ז) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 53,000 (ח) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 50,000 (ט) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 51,000 (י) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 57,000 (יא) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 59,000 (4) גרור (א) בעל 2 סרנים 18,000 (ב) בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 19,000 (ג) בעל 3 סרנים 25,000 (ד) בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 27,000 לענין תקנת משנה זו יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הנתמך בשלישיית סרנים. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב, לא יעלה המשקל הכולל המותר על סרנים כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם: קילוגרמים (1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500 (2) סרן בודד מניע למעט באוטובוס 11,500 (2א) סרן בודד מניע באוטובוס 12,000 (3) סרן בודד לא מניע 10,000 (4) צמד סרנים 18,000 (5) צמד סרנים ברכב מנועי שמותקן בו מתלה אוויר או שהמרחק בין הסרנים שלו בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר וען הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה המאפשר חלוקת עומס שווה בין הסרנים המניעים, בהתאם לדריקטיבה EC/ 53 / 96, כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 19,000 (6) צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין הסרנים 1.8 מטרים או יותר 20,000 (7) שלישיית סרנים בנתמך 24,000 ובלבד שיותקנו בסרנים אופנים וצמיגים בעלי כושר העמסה המתאים למשקל הכולל המותר לאותו סרן ולמהירות המרבית של הרכב כפי שתוכננה בידי יצרן הרכב. (ג) לא יפחת המשקל הכולל על הסרנים המניעים של הרכב מ-25% מהמשקל הכולל המותר שלו. (ד) בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב מחובר לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור על המשקל הכולל המותר של הגורר, ואולם הרשות רשאית לאשר יחס משקל כולל מותר אחר בין הגרור לבין הגורר אם נתקיימו כל אלה: (1) בהספק המנוע של הגורר, ביחס למשקלו הכולל המותר של הרכב, נתקיימו הוראות תקנה 316א; (2) במערכות הבלימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו לדעת מנהל אגף הרכב דרישות תקן הקהיליה האירופית (EC); לא נתקיימו דרישות התקן כאמור, לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור שתאשר הרשות על 80% מן המשקל הכולל של הגורר. (ה) המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה והמטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יירשמו על הדופן הימנית של תא הנהג. (ו) מקום שסרן ניתן להרמה, יותקן מנגנון, המתאים למפרט של יצרן הרכב, שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על הסרנים הקדמיים או על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר. הוראת שעה בתקופה שמיום ו' בתשרי התשס"ו (9 באוקטובר 2005) עד יום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), יראו כאילו בתקנה 34 לתקנות המתקנות, בתקנה 314 לתקנות העיקריות - (1) בתקנת משנה (א)(1) - (א) בפסקת משנה (א), אחרי "2 סרנים" יבוא "למעט אוטובוס"; (ב) אחרי פסקת משנה (א) יבוא: "(א1) אוטובוס בעל 2 סרנים 19,000 (2) בתקנת משנה (ב) - (א) בפסקה (2), אחרי "סרן בודד מניע" יבוא "למעט אוטובוס"; (ב) אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א) סרן בודד מניע לאוטובוס 13,000 314א. תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים (תיקון: תשס"ה58) (א) בשלישיית סרנים בנתמך יתקיימו כל אלה: (1) חלוקת המשקל על כל סרן תהיה שווה; (2) המשקל הכולל המרבי לכל סרן יהיה כפי שאישרה רשות הרישוי, על פי הנחיית יצרן הרכב או הסרן ובכפוף לאמור בתקנות אלה; (3) יכול שהסרנים יהיו בלא היגוי; (4) בנתמך להובלת מכולה ימית במידות של 40 רגל (40 foot ISO), העומס המרבי על שלישיית סרנים עם מתלה אוויר לא יעלה על 25,000 ק"ג. (ב) בשלישיית סרנים ברכב מנועי יתקיימו כל אלה: (1) בסרן ההיגוי יורכבו שני צמיגים, אחד בכל צד; (2) בכל סרן של צמד הסרנים יורכבו שני צמיגים בכל צד; (3) הסרנים שבצמד יצוידו במערכת מתלה אוויר, ואולם אם ייעודו של הרכב איננו מאפשר ציודו במתלה אוויר כאמור, רשאית רשות הרישוי לאשרו אף בלעדיו; (4) מקום שסרן ההיגוי מתרומם, יותקן מנגנון המתאים למפרט של יצרן הרכב שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר לצמד. 314א1. פטור לרכב צבאי בחירום (תיקון: תשס"ה58) הוראות תקנות 313 ו-314 לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שהוצא לו רישיון רכב צבאי לחירום על פי פקודות הצבא, ובלבד שמידותיו בחירום ומשקלו הכולל המותר יוגבלו בו. 314א2. רכב להובלת חומרים מסוכנים (תיקון: תשס"ה58) (א) על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן, שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן לא יעלה על המצוין לצדו: במטרים (1) רכב מחובר 18.75 (2) רכב מורכב בעל תא נהג מעל המנוע 16.50 שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים (3) רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי המנוע 17.60 שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים (ב) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם: בק"ג (1) רכב מנועי בעל 2 סרנים 18,000 (2) רכב מנועי בעל 3 סרנים 25,000 (3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל הסרן המניע מותקן, 26,000 מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמור בהנחיות האיחוד האירופי מס' EC96/53/ לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו - מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג בק"ג 4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן 32,000 המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג (5) גרורים - (א) גרור בעל 2 סרנים 18,000 (ב) גרור בעל 3 סרנים; 24,000 (6) רכב מחובר - (א) רכב מנועי בעל 2 סרנים 36,000 שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים (ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים 40,000 שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים (ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים 44,000 שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים (7) רכב מורכב - (א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד 28,000 (ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר 36,000 (ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע שלו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג או יותר 38,000 (ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 40,000 (ה) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 40,000 (ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם: (1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500 (2) סרן בודד לא מניע 10,000 (3) סרן בודד מניע 11,500 (4) צמד סרנים ברכב מנועי - (א) כשהמרחק בין הסרנים פחות ממטר אחד 11,500 (ב) כשהמרחק בין הסרנים בין מטר אחד לבין 1.3 מטר 16,000 (ג) כשהמרחק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר 19,000 ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג (5) צמד סרנים בגרור או בנתמך - (א) כשהמרחק בין הסרנים עד מטר אחד 11,000 (ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל מטר אחד עד 1.3 מטר 16,000 (ג) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר 18,000 (ד) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.8 מטר 20,000 (6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך - (א) כשהמרחק בין הסרנים עד 1.3 מטר 21,000 (ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר 24,000 (ד) ברכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה. (ה) לענין תקנה זו, יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרנים. 314ב. תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן (תיקון: תשס"א40) (א) בשלישיית סרנים בנתמך שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול ששלישיית הסרנים תהיה בלא היגוי. (ב) בשלישיית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיותקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן. 315. היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה)34 (א) על אף האמור בחלק זה, רשאית רשות הרישוי להתיר, בתנאים או בלא תנאים ובהתייעצות עם המפקח על התעבורה, שימוש בציוד חריג. (ב) התירה רשות הרישוי שימוש בציוד חריג יחול עליו האמור בתקנה 85(ג), לפי הענין, והאמור בתקנה 313(ד). רכבמשפט תעבורהתקנות התעבורה