בלמים - תקנות התעבורה

בלמים - תקנות התעבורה 324. הגדרות (תיקון: תשל"ח, תשנ"א, תשנ"ב, תשס"ח, תשס"ט) בסימן זה - "בלמי שירות" - מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-4.5 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע; "מערכת כפולה של בלמי שירות" - שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות של לפחות מחצית מספר הגלגלים ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השניה חדלה לפעול; מערכת נפרדת של הבלמים יכול שתאט את מהירות הרכב פחות מ-4.5 מ/שניה בשניה אולם שתי המערכות יחד יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות; "בלם עצמאי" - מיתקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ העוצר את הרכב כשלחץ האויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ האויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים, והמערכת מאפשרת האטה של מהירות הרכב לפחות 2 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע; "בלמנוע" - מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב והמבטיח שבשעת החלפת ההילוכים המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאיט את מהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב; "בלמי עזר" - מערכת בלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורכבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/שניה בשניה כשהרכב עמוס וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעת חניה; "מכשיר אזהרה" - מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמים הידראוליים להשמעת קול או להפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שגובה פני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד בהשואה למערכת השניה או מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמי אויר להשמעת קול ולהפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטוחה של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב. "מאיט ((Retarder - מנגנון האטה חשמלי או הידראולי המותקן במערכת ההנעה של הרכב, והמיועד להאטת הרכב בלא שהוא קשור למערכת הבלמים של הרכב. "מיתקן למניעת נעילה" ((A.B.S - רכיב של מערכת בלם שירות המפעיל בעת בלימה בקרה אוטומטית על שיעור החלקה של גלגלי הרכב בכיוון סיבובם. "מערכת בקרת יציבות" - מערכת אלקטרונית המשפרת את יציבות הרכב כשהוא בתנועה, על ידי התערבות בפעולות מערכות הרכב, לרבות הבלמים והמנוע, בהתאם לעיבוד מדדי התנהגות הרכב הכוללים, בין השאר, את תאוצת הרכב, זווית הפניית ההגה והמהירות, התואמת לתקן ECE 13 או תקן אחר של האיחוד האירופי שאישר מנהל אגף הרכב והעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות שלו ובאתר האינטרנט של המשרד, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA - התואמת לתקן FMVSS 126 כהגדרתו בתוספת השניה. 325. בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי (תיקון: תשל"ח, תשנ"א, תשס"ה) (א) ברכב מנועי יותקנו בלמי שירות ובלמי עזר שיהיו תקינים בכל עת. (ב) ההפרש בעוצמת הבלימה של הגלגלים באותו סרן לא יעלה על 30% מערכו הגבוה. (ג) בלמי השירות ובלמי העזר יותקנו בשתי מערכות נפרדות או במערכת אחת בעלת אמצעי הפעלה נפרדים שכל אחד מהם עשוי לבלום את הרכב כאשר השני חדל לפעול. (ד) ברכב בעל מערכת בלמי שירות המופעלת בלחץ אויר בלבד יותקנו שני בלמים עצמאיים בכל סרן מהסרנים האחוריים אולם ברכב בעל יותר משני סרנים יכול שיותקן בלם עצמאי אחד בסרן הקדמי במקום באחד מהסרנים האחוריים. (ה) ברכב בעל מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר יותקן לפחות בלם עצמאי אחד בכל סרן מהסרנים האחוריים. (ו) רכב שמותקן בו בלם עצמאי הניתן להפעלה מתא הנהג פטור מהתקנת בלם עזר נוסף. 326. בלמי אויר (תיקון: תשל"ח, תשמ"ז, תשנ"א) (א) בלמי שירות המופעלים בלחץ אויר יצויידו בשסתום בטחון, מד לחץ אויר, מכשיר אזהרה, שסתום משחרר וחיבורים לבדיקת לחץ אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה; (ב) שסתום הבטחון יותקן במערכת מגורות האויר וישחרר ממגורות האויר את עודפי לחץ האויר שמעל ללחץ שקבע יצרן הרכב. (ג) מכשיר אזהרה ומד לחץ אויר יותקנו בלוח המחוונים. שסתום משחרר יותקן במערכת מגורות האויר לשם ניקוז הנוזלים המצטברים בהם. (ד) חיבורים לבדיקת לחץ אויר יותקנו במכלי האויר אחרי כל וסת לחץ, על תאי הבלימה ולפני וסת כח הבלימה. 327. בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת (תיקון: תשל"ח, תשנ"ד)30 על אף האמור בתקנה 325 ברכב איטי, בטרקטור למעט בטרקטורון או במכונה ניידת, אשר לפי מבנהו אינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה, יותקנו לפחות בלמי עזר הניתנים להפעלת ממקום מושבו של הנהג. 328. בלמי אופנוע ותלת אופנוע (תיקון: תשל"ח, תשנ"א) על אף האמור בתקנה 325 יותקנו, באופנוע ובתלת אופנוע שני סוגי בלמים שלא יהיו קשורים או תלויים זה בזה כאשר האחד מופעל על הגלגל האחורי של האופנוע או על שני הגלגלים האחוריים של התלת אופנוע, והמאפשר האטה של המהירות לפחות ב-1.5 מ/שניה בשניה, והשני המופעל על הגלגל הקדמי והמאפשר האטה של המהירות ב-1.5 מ/שניה בשניה. 329. בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה (תיקון: תשל"ח, תשנ"ב, תשנ"ג) (א) ברכב פרטי, במונית וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות ומכשיר אזהרה. (ב) (1) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים תהיה מערכת בלמי השירות כפולה ויותקן בו מכשיר אזהרה; (2) ברכב כאמור, שמותקנת בו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר או מותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר - יותקן בלם עצמאי. (ג) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-12,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר, או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר. (ד) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא 16,000 ק"ג או יותר, יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אויר ובלם עצמאי. (ד1) (בוטלה) (ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר. (ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמותקן בהם מנוע דיזל, ושמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר - יותקן בלמנוע. (ז) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע. (ח) ברכב שצוין ברשיונו כטיולית, ששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקן מאיט. 330. בלמים נוספים באוטובוס (תיקון: תשל"ח, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ד)30 (א) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 7,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומיתקן אזהרה. (ב) (בוטלה) (ג) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר ובלם עצמאי. (ד) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר ובאוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר, יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג. (ה) באוטובוס שמותקן בו מנוע דיזל ושמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע. (ו) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ואשר שנת ייצורו 1987 או לאחריה, יותקן מאיט. (ז) (בוטלה) 330ב. מערכת בקרת יציבות (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) (א) לא יירשם רכב שמועד עלייתו לכביש הוא מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) (להלן - המועד הקובע), אלא אם כן הותקנה בו מערכת בקרת יציבות. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לרשום רכב כאמור שלא הותקנה בו מערכת בקרת יציבות, אם הוא - (1) רכב שיובא לישראל עד יום 31 באוקטובר בשנה שקדמה למועד הקובע לגבי אותו סוג רכב ולמעט רכב מהסוג המפורט בתקנת משנה (ג)(3); לעניין זה, יראו את היום שבו נפרק הרכב מנמל בישראל, כיום שבו יובא לישראל; (2) רכב מסוג 1O, 2O, L,רכב משא או אוטובוס שהם בעלי 4 סרנים או יותר, או אוטובוס המיועד על פי רישיונו לבצע נסיעות בקו שירות עירוני. (ג) לגבי כלי הרכב שלהלן יקראו את תקנת משנה (א) כך שבמקום "ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)" יבוא התאריך הנקוב לצדם: (1) רכב מסוג 1N מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרה יציבות - כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011); (2) רכב מסוג 2N או 3N שהוא בעל 2 או 3 סרנים או תומך בעל הנעה 6×4 - ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012); (3) רכב מסוג N שסיווג המשנה שלו על פי רישיונו הוא כיבוי אש או רכב עבודה שייעודו משאבת בטון - י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013). 331. בלמים נוספים בגרור ובנתמך (תיקון: תשל"ח, תשמ"ב, תשמ"ט) (א) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 750 ק"ג יותקנו בלם שירות ובלם עזר המאפשר השארתו במצב בלימה בכל תנאי דרך אף אם אינו מחובר לגורר או לתומך. (ב) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,000 ק"ג הנגרר על ידי רכב איטי או טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים ובלבד שמהירותו המקסימלית של הגורר תסומן על גבי הגרור מאחוריו. (ב-1) גרור חדסרני שמשקלו הכולל אינו עולה על 1,500 ק"ג הנגרר על ידי טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים, ובלבד שמהירותו המרבית של הגורר תסומן על גבי הגרור, מאחוריו. (ג) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג יותקן, נוסף לבלמים כאמור, בלם בטחון שיפעל באופן עצמאי ויבטיח בלימה אוטומטית במקרה של ניתוק פתאומי של הגרור או הנתמך מהגורר או התומך. (ד) לא יותקנו בגרור בלמים המופעלים על ידי דחיפה של ייצול החיבור על הגורר; הוראה זו לא תחול על גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג. (ה) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר, למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור, יותקנו בלמי שרות המופעלים בלחץ אויר מסוג שעומד בתקן מספר 13 .E.C.E של המועצה הכלכלית והסוציאלית של אירופה וכן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג כבלם עזר. (ו) נתמך בעל שלישיית סרנים יהיה פטור מחובת התקנת בלם עצמאי כאמור בתקנת משנה (ה) בסרן בו מותקנת מערכת ההיגוי אם לא ניתן להתקינו, ובלבד שמערכת הבלימה של הרכב מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-2 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע. 332. מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת (תיקון: תשל"ח) ברכב שמותקנת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור. 333. אבזרי בלמים (תיקון: תשל"ח) (א) האבזרים, החלקים והחיבורים המותקנים במערכות הבלמים יהיו מחומר ובצורה המבטיחים את פעולתם התקינה בכל מצב של הרכב. (ב) האבזרים והחיבורים יהיו מוגנים נגד כל גירוד, שיפשוף, חיכוך ופגיעה בכושר פעולתם. (ג) החלקים הנמצאים בתנועה יהיו בעלי אורך וגמישות מספיקים במידה כזו שתנועות הרכב או החלק שאליו הם מחוברים לא יגרמו להם נזק. (ד) לא ישנה אדם את מערכת הבלמים המקוריים של הרכב, לא יחליף ולא ירשה לאחר להחליף חלק או אבזר במערכת הבלמים בחלק או באבזר אחר בעל מידות, איכות או סגולות טכניות אחרות מאלה שקבע יצרן מערכת הבלמים, אלא אם קיבל אישור מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאיו. 333א. אחריות (תיקון: תשל"ח) הנוהג ברכב, בעלו או הממונה עליו, אחראים לקיום הוראות סימן זה. 333ב. תחולה (תיקון: תשל"ח) על רכב ששנת ייצורו 1976 או לפני כן שנרשם לראשונה לפני תחילת תקפן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978, יחולו הוראות התקנות כנוסחן ערב תחילת תקפן של התקנות האמורות; אולם על רכב שהותקנו בו בלמים לפי התקנות האמורות, כולן או מקצתן, יחולו הוראות אותן תקנות כנוסחן זה. משפט תעבורהתקנות התעבורה