אורות - פנסים - תקנות התעבורה

אורות - פנסים - תקנות התעבורה 334. פנסי חזית (תיקון: תשכ"א, תש"ל, תשמ"ה, תשמ"ו, תשנ"א, תשס"ח) (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אשר רחבו הכולל עולה על מטר אחד, למעט אופנוע, יותקנו שני פנסי חזית שכל אחד מהם יאיר באור דרך (האור הגדול) ובאור נמוך (האור הקטן), או יותקנו ארבעה פנסי חזית אשר לפחות אחד מכל צד יאיר באור דרך ואחד בלבד מכל צד יאיר באור נמוך. (ב) אור גבוה יאיר אור לבן או אור צהוב בהיר (להלן - צהוב) ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-100 מטר. (ג) אור המעבר יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-30 מטר ועצמתו לא תעלה על לוקס אחד בשעה שהיא נמדדת על גבי משטח המוצב על פני הדרך במרחק 25 מטר מן הפנס האמור - מגובה מרכז הפנס ולמעלה ממנו. (ד)-(ה) (בוטלו) 335. התקנת פנסי חזית (תיקון: תש"ל) פנסי החזית יותקנו בחזית הרכב, פנס אחד או שניים בכל צד של הרכב מותקנים באופן סימטרי לגבי הציר המרכזי של הרכב, ובלבד שהמרחק מפני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 120 ס"מ; האור בפנסי החזית האמורים יאיר בצבע אחד; הפנסים המאירים באור נמוך יאירו בעצמה שווה, והפנסים המאירים באור דרך יאירו בעצמה שווה; הותקנו ברכב ארבעה פנסי חזית, יהיו שני הפנסים הקיצוניים לצד הרכב פנסים המאירים באור נמוך. 336. פנסי חזית באופנוע ורכב איטי (תיקון: תשמ"ה, תשנ"א, תשנ"ג, תשס"ח) (א) באופנוע עם רכב צדי או בלעדיו, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן לפחות פנס חזית אחד אשר לגביו יחולו הוראות תקנות 334 ו-335, בשינויים אלה: (1) באופנוע בלי רכב צדי יותקן הפנס במרכז חזיתו; (2) באופנוע עם רכב צדי, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן הפנס במרכז החזית או בצדו השמאלי. (3) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יכול שפנס החזית יהיה בעל אור נמוך בלבד. (ב) ברכב איטי יותקנו - (1) כשרחבו הכולל אינו עולה על 150 ס"מ - לפחות פנס חזית אחד; (2) כשרחבו הכולל עולה על 150 ס"מ - שני פנסי חזית; בפנסים יהיה אור נמוך בלבד ויחולו עליהם הוראות תקנה 335. 337. עממור (תיקון: תשס"ח) ברכב מנועי יותקן לפני מושב הנהג עממור המאפשר לנהג להחליף בפנסי החזית את אור גבןה באור המעבר ולהיפך. 338. נורת אזהרה (תיקון: תשס"ח) (א) ברכב מנועי תותקן לפני מושב הנהג, במקום הנראה לעיניו, נורה בעלת עצמת אור קטנה אשר תאיר בצבע אדום, כחול או ירוק בשעה שמאיר אור גבוה. (ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על טרקטור ועל רכב מנועי שאין עליו תא נהג, ובלבד שזרוע מפסק החשמל של מנגנון התאורה תראה בבירור לנוהג בהם כי בפנסים מאיר אור דרך. 339. פנס חניית לילה (תיקון: תשנ"ב, תשס"ח) (א) ברכב מנועי - למעט אופנוע בלי רכב צדי ולמעט רכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד - יותקנו שני פנסי חניית לילה (להלן - פנסי חניה) שאורם יהיה לבן או צהוב ואשר בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה ייראו במרחק 150 מטר לפני הרכב. (ב) פנסי חניה יותקנו בחזית הרכב, פנס חניה בכל צד, בגובה שווה מפני הקרקע ובלבד - (1) שהמרחק בין כל פנס לבין משטח מקביל לציר המרכזי העובר דרך הנקודה הצדדית הקיצונית של הרכב בצד בו מותקן הפנס, לא יעלה על 40 ס"מ; (2) שהמרחק מעל פני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 150 ס"מ. (ג) פנסי חניה מותר להתקין בתוך פנסי חזית ובלבד - (1) שהפעלתם תהיה נפרדת מהפעלת אור גבוה ואור המעבר; (2) שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו. (ד) באופנוע בלי רכב צדי וברכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד מותר להתקין פנס חניה שנתמלאו בו הוראות תקנה זו. (ה) מערכת ההפעלה של פנסי החניה תהיה כזו שפנסי החניה והפנס האחורי יודלקו בעת ובעונה אחת. (ו) באוטובוס ששנת ייצורו 1980 או לאחריה ושארכו הכולל ששה מטרים או יותר יותקנו ששה פנסי חניה בצבע צהוב - שניים בצדי הרכב, שניים מלפנים ושניים מאחורי הרכב ובלבד - (1) שהמרחק בין כל פנס חניה בצד הרכב לדופן הרכב שלידו לא יעלה על 40 ס"מ; (2) שהמרחק מפני הקרקע למרכז הפנס יהיה לא פחות מ-40 ס"מ, ולא יעלה על 150 ס"מ; (3) שפנסי החניה הצדיים יופעלו בעת ובעונה אחת יחד עם אורות החניה ואורות הדרך. 340. פנס רוחב (תיקון: תשכ"ו, תשמ"ט, תשס"ו) (א) ברכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר יותקנו ארבעה פנסי רוחב לסימון רוחב הרכב שאורם ייראה במזג אוויר נאה במרחק 150 מטר לפחות. (ב) שני פנסי רוחב שאורם צהוב או לבן יותקנו בחזית הרכב, פנס רוחב בכל צד בגובה שווה מפני הקרקע בנקודה הצדדית הקיצונית הגבוהה ביותר של הרכב מלפנים או קרוב אליה ככל האפשר, ובלבד שאם לרכב ארגז הבולט משני צדי תא הנהג יותקנו הפנסים על הארגז. (ג) שני פנסי רוחב שאורם אדום יותקנו מאחורי הרכב בהתאם להוראות תקנת-משנה (ב). (ד) רכב שמותקנים בו פנסי רוחב, אין חובה להתקין בו פנסי חניה. 341. פנס אחורי (תיקון: תשכ"ו, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשס"ט)25 (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע ועגלה, יותקנו שני פנסים אחוריים שאורם אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי הרכב בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובלבד - (1) שיותקן פנס אחד בכל צד; (2) שהמרחק מעל פני הקרקע יהיה כאמור בתקנה 339; (3) (בוטלה) (ב) מערכת ההפעלה של הפנסים האחוריים תופעל יחד עם פנסי החזית, פנסי הרוחב ופנסי החניה. (ג) באופנוע יותקן פנס אחורי אחד שאורו אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי האופנוע בזמן תאורה ובמזג אויר נאה. (ד) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר, יהיה השטח המואר של הפנס האחורי בכל צד 150 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח המואר של הפנסים בכל צד לא יפחת מ-150 סמ"ר. 342. פנס בלימה (תיקון: תשכ"ו, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ד, תשס"ו, תשס"ט) (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993 ועגלה, יותקנו שני פנסי בלימה בשני צדי הרכב שאורם אדום והם ייראו באור היום במזג אוויר נאה ממרחק של 30 מטרים לפחות ובזמן תאורה במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטרים לפחות; פנסי הבלימה יותקנו במרחק מפני הקרקע, כאמור בתקנה 339. (ב) מותר שפנס אחורי ישמש גם כפנס בלימה, ובלבד שיהיו בו שני אורות נפרדים ושהאור המראה על בלימה יהיה בעל עצמה חזקה יותר וניתן להבחנה ברורה מן האור האחר. (ג) (בוטלה) (ד) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי ובמונית ששנת ייצורם 1994 או לאחריה, יותקן בנוסף לפנסים האמורים בתקנת משנה (א), פנס בלימה נוסף במרכזו של החלון האחורי. מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה זו או להורות על התקנת הפנס במקום אחר אם על פי מבנהו לא ניתן להתקין בו פנס בלימה נוסף. (ה) באופנוע יותקן פנס בלימה אחד שאורו ייראה כאמור בתקנת משנה (א); הוראת תקנת משנה זו לא תחול על אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993. (ו) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס בלימה 150 סמ"ר לפחות; ברכב כאמור מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-150 סמ"ר. 343. הארת לוחית-הזיהוי (א) לוחית-זיהוי אחורית ברכב מנועי תואר באור לבן אשר יאפשר ראיה טובה של הלוחית וקריאת הרשום עליה ממרחק של 20 מטר לפחות בזמן תאורה ובמזג אוויר נאה ובתנאי שהאור האמור יהיה מכוון להארת הלוחית בלבד. (ב) מערכת ההפעלה של הארת לוחית הזיהוי תהיה כזו שהיא תואר כאשר יודלקו פנסי החזית או פנסי הרוחב ופנסי החניה. 344. מחוון כיוון (תיקון: תשכ"ה, תש"ל, תשמ"ב, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ה, תשס"הף תשס"ט) (א) ברכב מנועי שיש בו תא נהג יותקנו מחווני כיוון אשר אורם ייראה מלפני הרכב ומאחוריו לאור השמש ממרחק 30 מטר לפחות ובזמן תאורה במזג אוויר נאה ממרחק 150 מטר לפחות. (ב) ברכב מנועי יותקנו ארבעה מחווני כיוון בעלי אור מהבהב, שניים בצבע לבן או צהוב בחזית הרכב ושניים בצבע צהוב או אדום באחורי הרכב. (ג) (בוטלה) (ד) בגרור ונתמך ששנת ייצורם עד 2007 יותקנו שני מחווני כיוון לפחות, מאחורי הרכב ואם משקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל מחוון כיוון 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר ממחוון כיוון אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר. (ד1) באופנוע ששנת ייצורו 1995 ולאחריה יותקנו ארבעה מחווני כיוון לפחות כאמור בתקנת משנה (ב). (ה) מחווני הכיוון יותקנו במרחק של לפחות 40 ס"מ מעל פני הקרקע ולא יותר מ-190 ס"מ. (ו) מחווני כיוון מהסוגים האמורים בתקנות-משנה (ב) מותר להתקין בתוך כל פנס מן הפנסים המפורטים בפרק זה, ובלבד שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו ושהפעלתם תהיה בנפרד מכל אור אחר ושיאירו באור מהבהב. (ז) האור המהבהב במחוון כיוון יידלק לסירוגין בין 30 ל-90 פעם בדקה. (ח) הותקנו מחווני כיוון מחוץ לשדה ראייתו של הנוהג ברכב, יותקן בתא הנהג מיתקן אשר יראה אור או ישמיע קול המציין כי מחווני הכיוון מופעלים. (ט) ברכב מנועי שיש בו שני פנסים ושמחווני הכיוון מותקנים בתוך פנסי הבלימה, מותר שמחוון הכיוון יבטל את פעולתו של פנס בלימה עם הפעלתו של מחוון הכיוון בכל צד. (י) לא יירשם רכב מנועי שיש בו תא נהג וששנת ייצורו היא 1983 או אחריה או שנרשם לראשונה לאחר ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983) אלא אם יש בו מחווני כיוון נוספים, אחד מכל צד של הרכב שאורם יאיר לאחורי הרכב ואשר יפעלו ביחד עם ארבעת מחווני הכיוון הקיימים ברכב; מחווני הכיוון הנוספים יהיו בהתאם לדרישות חובה לרכב נוסעים שיפרסם מנהל אגף הרכב. (יא) ברכב ששנת ייצורו 1981 או לאחריה יותקן מתג שבאמצעותו ניתן להפעיל לפחות את מחווני הכיוון הקדמיים והאחוריים שברכב בעת ובעונה אחת. (יב) מחווני כיוון ברכב מנועי ששנת ייצורו 2005 ואילך, ובגרור ונתמך ששנת ייצורם 2008 ואילך יהיו כמפורט בפרט 16א שבחלק ג' בתוספת השניה. 345. מחזירור (תיקון: תש"ם, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ב) (א) ברכב מנועי שרחבו הכולל עולה על מטר אחד וכן בגרור ונתמך יותקנו מאחור בגובה שווה מפני הקרקע לפחות שני מחזירורים בצבע אדום, מחזירור מכל צד. (ב) ברכב מנועי אשר רחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד, לרבות אופנוע בלי רכב צדי, יותקן מחזירור אחד לפחות מאחוריו - במרכז או בצד שמאל. (ג) ברכב מנועי ובאוטובוס ששנת ייצורו עד 1979 שאורכו הכולל עולה על 10 מטר יותקנו שני מחזירורים נוספים על הדופן השמאלי, אחד בחלקו הקדמי והשני בחלקו האחורי של הרכב. (ד) בגרור ונתמך יותקנו בחזית, נוסף לאמור בתקנת-משנה (א), שני מחזירורים בצבע צהוב או לבן. (ה) מחזירור המותקן בגרור ונתמך מאחור, יהא בצורת משולש שווה-צלעות שאורך כל צלע 15 ס"מ ובסיסו למטה. (ו) כל מחזירור יותקן במרחק שווה מדופן הרכב שבצדו שלא יעלה על 40 ס"מ ובגובה של לפחות 40 ס"מ מפני הקרקע ולא יותר מ-80 ס"מ. (ז) מחזירור מרובע או עגול ששטחו המחזיר אור יהיה לפחות 20 ס"מ מרובעים. (ח) לא יותקן ברכב מחזירור אדום מלפנים או מחזירור לבן או צהוב מאחור, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה. (ט) מחזירור כאמור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 346. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ז) 347. פנס ערפל (תיקון: תשמ"ז, תשס"ח) (א) בנוסף לפנסי החזית, כאמור בתקנה 334, מותר להתקין ברכב מנועי בחזיתו לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית. (ב) פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך. 347א. פנס ערפל אחורי (תיקון: תשנ"א, תשנ"ד, תשס"ה, תשס"ט) (א) ברכב מנועי, למעט טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, ששנת ייצורו 1988 עד 2007, בנוסף לפנס האחורי יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה: (1) האמור בתקנה 341(א); (2) יופעל בנפרד מהפנס האחורי ורק כאשר יודלקו פנסי החזית; (3) תותקן בלוח המחוונים של הרכב מנורת ביקורת שתידלק כאשר יודלק הפנס. (ב) אור פנס הערפל יהיה אדום והפנס יופעל לפי האמור בתקנה 107(ד). (ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס ערפל אחורי 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס ערפל אחורי אחד במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס ערפל אחורי אחד, יותקן הפנס בצדו השמאלי של הרכב. (ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (א), ששנת ייצורו 2005 ואילך, פנס הערפל יהיה מסוג כמפורט בפרט 16 בחלק ג' בתוספת השניה. 348. פנס לנסיעה אחורנית (תיקון: תשכ"ו, תשל"ה, תשנ"א, תשנ"ד, תשנ"ו, תשס"ט) (א) ברכב, למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת ורכב איטי, ששנת ייצורו 1986 או לאחריה, יותקנו פנס אחד או שני פנסים, לפי הענין, לנסיעה אחורנית; אור הפנס יהיה לבן ויאיר את הדרך מאחרי הרכב למרחק שלא יעלה על 10 מטרים. (ב) הותקן פנס אחד כאמור לא תעלה עצמת אורו על 25 ווט; הותקנו שני פנסים, לא תעלה עצמת האור בכל אחד על 15 ווט. (ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס לנסיעה לאחור 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד לנסיעה לאחור במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס אחד לנסיעה לאחור, יותקן הפנס בצדו הימני של הרכב. (ד) פנס לנסיעה אחורנית יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי. 349. זרקור מותר להתקין ברכב מנועי זרקור אחד שאורו לבן או צהוב, ובלבד שאפשר לכוונו מתא הנהג. 350. פנסים ואורות נוספים (תיקון: תשכ"ו, תשמ"ז) (א) ברכב וכן בגרור ובנתמך לא יותקן פנס או מיתקן מפיץ אור, נוסף על הפנסים והאורות שנקבעו בתקנות אלה, אלא אם רשות הרישוי התירה התקנת פנסים נוספים או מיתקני תאורה נוספים. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הארת פנים הרכב, ובלבד שלא יהא בה כדי להפריע לנוהג באותו רכב. 351. מצב הפנסים (תיקון: תשמ"ז, תשנ"א, תשנ"ב) (א) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה יהיו תמיד במצב תקין ונקי וניתנים להפעלה מהירה ונוחה מתא הנהג. (ב) הפנסים והמנורות המותקנים ברכב יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ג) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה לא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו או בכל דרך אחרת. 351א. תקני פנסים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה, תשס"ט)34 (א) פנסי התאורה, האיתות והסימון שבסימן זה (להלן בתקנה זו - הפנסים) יותקנו בהתאם לאמור בהנחיית האיחוד האירופי מס' EEC 76/756 לרבות כל העדכונים שהתפרסמו על פיה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי רכב מנועי המיוצר בארצות NAFTA, הפנסים, למעט פנסי החזית, יותקנו על פי תקן 108 - F.M.V.S.S. לרבות עדכונים שהתפרסמו על פיו. (ג) ההנחיה והתקן האמורים בתקנה זו, לרבות העדכונים על פיהם, מופקדים לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד התחבורה. משפט תעבורהתקנות התעבורה