רכב מנועי - תקנות התעבורה

רכב מנועי - תקנות התעבורה 352. חלקי המרכב (תיקון: תשנ"ד) (א) המרכב ברכב מנועי וכל חלק ממנו יהיה בנוי בצורה המתאימה ליעודו של הרכב והמבטיחה הסעה בבטיחות. לא יהיו בו פגמים העלולים לגרום לפגיעה לנמצאים בתוך הרכב או לעוברים בדרך. (ב) כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד התקנים כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 353. מנעולי הדלתות (תיקון: תשל"ו, תשס"ה) (א) בכל פתח לכניסה או ליציאה של הנוהג או של הנוסעים ברכב פרטי, ציבורי, עבודה או מסחרי, תהיה דלת עם מנעול או מיתקן לנעילת הדלת המאפשר נעילת הדלת אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה או ברשיון הרכב. (ב) בדלתות יהיו מנעולים חזקים ובמצב תקין המבטיח שהדלתות לא ייפתחו מעצמן בעת הנסיעה ובעת בלימה פתאומית של הרכב בכל מהירות. (ג) ידיות הדלתות יהיו שטוחות או תקועות בתוך הדלתות או עשויות מחומר גמיש. 354. תא הנהג תא הנהג יהיה בנוי בצורה המבטיחה ראייה טובה של הדרך לפני הרכב ומצדיו שאין בה כדי להגביל את שדה הראייה של הנוהג ברכב והמאפשרת נהיגה בטוחה. 355. מושבים (תיקון: י"פ תש"ם, ק"ת תשנ"א, תשס"ה) (א) ברכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה יותקנו מושבים כמספר בני-אדם שהרכב האמור מורשה להסיע. (ב) המושבים יהיו תקינים, יציבים וקבועים במקומם בכל תנאי הדרך. (ג) מושב הנהג יהיה יציב, לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג ויאפשר לו נהיגה בנוחות. (ג1) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי ובמונית ששנת ייצורם 1981 או לאחריה, וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג וששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו. (ג2) ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו בהתאם למפורט בפרט 18 שבחלק ג' בתוספת השניה. (ד) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ה) ברכב ששנת ייצורו 1990 או אחריה יהיו המושבים מהסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. 356. שמשות (תיקון: תש"ם, תשמ"ד, תשמ"ו, תשמ"ט, תשנ"א, תשס"ה)14 (א) ברכב מנועי יותקנו שמשות כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראייה ברורה דרכן. (ב) כל שמשה המותקנת ברכב תהיה עשויה זכוכית בטחון או חומר אחר שאישר מנהל האגף לרכב. (ג) באוטובוס ששנת ייצורו 1981 או לאחריה ובכל רכב אחר ששנת ייצורו 1985 או לאחריה תהיה השמשה המותקנת בחזית הרכב עשויה זכוכית בטחון רבודה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. (ד) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים המותקנות בו, כולן או מקצתן, צופו בחומר ציפוי, בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת. רכבמשפט תעבורהרכב מנועיתקנות התעבורה